Usnesení

53. zasedání Rady obce Soběšovice dne 22. 12. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,  44/5,    48/1,  50/10,  52/3, 52/6, 52/8, 52/12, 52/17, 52/23. 
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: výzva k odstranění závad do 31. 1. 2005  a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení dokončené části stavby „Přístavba bazénu s tobogánem, vestavba soc. zařízení pro veřejnost při objektu č. 1 (Monty)“, stavebník CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova tř. 752, Orlová-Lutyně.
 3. PROMOS trading, Karolíny Světlé 28/1638, 736 01  Havířov: objednávka inzerce.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o využití území „změna kultury z orné půdy na ostatní plochu“, navrhovatel Obec Soběšovice, Soběšovice 45.
 5. Česká pojišťovna, a. s., na Poříčí 595, 738 01  Frýdek-Místek: pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.
 6. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01 Havířov-Podlesí: návrh smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2005.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání dne 14. 12. 2004 v 10:30 h stavby „Stavební úpravy a přístavba rekreační chaty“, stavebníci p. Štubňa Anton a Věra.
 8. HZS MS kraje, ÚO Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek: zaslání osvědčení o odborné způsobilosti a protokolů o zkouškách odborné způsobilosti.
 9. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: rozhodnutí  o změně  povolení s nakládání s vodami vydaného MěÚ F-M, odbor ŽPaZ dne 27. 8. 2003 pod č. j. ŽPaZ/2644/2003/Vol/230.2.
 10. SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava: restrukturalizace SmP, a. s.
 11. MO ČRS Lučina, 739 39  Lučina: žádost o pronájem sálu dne 5. 3. 2005.
 12. Úřad práce, Frýdek-Místek: příspěvek na pracovní místo; přehodnocení bodu RO č. 52/II. a III./11.; dohoda o provedení práce s p. Jiřinou Chrobokovou,  od 3. 1. 2005 do 31. 1. 2005,  63,0 hodin,  s odměnou dle VPP č. 2/2003.
 13. Obec Soběšovice: návrh Dodatku č. 2 Organizačního řádu OÚ Soběšovice.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 521/4 v k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel p. Petr Chwistek.
 15. P. Dušan Hartmann: zaslání návrhu dohody mezi obcí a Ing. Šnapkou Ivanem a Lucií.
 16. P. Jiřina Kišová: návrh na přidělení čísla popisného  (pro stavbu rodinný dům par. č. st. 43, k. ú. Pitrov) – přečíslování če.
 17. ČSAD Frýdek-Místek, a. s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek: Re – certifikace ISO 9001.
 18. Ing. Miroslav Peřina, předseda komise ŽPaR: seminář o zeleni v obcích – Luhačovice 1. – 3. prosince 2004.
 19. ZŠ Soběšovice: žádost o zvýšení stravného pro cizí strávníky, s platností od 1. 1. 2005.
 20. P. Aneta Hrabcová: žádost o výkon praxe od 17. do 21. 1. 2005 na obecním úřadě.
 21. KÚ pro MS kraj, KP Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: oznámení o opravě chyby, seznámení se spisem.
 22. KÚ MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v r. 2004.
 23. Ing. Vladislav Nogol: oznámení (na p. ).
 24. ZŠ Soběšovice: odměny zaměstnancům ZŠ – prosinec 2004; Obec Soběšovice: návrh odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice; Obec Soběšovice: návrh zařazení (včetně hodnocení) ředitelky PO ZŠ od 1. 1. 2005.
 25.  P. Václav Křístek, předseda výboru kontrolního: zápis a usnesení ze zasedání kontrolního výboru ZO ze dne 13. 12. 2004.
 26. P. Karel Mintěl, předseda komise redakční: zápis a usnesení komise redakční ze dne 20. 12. 2004.
 27. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „rekreační chaty“, stavebník  p. Ladislav Bočánek.
 28. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby „Stavební úpravy a přístavba rekreační chaty“, stavebníci p. Štubňa Anton a Věra.
 29. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Přístřešek“ – nejsou námitky, stavebník p. Miroslav Martinek.
 30. Obecní úřad Dolní Domaslavice: oznámení o rozšíření výuky o 1. a 2. třídu v ZŠ Dolní Domaslavice.
 31. Ing. Ladislav   Zahradníček:  sdělení  termínu k napojení kanalizační přípojky do šachtice Š4.
 32. VAEX, s. r. o., Nádražní 66, 701 00  Ostrava: komplexní nabídka regulace komínových tahů.
 33. Bohemiaflex CS, s. r. o., U Cukrovaru 1645/2 A, 747 05 Opava: Nová Husarůvka -  terasa – zahrádka – markýza.
 34. Okresní soud, Na poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek: usnesení o dražební vyhlášce  j. č. 33 E 1108/2003.
 35. Okresní soud, Na poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek: usnesení o dražební vyhlášce  j. č. 33 E 652/2002.
 36. P. Milada Guziurová: žádost o předchozí písemný souhlas Obce Soběšovice.
 37. MUDr. Anna Bošková, předseda komise sociální: návrh komise sociální k obsazení bytu č. 5 v DPS.
 38. GEODIS BRNO, spol. s r. o., Lazaretní 11a, 615 00  Brno: licenční smlouva.
 39. Magistrát města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01 Havířov: veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání  návrhu zadání ÚP obce Těrlicko.
 40. Obec Soběšovice: zaměstnanci od 1. 1. 2005.
 41. Obec Soběšovice: ceny kopírování 1,50 Kč A4 jednostr., 2,00 Kč A4 oboustr., 3,00 Kč A3 jednostr., 4,00 Kč A3 oboustr., mapy (20,00 Kč mapa, 22,00 Kč mapa), 5,00 Kč odznak, 300,00 Kč publikace; vše  včetně DPH.
 42. Obec Soběšovice: kabelová televize  50,00 Kč/měsíc vč. DPH.
 43. Obec Soběšovice: nájem sálu: ples, zábava, diskotéka 1200,00 Kč/den + 1800,00 Kč/kauce = 3 000,00 Kč platba předem, svatby, jubilea, promoce  600,00 Kč/den, hodinová sazba 150,00 Kč.
 44. Obec Soběšovice: složení inventarizačních komisí: OÚ – Ing. Ivo Papala, p. J. Chrobok, p. J. Kotásek, SDH – Ing. M. Peřina, p. V. Křístek, p. A. Šiba.
 45. Obec Soběšovice: nájemní smlouva – služební byt v čp. 10.
 46. Obec Soběšovice: obecní bál – tombola.
 47. Obec Soběšovice: elektronický podpis, elektronická podatelna.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit za úhradu ve zpravodaji  obce inzerci fy PROMOS trading, Karolíny Světlé 28/1638, 736 01  Havířov .

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2005 mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01 Havířov-Podlesí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit bezplatně ve zpravodaji obce informace SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava: restrukturalizace SmP, a. s.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět MO ČRS Lučina, 739 39  Lučina k žádosti o pronájem sálu v objektu ZVS dne 5. 3. 2005: rada obce žádost o pronájem schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. a) Zrušit bod RO č. 52/II./III./11., odstavec 1,

b)  podat žádost o příspěvek na vyhrazení pracovního místa Úřadu práce, Frýdek-Místek,

c)  uzavřít dohodu o provedení práce s p. Jiřinou Chrobokovou, od 3. 1. –    

    31. 1. 2005, v rozsahu 63,00 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003 – úklid OÚ čp. 10.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat Dodatek č. 2 Organizačního řádu OÚ Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu mezi Obcí Soběšovice a Ing. Šnapkou Ivanem a Lucií o souhlasu se zřízením přípojky plynu na pozemcích ve vlastnictví obce a projednat dohodu o zřízení přípojky elektřiny.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Jiřině Kišové k návrhu na přidělení čísla popisného  (pro stavbu rodinný dům par. č. st. 43, k. ú. Pitrov) – přečíslování če.:  Vámi předložené rozhodnutí nemění charakter užívání stavby, čímž nenastal vážný důvod pro přečíslování stavby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Odpovědět ZŠ Soběšovice k žádosti o zvýšení stravného pro cizí strávníky, s platností od 1. 1. 2005: rada obce žádost o zvýšení stravného schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Anetě Hrabcové k žádosti o výkon praxe od 17. do 21. 1. 2005 na obecním úřadě: rada obce žádost o výkon praxe schválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Napravit zjištěné nedostatky  ze zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v r. 2004 provedeného KÚ MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Vladislavu Nogolovi k oznámení (na p. ) a zaslat dopis p.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat Službě škole F-M požadavek k vyplacení odměny ředitelce ZŠ Soběšovice dle schválení; seznámit ředitelku ZŠ s hodnocením výkonu  její práce pro stanovení a poskytování osobního příplatku do dalšího období a vydat ředitelce ZŠ  platový výměr se změnou platového zařazení v souladu s NV č. 637/2004  s účinností od 1. 1. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zápis a usnesení ze zasedání kontrolního výboru ZO ze dne 13. 12. 2004 na  zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Připravit s ředitelkou PO ZŠ Soběšovice výuku na I. stupni ve školním roce 2005/2006.

Zodp.: starosta, ředitelka PO ZŠ

 1. Projednat a odpovědět Ing. Ladislavu   Zahradníčkovi k žádosti -  napojení kanalizační přípojky do šachtice Š4.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit usnesení o dražební vyhlášce  j. č. 33 E 1108/2003 Okresního soudu, Na poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek na úřední desce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit usnesení o dražební vyhlášce  j. č. 33 E 652/2002 Okresního soudu, Na poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek na úřední desce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Prověřit možnost písemného souhlasu obce s výkonem vedlejší výdělečné činnosti zaměstnance obce ve vztahu k zákoníku práce.

Zodp.: starosta, Ing. Viktor Sitek

 1. Uzavřít  licenční smlouvu mezi Obcí Soběšovice a GEODIS BRNO, spol. s r. o., Lazaretní 11a, 615 00  Brno.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést inventarizace na svěřených úsecích ve složení inventarizačních komisí:  OÚ – Ing. Ivo Papala, p. J. Chrobok, p. J. Kotásek; SDH – Ing. M. Peřina, p. V. Křístek, p. A. Šiba; k 31. 12. 2004.

Zodp.: předsedové komisí

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu  služebního bytu v objektu ZVS – Nová Husarůvka čp. 10 mezi Obcí Soběšovice a p. Lenkou Smrčkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zakoupení digitálního fotoaparátu do tomboly na obecní bál dne 8. 1. 2005 do hodnoty 7 000,00 Kč.

Zodp.: Ing. Viktor Sitek

 1. Zřídit elektronický podpis a elektronickou podatelnu.

Zodp.: starosta, místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zveřejnění  inzerce fy PROMOS trading, Karolíny Světlé 28/1638, 736 01 Havířov ve zpravodaji  obce za úhradu.
 2. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2005 mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01 Havířov-Podlesí.
 3. Zveřejnění informace SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava: restrukturalizace SmP, a. s.  ve zpravodaji obce bezplatně.
 4. Odpověď  MO ČRS Lučina, 739 39  Lučina k žádosti o pronájem sálu v objektu ZVS dne 5. 3. 2005: rada obce žádost o pronájem schválila.
 1. a) zrušení bodu RO č. 52/II./III./11., odstavec 1,

b)  podání žádosti o příspěvek na vyhrazení pracovního místa Úřadu práce, Frýdek-Místek,

c)  uzavření dohody o provedení práce s p. Jiřinou Chrobokovou, od 3. 1. –    

    31. 1. 2005, v rozsahu 63,00 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003 – úklid OÚ čp. 10.

 1. Dodatek č. 2 Organizačního řádu OÚ Soběšovice.
 2. Uzavření dohody mezi Obcí Soběšovice a Ing. Šnapkou Ivanem a Lucií o souhlasu se zřízením přípojky plynu na pozemcích ve vlastnictví obce a projednání  dohody o zřízení přípojky elektřiny.
 3. Odpověď p. Jiřině Kišové k návrhu na přidělení čísla popisného  (pro stavbu rodinný dům par. č. st. 43, k. ú. Pitrov) – přečíslování če.: Vámi předložené rozhodnutí nemění charakter užívání stavby, čímž nenastal vážný důvod pro přečíslování stavby.
 4. Odpověď  ZŠ Soběšovice k žádosti o zvýšení stravného pro cizí strávníky, s platností od 1. 1. 2005: rada obce žádost o zvýšení stravného schválila.
 5. Odpověď p. Anetě Hrabcové k žádosti o výkon praxe od 17. do 21. 1. 2005 na obecním úřadě: rada obce žádost o výkon praxe schválila.
 6. Sjednání nápravy zjištěných nedostatků ze zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v r. 2004 provedeného KÚ MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava.
 7. Odpověď Ing. Vladislavu Nogolovi k oznámení (na p. ) a zaslání dopisu p. .
 8. Odměnu ředitelce ZŠ Soběšovice ve výši dle předloženého návrhu; hodnocení výkonu práce ředitelky ZŠ  pro stanovení a poskytování osobního příplatku do dalšího období dle předloženého návrhu a vydání platového výměru ředitelce ZŠ  se změnou platového zařazení v souladu s NV č. 637/2004  s účinností od 1. 1. 2005  a zaslání požadavku k vyplacení Službě škole F-M.
 9. Předložení zápisu a usnesení ze zasedání kontrolního výboru ZO ze dne 13. 12. 2004 na  zasedání zastupitelstva obce.
 10. Přípravu výuky na I. stupni ve školním roce 2005/2006  s ředitelkou PO ZŠ Soběšovice.
 11. Projednání a odpověď  Ing. Ladislavu   Zahradníčkovi k žádosti -  napojení kanalizační přípojky do šachtice Š4.
 12. Zveřejnění usnesení o dražební vyhlášce  j. č. 33 E 1108/2003 Okresního soudu, Na poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek na úřední desce.
 13. Zveřejnění  usnesení o dražební vyhlášce  j. č. 33 E 652/2002 Okresního soudu, Na poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek na úřední desce.
 14. Prověření možnosti písemného souhlasu obce s výkonem vedlejší výdělečné činnosti zaměstnance obce  ve vztahu k zákoníku práce.
 15. Uzavření  licenční smlouvy mezi Obcí Soběšovice a GEODIS BRNO, spol. s r. o., Lazaretní 11a, 615 00  Brno.
 16. Ceny kopírování 1,50 Kč A4 jednostr., 2,00 Kč A4 oboustr., 3,00 Kč A3 jednostr., 4,00 Kč A3 oboustr., mapy (20,00 Kč mapa, 22,00 Kč mapa), 5,00 Kč odznak, 300,00 Kč publikace; vše  včetně DPH.
 17. Úpravu ceny za provoz kabelové televize  z 30,00 Kč na  50,00 Kč/měsíc vč. DPH.
 18. Nájem sálu: ples, zábava, diskotéka 1200,00 Kč/den + 1800,00 Kč/kauce = 3 000,00 Kč platba předem; svatby, jubilea, promoce  600,00 Kč/den; hodinová sazba 150,00 Kč.
 19. Provedení inventarizací na svěřených úsecích ve složení inventarizačních komisí:  OÚ – Ing. Ivo Papala, p. J. Chrobok, p. J. Kotásek; SDH – Ing. M. Peřina, p. V. Křístek, p. A. Šiba; k 31. 12. 2004.
 20. Uzavření smlouvy o nájmu  služebního bytu v objektu ZVS – Nová Husarůvka čp. 10 mezi Obcí Soběšovice a p. Lenkou Smrčkovou.
 21. Zakoupení digitálního fotoaparátu do tomboly na obecní bál dne 8. 1. 2005 do hodnoty 7 000,00 Kč.
 22. Zřízení  elektronického podpisu a elektronické podatelny.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

           

                                                                                                                                  Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                  starosta obce