Usnesení

62. zasedání Rady obce Soběšovice dne 20. 4. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   33/15,   35/7,  41/28,   43/8,    48/1,    57/7,  59/8, 60/1, 60/10, 60/14, 61/1, 61/4, 61/7, 61/16, 61/17, 61/18.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí  - zastavení řízení vydání stavebního povolení  na stavbu „Přístavba stávající terasy“, stavebník R-Zátoka spol. s r. o., Chelčického 8, Ostrava.
 3. Obec Albrechtice:  přihláška a propozice volejbalového turnaje „O pohár mikroregionu“, dne 30. 4. 2005, tělocvična ZŠ Albrechtice.
 4. KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: příprava projektu „Internetizace obcí MS kraje – II. část“.
 5. BMI sdružení: projekt „Veřejný internet“.
 6. ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3: sdělení k licenci ASPI.
 7. Ing. Ivan Šnapka: vrácení poštovních poukázek za odvoz odpadu.
 8. Obecní úřad Soběšovice, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Úprava elektrických rozvodů v areálu Soběšovice“, navrhovatelka p. Marie Szlauerová.
 9. SDH Soběšovice: žádost o schválení školení na motorové pily pro jednotku SDH Soběšovice.
 10. P. Jan Ondračka, 739 36  Sedliště 114: oznámení (plátce DPH) a dodatek ke smlouvě.
 11. ENPRO, a. s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava: žádost o vyjádření a souhlas se stavbou „Těrlicko - Zelené město, dodatková trafostanice“.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Bazén u RD“, navrhovatelé Ing. Sedlář Milan a Marie.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba RD“, navrhovatelé p. Chovaňák Libor a Taťána.
 14. Exekuční úřad Brno-venkov, Příkop 6, 604 20  Brno: exekuční příkaz č. j. 37 Ex  59/05-3.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení části pozemku“, stavebník p. Marcela Raszková.
 16. P. Marcela Raszková: žádost o připojení na místní komunikaci.
 17. Okresní správa sociálního zabezpečení, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: Protokol č. 771/05 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené dne 18. 4. 2005.
 18. Severomoravská energetika, a. s., 28. října 3123/152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava:  smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene.
 19. Severomoravská energetika, a. s., 28. října 3123/152, 709 25  Ostrava-Moravská Ostrava: smlouva o připojení.
 20. Třanovice služby, o. p. s.: návrh smlouvy o změně mandátní smlouvy č. 05/015/0.
 21. Třanovice služby, o. p. s.: návrh smlouvy o změně smlouvy o dílo č. 05/014/0.
 22. Třanovice služby, o. p. s.: návrh smlouvy o změně mandátní smlouvy č. 05/013/0.
 23. Třanovice služby, o. p. s.: návrh smlouvy o změně smlouvy o dílo č. 05/012/0.
 24. Obec Soběšovice: návrh změny zařazení (hodnocení, pl. výměr) zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, p. Jiřiny Chrobokové,  s účinností od 1. 5. 2005.
 25. KUMAN, s. r. o., Rudé armády 1451, 733 01 Karviná-Hranice: návrh smlouvy o dílo č. 011/2005, o dodávce stavby.
 26. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Zahradní bazén u RD“, stavebníci Ing. Valošek Petr, CSc. a  Alena.
 27. Martin Slezák, DRAGON, Kosinova 5241/23, 722 00  Ostrava-Třebovice: oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů – ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí.
 28. Obec Soběšovice: návrh kupní smlouvy  (elektr. příklepová vrtačka) mezi  p. Václavem Křístkem  a  Obcí Soběšovice.
 29. J§K METAL TRANS, s. r. o.,  739 51  Dobrá 240: žádost o pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ vč. parkoviště a stánku „U hráze“ vč. parkoviště.
 30. Obec Soběšovice: 60. výročí osvobození – věnec.
 31. P. Zdeněk Hrabec: žádost o pronájem kempu „Pod Husarůvkou“ a parkoviště a stánku „U hráze“ včetně parkoviště.
 32. P. Ivo Dominík: provádění terénních úprav na středisku CK Juhász, a. s.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Uhradit startovné pro 8 hráčů á 100,00 Kč za účast na volejbalovém turnaji „O pohár mikroregionu“ dne 30. 4. 2005 v Albrechticích.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3 ke sdělení k licenci ASPI: vzhledem k zajištění finančně méně náročnějšího řešení systému právních informací trváme na odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2003.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Ivanu Šnapkovi: pokud je rekreační objekt využíván k podnikání, jste povinen uzavřít smlouvu o odstraňování komunálních odpadů od tohoto objektu s firmou A.S.A., spol. s r. o., provozovna Ostrava.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Uhradit a odpovědět SDH Soběšovice k žádosti o schválení školení na motorové pily pro jednotku SDH Soběšovice: rada obce žádost  v rámci schváleného rozpočtu na rok 2005 schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dodatek č. 200 501 ke smlouvě č. 14  uzavřené mezi p. Janem Ondračkou, 739 36  Sedliště 114 a Obcí Soběšovice na odchyt a ustájení psů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět ENPRO, a. s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o vyjádření a souhlas se stavbou „Těrlicko - Zelené město, dodatková trafostanice“: stavba není v souladu s územním plánem obce Soběšovice, rada obce se stavbou nesouhlasí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene  mezi SME, a. s., 28. října 3123/152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava a Obcí Soběšovice na přeložku elektr. vedení v rámci stavby „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o připojení  č. FM Z01 0503381/VR/VS/05/047 mezi Obcí Soběšovice a SME, a. s., 28. října 3123/152, 709 25  Ostrava-Moravská Ostrava na zvýšení rezervovaného příkonu odběrného místa.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o změně mandátní smlouvy č. 05/015/0 mezi  Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o změně smlouvy o dílo č. 05/014/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o změně mandátní smlouvy č. 05/013/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o změně smlouvy o dílo č. 05/012/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. S účinnosti od 1. 5. 2005  odměňovat  zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu p. Jiřinu Chrobokovou dle schváleného návrhu změny zařazení.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu  o dílo č. 011/2005 o dodávce stavby kanalizace mezi Obcí Soběšovice a KUMAN, s. r. o., Rudé armády 1451, 733 01 Karviná-Hranice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  kupní smlouvu na odkoupení elektrické příklepové vrtačky mezi  p. Václavem Křístkem  a  Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit soupis potřebného nářadí pro potřebu zaměstnanců obce.

Zodp.. místostarosta

 1. Projednat s ostatními žádostmi žádost J§K METAL TRANS, s. r. o.,  739 51  Dobrá 240  o pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ vč. parkoviště a stánku „U hráze“ vč. parkoviště.

Zodp.: místostarosta

 1. Zajistit zakoupení věnce k 60. výročí osvobození republiky od fašismu  v ceně do 2 000,00 Kč.

Zodp.: starosta

 1. Projednat  s ostatními žádostmi  žádost  p. Zdeňka Hrabce  o pronájem kempu „Pod Husarůvkou“ a parkoviště a stánku „U hráze“ včetně parkoviště.

Zodp.: místostarosta

 1. Upozornit CK Juhász, a. s.  na provádění terénních úprav území, které je nutno provádět  na základě projektové dokumentace a stavebního povolení.

Zodp.: starosta, Guziurová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Startovné pro 8 hráčů á 100,00 Kč za účast na volejbalovém turnaji „O pohár mikroregionu“ dne 30. 4. 2005 v Albrechticích.
 2. Odpověď ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3 ke sdělení k licenci ASPI: vzhledem k zajištění finančně méně náročnějšího řešení systému právních informací trváme na odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2003.
 3. Odpověď  Ing. Ivanu Šnapkovi: pokud je rekreační objekt využíván k podnikání, jste povinen uzavřít smlouvu o odstraňování komunálních odpadů od tohoto objektu s firmou A.S.A., spol. s r. o., provozovna Ostrava.
 4. Úhradu a odpověď SDH Soběšovice k žádosti o schválení školení na motorové pily pro jednotku SDH Soběšovice: rada obce žádost  v rámci schváleného rozpočtu na rok 2005 schválila.
 5. Uzavření Dodatku č. 200 501 ke smlouvě č. 14  uzavřené mezi p. Janem Ondračkou, 739 36  Sedliště 114 a Obcí Soběšovice na odchyt a ustájení psů.
 6. Odpověď ENPRO, a. s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o vyjádření a souhlas se stavbou „Těrlicko - Zelené město, dodatková trafostanice“: stavba není v souladu s územním plánem obce Soběšovice, rada obce se stavbou nesouhlasí.
 7. Připojení na místní komunikaci dle žádosti p. Marcely Raszkové.
 8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene  mezi SME, a. s., 28. října 3123/152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava a Obcí Soběšovice na přeložku elektr. vedení v rámci stavby „Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada“.
 9. Uzavření smlouvy o připojení  č. FM Z01 0503381/VR/VS/05/047 mezi Obcí Soběšovice a SME, a. s., 28. října 3123/152, 709 25  Ostrava-Moravská Ostrava na zvýšení rezervovaného příkonu odběrného místa.
 10. Uzavření smlouvy o změně mandátní smlouvy č. 05/015/0 mezi  Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.
 11. Uzavření smlouvy o změně smlouvy o dílo č. 05/014/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.
 12. Uzavření  smlouvy o změně mandátní smlouvy č. 05/013/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.
 13. Uzavření smlouvy o změně smlouvy o dílo č. 05/012/0 mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.
 14. Změnu  zařazení (hodnocení, pl. výměr)   zaměstnance obce  zařazeného  do obecního úřadu p. Jiřiny Chrobokové s účinností od 1. 5. 2005.
 15. Uzavření smlouvy  o dílo č. 011/2005 oprava kanalizace od objektu ZVS Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a KUMAN, s. r. o., Rudé armády 1451, 733 01 Karviná-Hranice.
 16. Uzavření kupní smlouvy na odkoupení elektrické příklepové vrtačky mezi  p. Václavem Křístkem  a  Obcí Soběšovice.
 17. Přípravu  soupisu  potřebného nářadí  pro potřebu zaměstnanců obce.
 18. Projednání  žádosti  J§K METAL TRANS, s. r. o.,  739 51  Dobrá 240  o pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ vč. parkoviště a stánku „U hráze“ vč. parkoviště  s ostatními žádostmi.
 19. Zakoupení  věnce k 60. výročí osvobození republiky od fašismu  v ceně do 2 000,00 Kč.
 20. Projednání žádosti  p. Zdeňka Hrabce  o pronájem kempu „Pod Husarůvkou“ a parkoviště   a  stánku „U hráze“ včetně parkoviště  s ostatními žádostmi.
 21. Upozornění  CK Juhász, a. s.  na provádění terénních úprav území, které je nutno provádět  na základě projektové dokumentace a stavebního povolení.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

             

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce