Usnesení

56. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 1. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,    48/1,  50/10,  52/3, 52/6, 52/8, 52/12, 53/1,  53/14, 53/15,  53/21, 53/22,   53/24, 55/2, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9.
 2. Caiacom s. r. o., Žerotínova 1051/19, 702 00  Ostrava 2: presentace způsobu komunikace s občany pomocí SMS.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „rekreační chata“  do 20. 6. 2006,  stavebník Bočánek Ladislav.
 4. ARKO, s. r. o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1: žádost o souhlas s napojením vodovodní přípojky k RD manželů Hladíkových na obecní vodovod.
 5. Městský  úřad Frýdek-Místek, odbor vnitřních věcí, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: přestupková agenda za rok 2004.
 6. Místní knihovna Dobrá, 739 51  Dobrá: dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby “Sociální zařízení autokempu, vč. přípojky vodovodní, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, elektro a kanalizační“, stavebník Obec Dolní Domaslavice.
 8. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení  k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. 
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení  k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Vodovodní a elektro přípojka k rekreační chatě“, navrhovatelka p. Mária Hejděncová.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ (dělení pozemku), navrhovatel Obec Soběšovice.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Rodinný dům“, stavebník Ing. Česlav Tománek.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Rodinný dům o 1 b. j.“, stavebníci p. Kaduch Miroslav a Irena.
 13. ZŠ Soběšovice, ředitelka Mgr. L. Michálková: žádost o zřízení školní družiny při ZŠ Soběšovice od šk. r. 2005/2006.
 14. Firma Tomiček, p. Miroslav Tomiček, 739 39  Dolní Domaslavice 248: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 15. P. Lenka Smrčková, restaurace Nová Husarůvka: požadavky na nájem sálu Nová Husarůvka.
 16. P. Bůžek Jiří, Inet Conculting Corporation, 739 39  Lučina 240: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 17. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek – leden 2005.
 18. P. Martin Holík: žádost o prodej pozemků.
 19. Městský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství,  Palackého 115, 738 22   Frýdek-Místek: oznámení o zahájení řízení  ve věci předepsání  odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF,

parc. č.  148/6,  v k. ú. Dolní Soběšovice a na pozemku parc. č. 418/5, v k. ú. Pitrov.

 1. OSA, Zahradní ul. 1282/10,  702 00  Ostrava: návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl.
 2. R-Zátoka, spol. s r. o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava: žádost o sdělení.
 3. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 4. Ad úkol 53/5:

a)  změna organizačního řádu OÚ – zřízení trvalého pracovního místa   (domovník OÚ od   1.  2. 2005),

b) určení dalších činností zaměstnance dle organizační potřeby  (pro stanovení celkového rozsahu činností)  v souladu  s pracovním úvazkem  (8,00 h/den, 40 hod/týden)  a zařazením (4 pl. tř., 12. pl. st.),

c)  uzavření  pracovního poměru od 1. 2. 2005 s  p. Jiřinou Chrobokovou k výkonu práce domovník OÚ (úvazek,  rozsah činností a  zařazení dle b),

d) dohoda.

 1. Obec Soběšovice:  zpráva  o vydání rozhodnutí (přehodnocení - zvýšení úhrad pečovatelské služby  - donášky obědů)  ode dne 19. ledna 2005  dle zjištění úpravy dávek důchodového zabezpečení (p. Marie Mecová, p. Otýlie Šebestíková).
 2. Obec Soběšovice: nařízení vl. č. 697/2004 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon f-ce členům zastupitelstev, ve znění NV č. 337/2004 Sb.
 3. Základní škola Soběšovice, ředitelka Mgr. L. Michálková: nutnost provedení změn ve zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Soběšovice.
 4. KERAMIKA Jan Dufek, 683 54 Otnice 295: nabídka (keramiky)  a ceník 2005.
 5. P. Lenka Smrčková, Dlouhá Tř. 1/460, 736 01  Havířov-Město:  objednávka pronájmu sálu.
 6. ELTOM, s. r. o., Polní 1294, 735 14  Orlová-Lutyně: žádost o vyjádření na stavbu „Soběšovice – chatky u TS 6890 – kabelové vedení NN“.
 7. Česká pošta, s. p.,  Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek: dohoda o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku.
 8. Komise redakční, předseda komise p. Karel Mintěl: zápis a usnesení ze zasedání komise redakční ze dne 2005-01-17.
 9. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18 Ostrava: územní plán velkého územního celku Beskydy – přípravné práce pro vyhodnocení podmínek, za kterých byla tato územně plánovací dokumentace schválena.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby „I. etapa – přístavba objektu pro bazén“,  stavebník CK Juhász, a. s., Masarykova 752, Orlová-Lutyně.
 11. Předseda kulturní komise Ing. František Florián  a ved. šachového kroužku:  žádost o příspěvek -  pořádání šachového turnaje.
 12. Komise ŽP a rekreace, zápis a usnesení z 15. jednání.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Odpovědět fě ARKO, s. r. o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1 k žádosti o souhlas s napojením vodovodní přípojky k RD manželů Hladíkových na obecní vodovod: rada obce souhlasí s napojením RD dle návrhu.

Zodp: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít a odeslat dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá se schválenou  výší 60,00 Kč/osoba/rok 2005.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti čj. 13/2005 podle zákona č. 95/1999 Sb., o sdělení  k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a požádat o vydání pozemků. 

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit žádost ZŠ Soběšovice, ředitelky Mgr. L. Michálkové  o zřízení školní družiny při ZŠ Soběšovice od šk. r. 2005/2006 na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce, zajistit úhradu a odpovědět fě Tomiček, p. Miroslavu Tomičkovi, 739 39  Dolní Domaslavice 248 k žádosti o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, Popovičová, předseda komise 

           redakční

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce, zajistit úhradu a odpovědět p. Bůžkovi Jiřímu, Inet Conculting Corporation, 739 39  Lučina 240  k žádosti o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, Popovičová, předseda komise

           redakční

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek – SDH Soběšovice, leden 2005.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Martinu Holíkovi  k žádosti o prodej pozemků: návrh prodeje pozemků bude předložen na jednání zastupitelstva obce s návrhem minimální ceny 200,00 Kč/m2 a celkový prodej bude řešen s vazbou na vlastníky sousedních nemovitostí; obeslat vlastníky sousedních nemovitostí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl  mezi OSA, Zahradní ul. 1282/10,  702 00  Ostrava a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět R-Zátoce, spol. s r. o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o sdělení: s ohledem na nedodržování nočního klidu a ke stále trvajícím stížnostem občanů obce i rekreantů by realizací této stavby došlo k umocnění hluku v nočních hodinách ze strany provozovatele.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti čj. 30/2005 podle zákona č. 95/1999 Sb., o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby  a požádat o vydání pozemků.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ad úkol 53/5: s účinností od 1. 2. 2005 změnit  organizační řád OÚ (zřízení trvalého pracovního místa domovník OÚ od 1. 2. 2005); uzavřít  pracovní smlouvu  mezi Obcí Soběšovice a  p. Jiřinou Chrobokovou k výkonu práce: domovník (s určením dalších činností zaměstnance dle organizační potřeby pro stanovení celkového rozsahu činností v souladu s pracovním úvazkem 8,00 hod/den, 40,00 hod/týden a zařazením 4. pl. tř., 12. pl. st.: vestibul IF, schodiště do I. NP, kotelna, sál);  uzavřít dohodu s Úřadem práce Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na další jednání zastupitelstva obce nařízení vl. č. 697/2004 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon f-ce členům zastupitelstev, ve znění NV č. 337/2004 Sb.

Zodp.: starosta

 1. Předložit  návrh ZŠ Soběšovice, ředitelky Mgr. L. Michálkové k  provedení změn ve zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Soběšovice: s rozšířením o školní družinu a rozšířením hlavní činnosti o závodní stravování na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Objednat u fy KERAMIKA Jan Dufek, 683 54 Otnice  295 pro účely oslav 700 let  výročí obce: 500 ks středních zvonečků, 20 ks hrnečků středních s podšálkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit  nájmy sálu v objektu ZVS dle návrhu p. Lenky Smrčkové, Dlouhá Tř. 1/460, 736 01  Havířov-Město dle schválených cen včetně úhrady spotřebovaných energií a úklidu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět fě ELTOM, s. r. o., Polní 1294, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření na stavbu „Soběšovice – chatky u TS 6890 – kabelové vedení NN“: rada obce schvaluje provedení kabelového vedení NN pro stavbu Soběšovice – chatky u TS 6890 dle návrhu, dále  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi Obcí Soběšovice a SME, a. s., se sídlem 28. října 3123/152, 709 02  Ostrava na uložení kabelu NN 0,4 kV do země na pozemku p. č. 310/5, k. ú. H. Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek s doplněním čl. IV., odst. 4.2 1. věty: … v důsledku ukončení nájmu ze strany pronajímatele před uplynutím …

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Upravit www.stránky obce dle návrhu komise redakční.

Zodp.: předseda komise redakční, p. T. Dámek

 1. Uhradit příspěvek ve výši do 600,00 Kč na pořádání šachového turnaje dle žádosti Ing. Františka Floriána.

Zodp.:  starosta, Guziurová

 1. Zajistit  zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na pronájmy rekreačních zařízení obce ve zpravodajích obcí  Mikroregionu ŽaTp a ve Frýdecko-Místecku.

Zodp.: místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Odpověď fě ARKO, s. r. o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1 k žádosti o souhlas s napojením vodovodní přípojky k RD manželů Hladíkových na obecní vodovod: rada obce souhlasí s napojením RD dle návrhu.
 2. Uzavření a odeslání dodatku ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá se schválenou  výší 60,00 Kč/osoba/rok 2005.
 3. Odpověď Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti čj. 13/2005 podle zákona č. 95/1999 Sb., o sdělení  k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby  a požádání o vydání pozemků. 
 4. Předložení žádosti ZŠ Soběšovice, ředitelky Mgr. L. Michálkové  o zřízení školní družiny při ZŠ Soběšovice od šk. r. 2005/2006 na jednání zastupitelstva obce.
 5. Zveřejnění ve zpravodaji obce, zajištění úhrady a odpověď fě Tomiček, p. Miroslavu Tomičkovi, 739 39  Dolní Domaslavice 248 k žádosti o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 6. Zveřejnění ve zpravodaji obce, zajištění úhrady a odpověď p. Bůžkovi Jiřímu, Inet Conculting Corporation, 739 39  Lučina 240 k žádosti o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 7. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla  SDH Soběšovice, leden 2005.
 8. Odpověď  p. Martinu Holíkovi  k žádosti o prodej pozemků: návrh prodeje pozemků bude předložen na jednání zastupitelstva obce s návrhem minimální ceny 200,00 Kč/m2 a celkový prodej bude řešen s vazbou na vlastníky sousedních nemovitostí; obeslání  vlastníků sousedních nemovitostí.
 9. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl  mezi OSA, Zahradní ul. 1282/10,  702 00  Ostrava a Obcí Soběšovice.
 10. Odpověď R-Zátoce, spol. s r. o., Chelčického 8, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o sdělení: s ohledem na nedodržování nočního klidu a ke stále trvajícím stížnostem občanů obce i rekreantů by realizací této stavby došlo k umocnění hluku v nočních hodinách ze strany provozovatele.
 11. Odpověď Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti čj. 30/2005 podle zákona č. 95/1999 Sb., o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby  a požádání o vydání pozemků.
 12. Ad úkol 53/5: s účinností od 1. 2. 2005 změnu  organizačního řádu OÚ (zřízení trvalého pracovního místa domovník OÚ od 1. 2. 2005); přijetí do pracovního poměru a uzavření   pracovní smlouvy  mezi Obcí Soběšovice a  p. Jiřinou Chrobokovou k výkonu práce: domovník (s určením dalších činností zaměstnance dle organizační potřeby pro stanovení celkového rozsahu činností v souladu s pracovním úvazkem 8,00 hod/den, 40,00 hod/týden a zařazením 4. pl. tř., 12. pl. st.: vestibul IF, schodiště do I. NP, kotelna, sál);  uzavření  dohody s Úřadem práce Frýdek-Místek.
 13. Předložení nařízení vl. č. 697/2004 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon f-ce členům zastupitelstev, ve znění NV č. 337/2004 Sb. na dalším jednání zastupitelstva obce.
 14. Předložení  návrhu ZŠ Soběšovice, ředitelky Mgr. L. Michálkové k  provedení změn ve zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Soběšovice: s rozšířením o školní družinu a rozšířením hlavní činnosti o závodní stravování na jednání zastupitelstva obce.
 15. Objednávku  u fy KERAMIKA Jan Dufek, 683 54 Otnice  295 pro účely oslav 700 let  výročí obce: 500 ks středních zvonečků, 20 ks hrnečků středních s podšálkem.
 16. Zajištění nájmů sálu v objektu ZVS dle návrhu p. Lenky Smrčkové, Dlouhá Tř. 1/460, 736 01  Havířov-Město dle schválených cen včetně úhrady spotřebovaných energií a úklidu.
 17. Odpověď fě ELTOM, s. r. o., Polní 1294, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření na stavbu „Soběšovice – chatky u TS 6890 – kabelové vedení NN“: rada obce schvaluje provedení kabelového vedení NN pro stavbu Soběšovice – chatky u TS 6890 dle návrhu, dále  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi Obcí Soběšovice a SME, a. s., se sídlem 28. října 3123/152, 709 02  Ostrava na uložení kabelu NN 0,4 kV do země na pozemku p. č. 310/5, k. ú. H. Soběšovice.
 18. Uzavření dohody o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek s doplněním čl. IV., odst. 4.2 1. věty: … v důsledku ukončení nájmu ze strany pronajímatele před uplynutím …
 19. Úpravu www.stránek  obce dle návrhu komise redakční.
 20. Úhradu příspěvku ve výši do 600,00 Kč na pořádání šachového turnaje dle žádosti Ing. Františka Floriána.
 21. Zajištění  zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na pronájmy rekreačních zařízení obce ve zpravodajích obcí  Mikroregionu ŽaTp a ve Frýdecko-Místecku.

 

 

 Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

    

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce