Usnesení

55. zasedání Rady obce Soběšovice dne 5. 1. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,  44/5,    48/1,  50/10,  52/3, 52/6, 52/8, 52/12, 53/1, 53/5, 53/7, 53/12, 53/14, 53/15,  53/21, 53/22,   53/24.
 2. TRIADA spol. s r. o., U svobodárny 12, 190 00 Praha 9-Libeň: nabídka elektronické podatelny.
 3. GORDIC, s. r. o.: nabídka elektronické podatelny.
 4. P. Karel Mintěl: nesouhlas se zveřejněním jména v Usnesení 53. zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 22. 12. 2004.
 5. Spolek pro obnovu venkova, Bělotín 151, 753 64 Bělotín: zaslání faktury a informací.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ „dělení pozemku“, navrhovatel Obec Soběšovice, Soběšovice 45.
 7. Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 01  Praha 1: změna evidovaných údajů periodického tisku Zpravodaj obce Soběšovice, MK  ČR E 10291.
 8. P. Rudolf Foukal: oznámení o ukončení  členství v komisi ŽP a rekreace a v komisi stavební.
 9. Předseda výboru kontrolního, p. Václav Křístek:  zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice.
 10. Obec Soběšovice: rozpočtové opatření, návrh změny rozpočtu obce r. 2004 – III.
 11. Obec Soběšovice: ozvučení sálu (příprava do rozpočtu).
 12. Obec Soběšovice: nákup počítačové techniky.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 53/19: Odpovědět k žádosti zaměstnance  p. Miladě Guziurové:  rada obce souhlasí za předpokladu výkonu výdělečné činnosti, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele a vyhotovit písemný souhlas  zaměstnavatele dle žádosti.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Pořídit elektronickou podatelnu od fy GORDIC, s. r.o.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Odpovědět  p. Karlu Mintělovi: rada obce sděluje, že odstraní Vaše jméno a příjmení  z usnesení 53. zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 22. 12. 2004 zveřejněného na www.stránkách obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek ve výši 2 000,00 Kč/ročně  do Spolku pro obnovu venkova, Bělotín 151, 753 64 Bělotín.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Aktualizovat Přílohu č. 2 Jednacího řádu RO Soběšovice  - složení komisí  vzhledem k ukončení členství p. Rudolfa Foukala v komisi ŽP a rekreace a v  komisi stavební.

Zodp.: Guziurová

 1. Předložit zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce rozpočtové opatření, návrh změny rozpočtu obce r. 2004 – III.

Zodp.: starosta

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce  do návrhu rozpočtu  obce ozvučení sálu Nové Husarůvky.

Zodp.: starosta

 1. Pořídit počítače pro potřebu telefonní ústředny a starosty obce.

Zodp.: místostarosta

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Ad 53/19: Odpověď k žádosti zaměstnance  p. Miladě Guziurové:  rada obce souhlasí za předpokladu výdělečné činnosti, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele a vyhotovení písemného souhlasu zaměstnavatele dle žádosti.
 2. Pořízení elektronické podatelny od fy GORDIC, s. r. o.
 3. Odpověď  p. Karlu Mintělovi: rada obce sděluje, že odstraní Vaše jméno a příjmení  z usnesení 53. zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 22. 12. 2004 zveřejněného na www.stránkách obce.   
 4. Úhradu ročního příspěvku ve výši 2 000,00 Kč do Spolku pro obnovu venkova, Bělotín 151, 753 64 Bělotín.
 5. Aktualizaci Přílohy č. 2  Jednacího řádu RO Soběšovice – složení komisí vzhledem k ukončení členství p. Rudolfa Foukala v  komisi ŽP a rekreace a komisi stavební.
 6. Předložení zápisu o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice na jednání zastupitelstva obce.
 7. Rozpočtové opatření, návrh změny  rozpočtu obce r. 2004 – III.  a předložení   na jednání zastupitelstva obce.
 8. Předložení ozvučení sálu Nové Husarůvky do návrhu rozpočtu obce na jednání zastupitelstva obce.
 9. Pořízení počítačů pro potřebu telefonní ústředny a starosty obce.

 

               

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

   

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce