Usnesení

57. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2. 2. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,    48/1,   52/6,  52/12, 53/1,  53/14, 53/15,  53/21, 55/2, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 56/3, 56/4, 56/11, 56/13, 56/14, 56/15,  56/19, 56/20.
 2. Český svaz  zahrádkářů Soběšovice: žádost o ohodnocení vyhlášení soutěže – květinová výzdoba.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení  sloučeného  územního a stavebního řízení stavby „Vodovodní  a elektro přípojka k rekreační chatě če.“, stavebník p. Hejděncová Mária.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení  stavby „Stavební úpravy objektu sociálního zařízení a sezónního bytu správce“ a pozvání k ÚJ dne 11. 2. 2005, stavebníci p. Sysala Břetislav a Stanislava.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemku, navrhovatel Obec Soběšovice.
 6. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o., Cihelní 410, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o bezplatné uveřejnění informace o studiu na škole.
 7. P. Lenka Smrčková, Dlouhá Tř. 1/460, 736 01  Havířov-Město: objednávka sálu Nová Husarůvka  (26. 1. 2005, 23. 4. 2005).
 8. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Drahoslavem Kičmerem.
 9. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Bohumilou Kičmerovou.
 10. Okresní soud ve Frýdku-Místku, na Poříčí 3206: usnesení č. j. 28 E 373/2000, dražební vyhláška.
 11. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby „Rodinný dům o 1 bytové jednotce“, navrhovatelé p. Kaduch Miroslav a Irena.
 12. Obec Soběšovice: návrh ceníku nájmu sálu Obce Soběšovice.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení  lhůty k dokončení stavby „rodinný dům“ do 17. 2. 2008, stavebník Ing. Česlav Tománek.
 14. ZŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: žádost o navýšení rozpočtu pro PO ZŠ Soběšovice na rok 2005.
 15. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení  k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 16. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – únor 2005.
 17. P. Zdeněk Hrabec: žádost o pronájem parkoviště U Masniců.
 18. PO ZŠ Soběšovice: účetní závěrka k 31. 12. 2004.
 19. PO ZŠ Soběšovice: čerpání rozpočtu  ZŠ v Soběšovicích k 31. 12. 2004.
 20. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.
 21. VCVS, o. p. s., Ostrčilova 19, Ostrava: informace o semináři „Daň z příjmů obcí za rok 2004 a změny pro rok 2005“.
 22. P. Zdeněk Šmíd, Šmidkeho 1820/3, 708 00  Ostrava-Poruba: nabídka služeb pro rok 2005 – pasport!místních komunikací.
 23. P. Jiří Hilbert,  U Bažantnice  1462/3,  735 06   Karviná-Nové Město:   návrh   smlouvy   o dílo na zhotovení nábytku   v kancelářích OÚ a sálu Nové Husarůvky.
 24. Obec Soběšovice: návrh odměny zaměstnance obce  - leden 2005.
 25. Obec Soběšovice: návrh odměn  zaměstnanců obce pro rok 2005 ve výši 20 000,00 Kč.
 26. Fa   Tomáš   Robenek,   Na  Landeku 733,   725 29   Ostrava-Petřkovice:    cenová    nabídka na realizaci interiérových žaluzií  ISSO v objektu  ZVS Soběšovice (Nová Husarůvka).

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Uhradit a odpovědět Českému svazu  zahrádkářů Soběšovice k žádosti o ohodnocení vyhlášení soutěže – květinová výzdoba: rada obce žádost schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit informace o studiu na škole Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o., Cihelní 410, 738 01  Frýdek-Místek bezplatně  ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět p.  Lence Smrčkové, Dlouhá Tř. 1/460, 736 01  Havířov-Město k  objednávce sálu Nová Husarůvka  (26. 1. 2005, 23. 4. 2005): rada obce nájem sálu schválila.

 Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu hrobového místa mezi obcí  a p. Drahoslavem Kičmerem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Bohumilou Kičmerovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit Ceník nájmu sálu obce Soběšovice  ve zpravodaji obce a na www.stránkách;  připravit návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu sálu Nové Husarůvky.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová, T. Dámek

 1. Připravit variantní zajištění provozu Internetu do škol.

Zodp.: místostarosta, ředitelka ZŠ

 1. Odpovědět Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení  k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a požádat o vydání pozemků.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat  měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice včetně žádanek – únor 2005.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit záměr pronajmout  rekreační zařízení obce:  tábořiště pod Husarůvkou včetně parkoviště; stánek u hráze včetně parkoviště;  parkoviště u Masniců.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře  „Daň z příjmů obcí za rok 2004 a změny pro rok 2005“ dne 22. 2. 2005, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít   smlouvu  o dílo mezi   obcí  a  p. Jiřím Hilbertem, U Bažantnice  1462/3, 735 06  Karviná-Nové Město na zhotovení nábytku v prostorách OÚ a sálu v objektu Nové  Husarůvky.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Poskytnout odměnu za úspěšné splnění  mimořádného pracovního úkolu zaměstnanci obce dle schváleného návrhu – leden 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit  návrh odměn zaměstnanců na r. 2005 do návrhu rozpočtu obce na rok 2005.

Zodp.: starosta, předseda výboru finančního

 1. Zajistit realizaci  interiérových žaluzií v objektu  ZVS Soběšovice (Nová Husarůvka) u fy Tomáš Robenek, Na Landeku 733, 725 29  Ostrava-Petřkovice  dle cenové nabídky.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Úhradu a odpověď Českému svazu  zahrádkářů Soběšovice k žádosti o ohodnocení vyhlášení soutěže – květinová výzdoba: rada obce žádost schválila.
 2. Bezplatné zveřejnění  informace o studiu na škole Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o., Cihelní 410, 738 01  Frýdek-Místek ve zpravodaji obce.
 3. Odpověď p.  Lence Smrčkové, Dlouhá Tř. 1/460, 736 01  Havířov-Město k objednávce  sálu Nová Husarůvka  (26. 1. 2005, 23. 4. 2005): rada obce nájem sálu schválila.
 4. Uzavření  smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí  a p. Drahoslavem Kičmerem.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Bohumilou Kičmerovou.
 6. Ceník  nájmu sálu obce Soběšovice  a zveřejnění ve zpravodaji obce a na www.stránkách;  přípravu návrhu smlouvy o krátkodobém pronájmu sálu Nové Husarůvky.
 7. Přípravu variantního zajištění provozu Internetu do škol.
 8. Odpověď Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení  k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a požádání  o vydání pozemků.
 9. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice včetně žádanek – únor 2005.
 10. Záměr pronajmout  rekreační zařízení obce:  tábořiště pod Husarůvkou včetně parkoviště; stánek u hráze včetně parkoviště;  parkoviště u Masniců.
 11. Úhradu  a účast p. Olgy Popovičové na semináři  „Daň z příjmů obcí za rok 2004 a změny pro rok 2005“ dne 22. 2. 2005, Ostrava.
 1. Uzavření smlouvy o dílo s p. Jiřím Hilbertem, U Bažantnice  1462/3, 735 06  Karviná-Nové Město  na zhotovení nábytku v prostorách OÚ a sálu  v objektu Nové  Husarůvky.
 2. Poskytnutí odměny  za úspěšné splnění  mimořádného pracovního úkolu zaměstnanci obce dle návrhu – leden 2005.
 3. Zařazení návrhu odměn zaměstnanců na r. 2005 do návrhu rozpočtu obce na rok 2005.
 4. Cenovou    nabídku   fy    Tomáš   Robenek,   Na Landeku 733,  725 29   Ostrava-Petřkovice  na realizaci interiérových žaluzií  v  objektu ZVS – Nová Husarůvka.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

   

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce