Usnesení

63. zasedání Rady obce Soběšovice dne 4. 5. 2005

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,   33/15,   35/7,  41/28,   43/8,    48/1,    57/7,   60/10, 60/14,  61/4, 61/7.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Záchytné parkoviště a chodník“, stavebník Obec Soběšovice.
 3. Barostav, s. r. o., S. Tůmy 11, 709 00  Ostrava-Hulváky: žádost o zveřejnění inzerce.
 4. Obecní úřad,  739 38  Dolní Domaslavice 4: žádost (zapůjčení lavic a stolů pro oslavy 700 let vzniku obce).
 5. SmVak Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: „Soběšovice – odkoupení vodovodní sítě“.
 6. P. Marián Kovaľ, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj: užívání veřejného prostranství.
 7. Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01  Český Těšín: prosba o finanční pomoc.
 8. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek: nabídka služeb  RESPITNÍ PÉČE HARMONIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
 9. ZŠ Soběšovice: záznam z prověrky stavu BOZP a PO v roce 2004.
 10. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, OO Karviná, Lipová 15, 736 01  Havířov-Město: žádost o pronájem sálu Nová Husarůvka  (konání plesu 14. 1. 2006).
 11. Římskokatolická farnost Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá: žádost o finanční příspěvek.
 12. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30  Ostrava-Moravská Ostrava: návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 13. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2005.
 14. SIDOSTAVBY spol. s r. o., nábřeží Míru 82, 737 01  Český Těšín, provozovna Stonavská 207, 735 35  Horní Suchá:  návrh smlouvy o dílo  (ev. číslo zhotovitele  09/2005).
 15. Sl. Lucie Oborná: žádost o pronájem sálu Nová Husarůvka k cvičebním účelům.
 16. Obec Soběšovice: návrh paušálních částek za spotřebované energie při pronájmu sálu Nová Husarůvka.
 17. REVOS, regionální vzdělávací agentura, Školní 428, 289 34  Rožďalovice: nabídka semináře „Finanční hospodaření a účetnictví ÚSC v roce 2005“, dne 9. června 2005, Dům kultury Vítkovice, Ostrava.
 18. Krajská hygienická stanice MS kraje,  územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121: stanovisko ke změně  užívání nebytových prostor na odloučené oddělení výdejny léčiv v objektu Nová Husarůvka č. 10.
 19. Komise  redakční,  předseda   p. Karel Mintěl:  zápis a usnesení komise  redakční  ze dne 2005-04-25.
 20. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: seznámení s podklady rozhodnutí  o umístění  stavby  a o využití území – terénní úpravy: „SO 01: sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace, stavba opěrné zdi vč. odvodnění; SO 02: sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice – rekonstrukce místní  komunikace a opěrná zeď vč. prodloužení dešťové kanalizace“, navrhovatel obec Soběšovice.
 21. Celní úřad Frýdek-Místek, Slezská 765, 738 01  Frýdek-Místek:  upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob.
 22. GORDIC, spol. s  r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava:  návrh smlouvy na dodávku programového produktu „Elektronická podatelna“.
 23. P. Milada Guziurová: oznámení o ukončení členství v komisi redakční.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 61/16: uzavřít smlouvu o dílo na komplexní údržbu hřbitova mezi Obcí Soběšovice a Ing. Miroslavem Peřinou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět J§K METAL TRANS, s. r. o.,  739 51  Dobrá 240 k žádosti o pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ vč. parkoviště a stánku „U hráze“ vč. parkoviště: rada obce žádost neschvaluje.

Zodp.: starosta,  Popovičová.

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a  p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 na pronájem kempu „Pod Husarůvkou“ a parkoviště a smlouvu na pronájem stánku „U hráze“ včetně parkoviště.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zpoplatnit a zveřejnit  ve zpravodaji obce inzerci  dle žádosti Barostav, s. r. o., S. Tůmy 11, 709 00  Ostrava-Hulváky.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová, Guziurová

       

 1. Odpovědět  a zapůjčit lavice a stoly  dle  žádosti Obecního úřadu Dolní Domaslavice pro oslavy 700 let vzniku obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Mariánu Kovaľovi, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj k žádosti o užívání veřejného prostranství: Vámi užívané veřejné prostranství bylo pronajato p. Zdeňku Hrabcovi, Soběšovice 68, se kterým je třeba dohodnout užívání tohoto prostranství.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět a uhradit  finanční pomoc ve výši 2 000,00 Kč k žádosti Slezské diakonie, Na Nivách 7, 737 01  Český Těšín.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit bezplatně ve zpravodaji obce nabídku služeb  RESPITNÍ PÉČE HARMONIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, OO Karviná, Lipová 15, 736 01  Havířov-Město k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka  (konání plesu 14. 1. 2006): rada obce žádost schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit finanční příspěvek ve výši 10 000,00 Kč na údržbu kostela v Soběšovicích  k žádosti Římskokatolické farnosti Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene při realizaci stavby  „Stabilizace sesuvu – přehrada“ mezi Obcí Soběšovice a OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30  Ostrava-Moravská Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat  žádanky a měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – květen 2005.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o dílo  na kanalizační sběrač A2-3  mezi Obcí Soběšovice a SIDOSTAVBY spol. s r. o., nábřeží Míru 82, 737 01  Český Těšín, provozovna Stonavská 207, 735 35  Horní Suchá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět sl. Lucii Oborné k  žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka k cvičebním účelům: pro uzavření nájemní smlouvy je zapotřebí předložit živnostenské oprávnění.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uplatňovat  paušální částky za spotřebované energie při pronájmu sálu Nová Husarůvka:

typ pronájmu A: teplo 1 200 Kč, voda 100 Kč, el. energie akce s hudbou 400 Kč,

 akce ostatní   100 Kč,

            typ pronájmu B: teplo   600 Kč,  voda  50 Kč, el. proud 100 Kč,

            typ pronájmu C: teplo 150 Kč/hod, voda 20 Kč/hod, el. proud 30 Kč/hod.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře REVOS, regionální vzdělávací agentura, Školní 428, 289 34  Rožďalovice:  „Finanční hospodaření a účetnictví ÚSC v roce 2005“, dne 9. června 2005, Dům kultury Vítkovice, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit bezplatně ve zpravodaji obce Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu na dodávku programového produktu „Elektronická podatelna“ mezi Obcí Soběšovice a GORDIC, spol. s  r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 1. Aktualizovat  přílohu č. 2 JŘ Rady obce Soběšovice – složení komisí rady obce  vzhledem k ukončení členství p. Milady Guziurové v komisi redakční.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Uzavření smlouvy o dílo na komplexní údržbu hřbitova mezi Obcí Soběšovice a Ing. Miroslavem Peřinou.
 2. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a p.  Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 na pronájem kempu „Pod Husarůvkou“ a parkoviště a smlouvy na pronájem stánku „U hráze“ včetně parkoviště.
 1. Zpoplatnění a zveřejnění  inzerce  dle žádosti Barostav, s. r. o., S. Tůmy 11, 709 00  Ostrava-Hulváky.
 2. Odpověď   a zapůjčení lavic a stolů  dle  žádosti Obecního úřadu Dolní Domaslavice pro oslavy 700 let vzniku obce.
 3. Odpověď p. Mariánu Kovaľovi, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj k žádosti o užívání veřejného prostranství: Vámi užívané veřejné prostranství bylo pronajato p. Zdeňku Hrabcovi, Soběšovice 68, se kterým je třeba dohodnout užívání tohoto prostranství.
 4. Odpověď a úhradu  finanční pomoci ve výši 2 000,00 Kč k žádosti Slezské diakonie, Na Nivách 7, 737 01  Český Těšín.
 5. Bezplatné zveřejnění  nabídky  služeb  RESPITNÍ PÉČE HARMONIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. ve zpravodaji obce.
 6. Odpověď Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, OO Karviná, Lipová 15, 736 01  Havířov-Město k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka  (konání plesu 14. 1. 2006): rada obce žádost schválila.
 7. Úhradu  finančního příspěvku ve výši 10 000,00 Kč na údržbu kostela v Soběšovicích  k žádosti Římskokatolické farnosti Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá.
 8. Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene při realizaci stavby  „Stabilizace sesuvu – přehrada“  mezi Obcí Soběšovice a OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30  Ostrava-Moravská Ostrava.
 9. Měsíční plán  výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – květen 2005.
 10. Uzavření smlouvy o dílo  na kanalizační sběrač A2-3  mezi Obcí Soběšovice a SIDOSTAVBY spol. s r. o., nábřeží Míru 82, 737 01  Český Těšín, provozovna Stonavská 207, 735 35  Horní Suchá.
 11. Odpověď sl. Lucii Oborné k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka k cvičebním účelům: pro uzavření nájemní smlouvy je zapotřebí předložit živnostenské oprávnění.
 12. Paušální částky za spotřebované energie při pronájmu sálu nová Husarůvka:

typ pronájmu A: teplo 1 200 Kč, voda 100 Kč, el. energie akce s hudbou 400 Kč,

 akce ostatní 100 Kč,

            typ pronájmu B: teplo   600 Kč,  voda  50 Kč, el. proud 100 Kč,

            typ pronájmu C: teplo 150 Kč/hod, voda 20 Kč/hod, el. proud 30 Kč/hod.

 1. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na semináři REVOS, regionální vzdělávací agentura, Školní 428, 289 34  Rožďalovice:  „Finanční hospodaření a účetnictví ÚSC v roce 2005“, dne 9. června 2005, Dům kultury Vítkovice, Ostrava.
 2. Bezplatné zveřejnění Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob  ve zpravodaji obce.
 3. Uzavření  smlouvy  na dodávku programového produktu „Elektronická podatelna“ mezi Obcí Soběšovice a GORDIC, spol. s  r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava.
 4. Aktualizaci  Přílohy č. 2 JŘ Rady obce Soběšovice – složení komisí rady obce  vzhledem k ukončení členství p. Milady Guziurové v komisi redakční.

 

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Žádost J§K METAL TRANS, s. r. o.,  739 51  Dobrá 240 o pronájem tábořiště „Pod Husarůvkou“ vč. parkoviště a stánku „U hráze“ vč. parkoviště

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

 

 

  

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce