Usnesení

58. zasedání Rady obce Soběšovice dne 16. 2. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,    48/1,   52/6,   53/14, 53/15,  55/2, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9,  56/4,  56/13, 56/14,  56/19,  57/2, 57/6, 57/7, 57/11, 57/15.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení k návrhu na vydání ÚR o dělení pozemku parc. č. 314/4, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel p. Vratislav Weisser.
 3. Pyrex,  spol. s  r. o., Šenovská 544,  717 00  Ostrava-Bartovice: nabídka služeb v oblasti dokumentace požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 4. TJ SOKOL Dolní Domaslavice: žádost o snížení poplatků ze vstupného z akce „Sokolský ples“ dne 12. 2. 2005.
 5. TJ SOKOL Dolní Domaslavice: žádost o pronájem sálu na Nové Husarůvce pro konání „Sokolského plesu“  dne 11. 2. 2006.
 6. Its Beskydy, s. r. o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí: žádost o zveřejnění inzerce.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Sociální zařízení autokempu, vč. přípojky vodovodní, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, elektro a kanalizační“, stavebník Obec Dolní Domaslavice.
 8. Fa Valíček Štěpán,  Frýdecká 1613/16, 736 01 Havířov-Bludovice: nabídka služeb autodopravy.
 9. Obecní úřad Dolní Domaslavice: žádost o prominutí poplatku ze vstupného z akce 2. Obecní ples.
 10. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ÚZaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1. územního plánu obce Žermanice.
 11. Obec Soběšovice: zápisy o výsledcích inventarizace v účetní jednotce.
 12. SDH Soběšovice: žádost o prominutí úhrady za nájem sálu Nová Husarůvka.
 13. SME, a. s.: oznámení o přerušení dodávky el. energie.
 14. Obec Soběšovice: nájemní smlouva na pronájem bytu  mezi obcí a p. Vilmou Popovičovou.
 15. Obec Soběšovice: smlouva o půjčce mezi obcí a p. Vilmou Popovičovou.
 16. Obec Soběšovice: soupis pohledávek k 31. 12. 2004.
 17. ZŠ Soběšovice, PO: zpráva o výsledku inventarizace ZŠ Soběšovice k 31. 12. 2004.
 18. Obec Soběšovice: návrh podmínek pro výběrové řízení na pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ včetně parkoviště a stánku „U hráze“ včetně parkoviště.
 19. Obec Soběšovice: návrh dořešení dopravní situace u parkoviště u hráze.
 20. Obec Soběšovice: návrh do rozpočtu obce r. 2005.
 21. Komise stavební, předseda Ing. Karel Obluk: zápis z jednání komise stavební dne 3. února 2005.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zajistit zpracování dokumentace požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci firmou Pyrex,  spol. s  r. o., Šenovská 544,  717 00  Ostrava-Bartovice.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět TJ SOKOL Dolní Domaslavice k žádosti o snížení poplatků ze vstupného z akce „Sokolský ples“ dne 12. 2. 2005:  rada obce žádost neschválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaznamenat a odpovědět  TJ SOKOL Dolní Domaslavice k žádosti o pronájem sálu na Nové Husarůvce pro konání Sokolského plesu dne 11. 2. 2006:  rada obce žádost schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce dle žádosti Its Beskydy, s. r. o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Zveřejnit bezúplatně  nabídku služeb autodopravy fy  Valíček Štěpán,  Frýdecká 1613/16, 736 01  Havířov-Bludovice ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět Obecnímu úřadu Dolní Domaslavice k žádosti o prominutí poplatku ze vstupného z akce 2. Obecní ples: rada obce žádost  neschválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět  SDH Soběšovice k  žádosti o prominutí úhrady za nájem sálu Nová Husarůvka na Hasičském bále dne 19. 2. 2005: rada obce prominutí úhrady za nájem sálu schválila a neschválila prominutí úhrady za úklid sálu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit oznámení  SME, a. s. o přerušení dodávky el. energie  ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít  nájemní smlouvu na pronájem bytu mezi obcí a p. Vilmou Popovičovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o půjčce ve výši 100 000,00 Kč  mezi obcí a p. Vilmou Popovičovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit časový harmonogram pohledávek a projednat s právním zástupcem možnost jejich vymáhání.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést převedení hospodářského výsledku PO ZŠ Soběšovice ve výši 10 954,03 Kč za rok 2004  do jejich rezervního fondu.

Zodp.: starosta, Popovičová, Vraníková

 1. Zpracovat podklady a dotazník pro výběrové řízení na pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ včetně parkoviště a stánku „U hráze“ včetně parkoviště.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Projednat s Městským úřadem Frýdek-Místek, odborem dopravy a silničního hospodářství dořešení dopravní situace u parkoviště u hráze.

Zodp.: starosta, místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zajištění  zpracování dokumentace požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci firmou Pyrex,  spol. s  r. o., Šenovská 544,  717 00  Ostrava-Bartovice.
 2. Záznam a odpověď  TJ SOKOL Dolní Domaslavice k žádosti o pronájem sálu na Nové Husarůvce pro konání Sokolského plesu dne 11. 2. 2006:  rada obce žádost schválila.
 3. Zveřejnění inzerce za úhradu dle žádosti Its Beskydy, s. r. o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí ve zpravodaji obce.
 4. Bezúplatné zveřejnění  nabídky služeb autodopravy fy  Valíček Štěpán,  Frýdecká 1613/16, 736 01  Havířov-Bludovice ve zpravodaji obce.
 5. Odpověď  SDH Soběšovice k  žádosti o prominutí úhrady za nájem sálu Nová Husarůvka na Hasičském bále dne 19. 2. 2005: rada obce prominutí úhrady za nájem sálu schválila a neschválila prominutí úhrady za úklid sálu.
 6. Zveřejnění  oznámení  SME, a. s. o přerušení dodávky el. energie  ve zpravodaji obce.
 7. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu  mezi obcí a p. Vilmou Popovičovou.
 8. Uzavření smlouvy o půjčce ve výši 100 000,00 Kč  mezi obcí a p. Vilmou Popovičovou.
 9. Přípravu časového harmonogramu pohledávek a projednání s právním zástupcem možnosti jejich vymáhání.
 10. Převedení hospodářského výsledku PO ZŠ Soběšovice ve výši 10 954,03 Kč za rok 2004  do jejich rezervního fondu.
 11. Základní podmínky pro výběrové řízení na pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ včetně parkoviště a stánku „U hráze“ včetně parkoviště a zpracování podkladů a dotazníku pro žadatele.
 12. Projednání s Městským úřadem Frýdek-Místek, odborem dopravy a silničního hospodářství dořešení dopravní situace u parkoviště u hráze.

 

III.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 1. Žádost TJ SOKOL Dolní Domaslavice o snížení poplatků ze vstupného z akce „Sokolský ples“ dne 12. 2. 2005.
 2. Žádost Obecního úřadu Dolní Domaslavice o prominutí poplatku ze vstupného z akce 2. Obecní ples.

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce