Usnesení

61. zasedání Rady obce Soběšovice dne 6. 4. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,    48/1,   57/7,  59/8, 60/1, 60/10, 60/14, 60/26.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného  územního a stavebního řízení stavby „Zahradní bazén u RD“, stavebníci Ing. Valošek Petr, CSc. a Valošková Alena.
 3. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – umístění dopravního značení.
 4. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: Akce „Chodník  v obci Soběšovice II. část“ – vyjádření k PD – dopravní značení B.03.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ  - umístění stavby a využití území – terénní úpravy: „SO 01: sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace, stavba opěrné zdi vč. odvodnění;  SO 02: sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace a opěrná zeď vč. prodloužení dešťové kanalizace“, navrhovatel Obec Soběšovice.
 6. REDOS, rekvalifikační a doškolovací středisko, Jana Opletala 174, 738 02  Frýdek-Místek: nabídka kurzů (kurz pro obsluhu jednomužné motorové pily, kurz obsluhy křovinořezů).
 7. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací  v pokladně OÚ  dne 29. března 2005.
 8. P. Karel Slicho:  žádost o zřízení lampy veřejného osvětlení u bytového domu.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby „Chodník v obci Soběšovice 2. část“.
 10. Městské knihy, s. r. o., 285 75  Žehušice 123: nabídka knižního vydání „Evropské ústavy“.
 11. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací  v pokladně ZŠ dne 31. 3. 2005.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení stavby „Rodinný dům o 1 bytové jednotce včetně žumpy“, stavebníci p. Hrabec Stanislav a Marie.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Stavební úpravy stávajícího rodinného domu“, stavebníci p. Guziur Břetislav a Ludmila.
 14. Beskydské informační centrum, nám. Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek: turistické noviny BESKYDY TOURIST INFO.
 15. Exekutorský úřad Karviná, se sídlem Havlíčkova 12, 737 01  Český Těšín: dražební vyhláška Ex 1314/04-50.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 340/23 v k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel Obec Soběšovice.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení odstranění stavby „Rodinný dům“, stavebník p. Marie Hrabcová.
 18. Obec Soběšovice: smlouva  mezi MŽaTp a Obcí Soběšovice o bezúplatném převodu majetku (mapy pro venkovní použití).
 19. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – duben 2005 včetně žádanek.
 20. Obec Soběšovice: návrh na poskytnutí – zavedení sociální péče p. Vilmě Popovičové.
 21. Obec Soběšovice: návrh na poskytnutí - rozšíření sociální  péče p. Jaroslavu Palarčíkovi.
 22. Obec Soběšovice: návrh na poskytnutí – rozšíření sociální péče p. Martě Ryškové.
 23. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu parkoviště „U Masniců“ – p. Zdeněk Hrabec.
 24. Obec Soběšovice: převod pozemků – podíly PF ČR na obec.
 25. Ing. Miroslav Peřina: návrh na ošetření vybraných ploch hřbitova proti pleveli.
 26. Ing. Miroslav Peřina: návrh úpravy zeleně kolem komunikací v obci – jaro 2005.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 60/19: Připravit zpravodaj  obce č. 5/2005 k distribuci.

Zodp.: předseda komise redakční

 1. Zajistit nabídku fy Vsign s. r. o., Třinec  na dopravní značení v obci.

Zodp.: místostarosta

 1. Vyslat p. M. Pagurka na opakované proškolení pro obsluhu jednomužné motorové pily a křovinořezů, uhradit a zúčastnit se kurzu.

Zodp.: starosta, Popovičová, Pagurko

 1. Předložit zápis o kontrole  pokladních operací v pokladně OÚ  ze dne  29. 3. 2005 příštímu jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Karlu Slichovi k žádosti o zřízení lampy veřejného osvětlení u bytového domu: po zjištění současného stavu na místě samém rada schvaluje přesunutí 1 ks svítidla.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit nákup  2 ks knižního vydání „Evropské ústavy“  dle nabídky  s. r. o.  Městské knihy, 285 75  Žehušice 123 pro potřebu OÚ a MK.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zápis o kontrole  pokladních operací v pokladně ZŠ  ze dne  31. 3. 2005 příštímu jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Předat Beskydskému informačnímu centru, nám. Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek kalendář sportovních a kulturních akcí Mikroregionu 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu  mezi MŽaTp a Obcí Soběšovice o bezúplatném převodu majetku (mapy pro venkovní použití).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – duben 2005 včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Poskytovat  pečovatelskou službu   p. Vilmě Popovičové; vydat rozhodnutí  (zavedení PS)  dle návrhu.

Zodp: starosta, Guziurová

 1. Poskytovat  pečovatelskou službu p. Jaroslavu Palarčíkovi; vydat rozhodnutí (rozšíření PS)  dle návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Poskytovat pečovatelskou službu p. Martě Ryškové; vydat rozhodnutí (rozšíření PS) dle návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu  parkoviště „U Masniců“ mezi p. Zdeňkem Hrabcem a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Požádat PF ČR o převod spoluvlastnických podílů na pozemcích pod místními komunikacemi.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Připravit smlouvu na komplexní údržbu hřbitova (ošetření proti pleveli, košení, údržba zpevněných ploch).

Zodp.: místostarosta

 1. Provést ošetření vybraných ploch hřbitova proti pleveli podle návrhu Ing. M. Peřiny ze dne 6. 4. 2005.

Zodp: Ing. Peřina

 1. Zajistit průklest zeleně - jasanů rostoucích na příkopě místní komunikace pod hotelem Dukla na pozemku par. č. 173/3, k. ú. D. Soběšovice.

Zodp.: místostarosta

 

III.       Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Ad  60/19: Přípravu  zpravodaje  obce č. 5/2005  k distribuci.
 2. Zajištění nabídky  fy Vsign s. r. o., Třinec  na dopravní značení v obci.
 3. Vyslání na opakované proškolení pro obsluhu jednomužné motorové pily a křovinořezů, úhradu  a účast p. M. Pagurka na kurzu.
 4. Předložení zápisu o kontrole  pokladních operací v pokladně OÚ  ze dne  29. 3. 2005 příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 5. Odpověď p. Karlu Slichovi k žádosti o zřízení lampy veřejného osvětlení u bytového domu: po zjištění současného stavu na místě samém rada schvaluje přesunutí 1 ks svítidla.
 6. Zajištění  nákupu  2 ks knižního vydání „Evropské ústavy“  pro potřebu OÚ a MK  dle nabídky  s. r. o.  Městské knihy, 285 75  Žehušice 123.
 7. Předložení zápisu o kontrole  pokladních operací v pokladně ZŠ  ze dne  31. 3. 2005 příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 8. Předání kalendáře sportovních a kulturních akcí Mikroregionu 2005 Beskydskému informačnímu centru, nám. Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek.
 9. Uzavření smlouvy  mezi MŽaTp a Obcí Soběšovice o bezúplatném převodu majetku (mapy pro venkovní použití).
 1. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – duben 2005 včetně žádanek.
 2. Poskytování  pečovatelské služby  (zavedení:  bod 4. a bod 6. sazebníku)  p. Vilmě Popovičové; vydání rozhodnutí dle návrhu.
 3. Poskytování pečovatelské služby (rozšíření: bod 10. sazebníku) p. Jaroslavu Palarčíkovi; vydání rozhodnutí dle návrhu.
 4. Poskytování pečovatelské služby (rozšíření: bod 3. sazebníku) p. Martě Ryškové; vydání rozhodnutí dle návrhu.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu  parkoviště „U Masniců“ mezi p. Zdeňkem Hrabcem a Obcí Soběšovice za cenu 15 000,00 Kč.
 6. Požadavek na PF ČR o převod spoluvlastnických podílů na pozemcích pod místními komunikacemi.
 7. Přípravu smlouvy na komplexní údržbu hřbitova (ošetření proti pleveli, košení, údržba zpevněných ploch).
 8. Provedení ošetření vybraných ploch hřbitova proti pleveli podle návrhu Ing. M. Peřiny ze dne 6. 4. 2005.
 9. Zajištění průklestu zeleně -  jasanů rostoucích na příkopě místní komunikace pod hotelem Dukla na pozemku par. č. 173/3, k. ú. D. Soběšovice.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

          

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce