Usnesení

60. zasedání Rady obce Soběšovice dne 23. 3. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   33/15,   35/7, 36/1,  41/28, 42/5, 43/8,    48/1, 57/7,  59/8, 59/9, 59/10, 59/12.
 2. Městský úřad, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemku par. č. 314/4, k. ú. H. Soběšovice, navrhovatel p. Vratislav Weisser.
 4. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – březen 2005.
 5. Lignus Frýdek-Místek, s.r.o., AP Husquarna, 739 04  Pražmo: objednávka  reklamy ve zpravodaji.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení stavby „Chodník v obci Soběšovice 2. část“, navrhovatel Obec Soběšovice.
 7. Ing. Petr Valošek, CSc. a p. Alena Valošková: převod pozemku  par. č. 340/16, k. ú. H. Soběšovice   do vlastnictví obce.
 8. JUDr. Vanda Bielecká, advokátka, Pavlovova 8, Havířov-Město: náhrada škody.
 9. PSY-AKADEMIE, Gen. Sochora 1763, 708 00  Ostrava: žádost o pronájem sálu „Nová Husarůvka“.
 10. P. Pavel Peřina: připomínky k návrhu středu obce.
 11. P. Vratislav Mintěl: připomínky k návrhu středu obce.
 12. Katastrální úřad pro MS kraj, KP Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: rozhodnutí (oprava chyby).
 13. Bohumil Štěpánek, manažer firmy Mincovna, Stavbařů 176, 466 01  Jablonec n. Nisou: nabídka výroby medailí, odznaků, plaket, ozd. štítků apod.
 14. Místní knihovna, 739 51  Dobrá: roční výkaz o knihovně za rok 2004.
 15. Zahrádkáři Soběšovice: námět na řešení středu obce – varianta „D“.
 16. P. Rudolf Foukal: žádost o uvedení termínu možnosti návštěvy internetu.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení  o sloučení ÚŘ se SŘ  stavby „Rodinný dům o 1 bj. včetně žumpy“, navrhovatelé p. Hrabec Stanislav a Marie.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ o dělení pozemku par. č. 340/23, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel Obec Soběšovice.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o odstranění stavby „Rodinný dům“, stavebník p. Marie Hrabcová.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Skleník u RD“, stavebník p. Jan Liczman.
 21. Policie ČR, OŘ, DI, 738 01  Frýdek-Místek: potvrzení o účasti na dopravní nehodě, č. j. ORFM-897/DN-MOK-2005.
 22. P. Jiří Studník, Na Hrobkách 54, 747 41  Hradec nad Moravicí: nabídka programu  „Kancelář pro obec“,  projekt  Jednotná dokumentace „PO“ a „Krizového řízení obcí a JSDHO“.
 23. Česká pošta, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení (instalace okenních žaluzií).
 24. Ing. Petr Kovář,  EKOTOXA OPAVA, s. r. o., oddělení rozvoje venkova, Horní nám. 2, 746 01  Opava: žádost o vyplnění dotazníku - ohroženost správního území obce vodou.
 25. SMO, Pacovská 31, 140 00  Praha 4: pozvání na IX. Sněm SMO ČR  ve dnech 26- 27. 5. 2005, Žďár nad Sázavou.
 26. P. Čestmír Kotula: připomínky.
 27. Výroba keramiky, obchodní činnost, Jan Dufek, 683 54  Otnice 295: návrhy potisku k odsouhlasení.
 28. Obec Soběšovice:  návštěva divadelního představení 3. 4. 2005 – objednávka přepravy osob.
 29. CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně: posouzení podnikatelského záměru – stanovisko obce Soběšovice k projektu.
 30. Komise redakční, předseda komise p. K. Mintěl: zápis a usnesení z jednání komise redakční dne 2005-03-21.
 31. Ing. Oto Onderek, předseda MAS Pobeskydí: Iniciativa „LEADER“ – žádost o zveřejnění článku.
 32. P. Tomáš Aknai, zástupce fy Hnojniknet: žádost o uveřejnění inzerce – připojení k internetu.
 33. Obec Soběšovice: Smlouva o dílo č. 05/014/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. – zadávací řízení na dodávku stavby „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.
 34. Obec Soběšovice: Smlouva mandátní č. 05/015/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. – stavební dozor na stavbu „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.
 35. Obec Soběšovice: Smlouva o dílo č. 05/012/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. – zadávací řízení na dodávku stavby „Chodník v obci Soběšovice  2. část“.
 36. Obec Soběšovice: Smlouva mandátní č. 05/013/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.  – stavební dozor na stavbu „Chodník v obci Soběšovice  2. část“.
 37. Obec Soběšovice: Komise pro zadávací řízení pro stavbu:

a)      Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada,

b)      Chodník v obci Soběšovice  2. část,

členové                                    náhradníci

1. Ing. Onderek Oto                Ing. Sitek Viktor

2. Ing. Guziur Boris                 p. Šiba Andrej

3. p. Dominík Ivo                     p. Voznica Petr

4. Ing. Papala Ivo                    p. Kotásek Jan

5. p. Křístek Václav                p. Hrabec Stanislav.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zajistit nákup faxu pro potřebu OÚ.

Zodp.: místostarosta

 1. Uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zveřejnění a úhradu reklamy ve zpravodaji dle objednávky Lignus Frýdek-Místek, s.r.o., AP Husquarna, 739 04  Pražmo.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová

 1. Požádat JUDr. Vandu Bieleckou, advokátku, Pavlovova 8, Havířov-Město  o specifikaci místa střetu se zvěří.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zapsat do seznamu a odpovědět na žádost PSY-AKADEMIE, Gen. Sochora 1763, 708 00  Ostrava:  rada obce žádost o pronájem sálu „Nová Husarůvka“ schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat připomínky k návrhu středu obce p. Pavla Peřiny  v rámci celkového řešení centra obce.

Zodp.: starosta

 1. Projednat připomínky k návrhu středu obce p. Vratislava Mintěla v rámci celkového řešení centra obce.

Zodp.: starosta

 1. Projednat připomínky k návrhu středu obce Zahrádkářů Soběšovice v rámci celkového řešení centra obce.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Rudolfu Foukalovi k žádosti o uvedení termínu možnosti návštěvy internetu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Nechat zpracovat návrh na odstranění poškození můstku napojení místní komunikace na Pitrově na komunikaci III. třídy vzniklé při dopravní nehodě dne 14. 3. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit  pořízení  Jednotné dokumentace PO  a  Krizového řízení obcí a JSDHO  od fy J. Studník, Na Hrobkách 54, 747 41  Hradec nad Moravicí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat souhlas obce   na žádost České pošty, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek  o souhlas s provedením technického zhodnocení (instalace okenních žaluzií v místní poště).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyplnit dotazník - ohroženost správního území obce vodou  předložený Ing. Petrem Kovářem,  EKOTOXA OPAVA, s. r. o., oddělení rozvoje venkova, Horní nám. 2, 746 01  Opava.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se  IX. Sněmu SMO ČR  ve dnech 26 - 27. 5. 2005 ve Žďáru nad Sázavou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat  připomínky p. Čestmíru Kotulovi v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou na pozemek p. č. 134/2 v k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Sdělit  Výrobě keramiky, obchodní činnost, Jan Dufek, 683 54  Otnice 295: rada obce schválila variantu I. návrhu potisku na zvoneček a hrnek.

Zodp.:  starosta, Popovičová

 1. Zajistit  objednávku  přepravy osob na divadelní představení dne 3. 4. 2005 u ČSAD Havířov, a. s.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podat souhlasné stanovisko obce  k podnikatelskému záměru  vybudování lanového centra a horolezecké stěny pro celoroční použití CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Redakční komisi připravit zpravodaj č. 04/2005 ke konečnému rozhodnutí.

Zodp.: předseda komise redakční

 1. Zveřejnit informaci o Iniciativě LEADER ve zpravodaji obce  na  žádost Ing. Oto Onderka, předsedy MAS Pobeskydí.

Zodp.: předseda komise redakční

 1. Zveřejnit bezúplatně ve zpravodaji inzerát p. Tomáše Aknaie, zástupce fy Hnojniknet.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít  Smlouvu o dílo č. 05/014/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na zajištění podkladů pro zadávací řízení formou jednacího  řízení dle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách pro akci „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Smlouvu mandátní č. 05/015/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na odborný dohled nad prováděním stavby „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Smlouvu o dílo č. 05/012/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na zajištění podkladů pro zadávací řízení formou poptávkového řízení dle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  pro akci  „Chodník v obci Soběšovice 2. část“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Smlouvu mandátní č. 05/013/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na odborný dohled nad prováděním stavby „Chodník v obci Soběšovice  2. část“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vydat pověření komisi pro výběrové řízení  na  realizaci staveb „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“  a  „Chodník v obci Soběšovice  2. část“ ve složení: Ing. Oto Onderek, náhradník Ing. Viktor Sitek; Ing. Boris Guziur, náhradník p. Andrej Śiba; p. Ivo Dominík, náhradník p. Petr Voznica; Ing. Ivo Papala, náhradník p. Jan Kotásek; p. Václav Křístek, náhradník p. Stanislav Hrabec.

Zodp.: starosta, Guziurová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Nákup faxu pro potřebu OÚ.
 2. Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice.
 3. Zveřejnění a úhradu reklamy ve zpravodaji dle objednávky Lignus Frýdek-Místek, s.r.o., AP Husquarna, 739 04  Pražmo.
 4. Požadavek na JUDr. Vandu Bieleckou, advokátku, Pavlovova 8, Havířov-Město  o specifikaci místa střetu se zvěří.
 5. Zapsání do seznamu a odpověď na žádost PSY-AKADEMIE, Gen. Sochora 1763, 708 00  Ostrava:  rada obce žádost o pronájem sálu „Nová Husarůvka“ schválila.
 6. Projednání připomínek k návrhu středu obce p. Pavla Peřiny  v rámci celkového řešení centra obce.
 7. Projednání připomínek k návrhu středu obce p. Vratislava Mintěla v rámci celkového  řešení centra obce.
 8. Projednání připomínek k návrhu středu obce Zahrádkářů Soběšovice v rámci celkového řešení centra obce.
 9. Odpověď p. Rudolfu Foukalovi k žádosti o uvedení termínu možnosti návštěvy internetu.
 10. Zadání zpracování návrhu na odstranění poškození můstku napojení místní komunikace na Pitrově na komunikaci III. třídy vzniklé při dopravní nehodě dne 14. 3. 2005.
 11. Pořízení   Jednotné dokumentace  PO  a  Krizového řízení obcí a JSDHO  od fy J. Studník, Na Hrobkách 54, 747 41  Hradec nad Moravicí.
 12. Žádost České pošty, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek  o souhlas s provedením technického zhodnocení (instalace okenních žaluzií v místní poště).
 13. Vyplnění dotazníku - ohroženost správního území obce vodou  předloženého Ing. Petrem Kovářem,  EKOTOXA OPAVA, s. r. o., oddělení rozvoje venkova, Horní nám. 2, 746 01  Opava.
 14. Úhradu a účast starosty obce na IX. Sněmu SMO ČR  ve dnech 26 - 27. 5. 2005 ve Žďáru nad Sázavou.
 15. Podepsání připomínek p. Čestmíru Kotulovi v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou na pozemek p. č. 134/2 v k. ú. Pitrov.
 16. Sdělení  Výrobě keramiky, obchodní činnost, Jan Dufek, 683 54  Otnice 295: rada obce schválila variantu I. návrhu potisku na zvoneček a hrnek.
 17. Zajištění objednávky přepravy osob na divadelní představení dne 3. 4. 2005 u ČSAD Havířov, a. s.
 1. Podání souhlasného stanoviska obce  k podnikatelskému záměru  vybudování lanového centra a horolezecké stěny pro celoroční použití CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně.
 2. Úkol redakční komisi připravit zpravodaj č. 04/2005 ke konečnému rozhodnutí.
 3. Zveřejnění informace o Iniciativě LEADER ve zpravodaji obce  na  žádost Ing. Oto Onderka, předsedy MAS Pobeskydí.
 4. Zveřejnění inzerce p. Tomáše Aknaie, zástupce fy Hnojniknet  bezúplatně ve zpravodaji.
 5. Smlouvu o dílo č. 05/014/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na zajištění podkladů pro zadávací řízení formou jednacího  řízení dle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách pro akci „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.
 6. Smlouvu mandátní č. 05/015/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na odborný dohled nad prováděním stavby „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.
 7. Smlouvu o dílo č. 05/012/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na zajištění podkladů pro zadávací řízení formou poptávkového řízení dle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  pro akci  „Chodník v obci Soběšovice 2. část“.
 8. Smlouvu mandátní č. 05/013/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na odborný dohled nad prováděním stavby „Chodník v obci Soběšovice  2. část“.
 9. Složení  komise pro výběrové řízení  na  realizaci staveb „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“ a  „Chodník v obci Soběšovice  2. část“: Ing. Oto Onderek, náhradník Ing. Viktor Sitek; Ing. Boris Guziur, náhradník p. Andrej Śiba; p. Ivo Dominík, náhradník p. Petr Voznica; Ing. Ivo Papala, náhradník p. Jan Kotásek; p. Václav Křístek, náhradník p. Stanislav Hrabec.

 

  

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

      

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce