Usnesení

 

64. zasedání Rady obce Soběšovice dne 18. 5. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,   33/15,   35/7,  41/28,   43/8,    48/1,    57/7,   60/10, 60/14,  61/4, 61/7,  63/4, 63/8, 63/16, 63/17.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Stavební úpravy stávajícího rodinného domu“, stavebníci p. Guziur Břetislav a Ludmila.
 3. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: sdělení o sloučení ÚŘ se  SŘ o umístění  stavby „Kabelové vedení nn – Soběšovice,  chatky u TS 6890“,  navrhovatel SME, a. s., 28. října 3123/152, Ostrava-Moravská Ostrava.
 4. P. Zdenka Uherčíková: žádost o přidělení b. j. v Domu s pečovatelskou službou.
 5. P. Jozef Uherčík: žádost o přidělení b. j. v Domu s pečovatelskou službou.
 6. Cestovní kancelář JUHÁSZ, a. s., Masarykova 752, 735 14 Orlová-Lutyně: oznámení k provádění terénních úprav.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného územního  a stavebního řízení stavby „Úprava elektrických rozvodů v areálu Soběšovice“, stavebník p. Marie Szlauerová.
 8. TS, a. s., tř. 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: sdělení  „Zpráva pro Zastupitelstvo obce Soběšovice“.
 9. Obecní řad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba RD“, stavebníci p. Chovaňák Libor a Taťána.
 10.  Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného ÚŘ se SŘ stavby „Bazén u RD“, stavebníci Ing. Sedlář Milan a Marie.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  sdělení k ohlášení udržovacích prací „Izolace rekreačního objektu“ – nejsou námitky, stavebník  Správa silnic MS kraje, p. o., Horymírova 2287, Frýdek-Místek.
 12. Sl. Lucie Oborná: žádost  o bezplatné propůjčení sálu.
 13. Ing. Ivan Šnapka: žádost.
 14. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava:  oznámení o zahájení valné hromady dne 15. 6. 2005.
 15. Pozemkový fond České republiky, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Rodinný dům o 1 bytové jednotce včetně žumpy“, stavebníci p.  Hrabec Stanislav a Marie.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby a o využití území „SO 01: sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace, stavba opěrné zdi vč. odvodnění; SO 02: sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace a opěrná zeď vč. prodloužení dešťové kanalizace“.
 18. P. Světlana Klichová: sdělení k situaci v chatovišti - odpady.
 19. P. Jan Přeček: žádost o vyjádření k pozemkům.
 20. Obecní úřad Soběšovice, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení o dělení pozemku a scelování pozemku, navrhovatelé p. Tomáš Kovalčík a p. Petr Štolba.
 21. Obec Soběšovice: návrh kupní smlouvy mezi p. Václavem Křístkem  a Obcí Soběšovice.
 22. Obec Soběšovice: návrh servisní smlouvy – opravy a údržba EPS, EZS, ústředny telefonní – fy PRISIMA, spol. s  r. o., Ostrava.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o umístění a odpovědět p.  Zdence Uherčíkové k žádosti o přidělení b. j. v Domu s pečovatelskou službou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o umístění  a odpovědět p. Jozefu Uherčíkovi k žádosti  o přidělení b. j. v Domu s pečovatelskou službou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce  sdělení „Zpráva pro Zastupitelstvo obce Soběšovice“ TS, a. s., tř. 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek. 

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět sl. Lucii Oborné k žádosti  o bezplatné propůjčení sálu: rada obce nesouhlasí s bezplatným propůjčováním sálu pro podnikatelskou činnost. O bezplatném zapůjčování sálu by se dalo uvažovat, pokud by  tato činnost probíhala pod hlavičkou místního dobrovolného sdružení občanů, např. TJ SOKOL.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Ivanu Šnapkovi k žádosti:  rada obce souhlasí s provedením protlaku pod komunikací  III. třídy na pozemcích p. č. 486 k. ú. Pitrov a p. č. 248 k. ú. Dolní Soběšovice za předpokladu, že přípojka nepovede v trase projektovaného chodníku a dále nepovede po pozemcích p. č. 391/9 v k. ú. Pitrov a p. č. 175/8 v k. ú. Dolní Soběšovice a vést tuto síť podél stávajícího vodovodního řadu realizovaného na pozemku p. č. 391/8 v k. ú. Pitrov.

Zodp.. starosta, Guziurová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce návrh na delegování starosty obce  na jednání  valné hromady SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava dne  15. 6. 2005.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět Pozemkovému fondu České republiky, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby dle ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Světlaně Klichové ke sdělení k situaci v chatovišti – odpady: kontejnery v inkriminované oblasti budou v rekreační sezóně vyváženy 1x týdně.

Zodp.: místostarosta

 1. Odpovědět p. Janu Přečkovi k žádosti o vyjádření k pozemkům: pozemky parc. č. 449/6 a parc. č. 449/8 v k. ú. Horní Soběšovice se nacházejí v zóně zemědělské krajiny dle ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít kupní smlouvu mezi p. Václavem Křístkem  a Obcí Soběšovice na koupi elektrické dvourychlostní vrtačky Black&Decker za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 600,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Doplnit  projednané úpravy do návrhu servisní smlouvy – opravy a údržba EPS, EZS, ústředny telefonní  mezi firmou  PRISIMA, spol. s  r. o., Ostrava a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta

 

 

  

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Zařazení  do seznamu žadatelů o umístění a odpověď p.  Zdence Uherčíkové  k žádosti o přidělení b. j. v Domu s pečovatelskou službou.
 2. Zařazení do seznamu žadatelů o umístění  a odpověď p. Jozefu Uherčíkovi  k žádosti  o přidělení b. j. v Domu s pečovatelskou službou.
 3. Předložení sdělení „Zpráva pro Zastupitelstvo obce Soběšovice“ TS, a. s., tř. 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek na jednání zastupitelstva obce. 
 4. Odpověď  sl. Lucii Oborné k žádosti  o bezplatné propůjčení sálu: rada obce nesouhlasí s bezplatným propůjčováním sálu pro podnikatelskou činnost. O bezplatném zapůjčování sálu by se dalo uvažovat, pokud by  tato činnost probíhala pod hlavičkou místního dobrovolného sdružení občanů, např. TJ SOKOL.
 5. Odpověď Ing. Ivanu Šnapkovi k žádosti:  rada obce souhlasí s provedením protlaku pod komunikací  III. třídy na pozemcích p. č. 486 k. ú. Pitrov a p. č. 248 k. ú. Dolní Soběšovice za předpokladu, že přípojka nepovede v trase projektovaného chodníku a dále nepovede po pozemcích p. č. 391/9 v k. ú. Pitrov  a p. č. 175/8 v k. ú. Dolní Soběšovice a vést tuto síť podél stávajícího vodovodního řadu realizovaného na pozemku p. č. 391/8 v k. ú. Pitrov.
 6. Předložení na jednání zastupitelstva obce návrhu na delegování starosty obce  na jednání  valné hromady SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava dne  15. 6. 2005.
 7. Odpověď  Pozemkovému fondu České republiky, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby dle ÚP obce.
 8. Odpověď p. Světlaně Klichové ke sdělení k situaci v chatovišti – odpady: kontejnery v inkriminované oblasti budou v rekreační sezóně vyváženy 1x týdně.
 1. Odpověď  p. Janu Přečkovi  k žádosti o vyjádření k pozemkům: pozemky parc. č. 449/6 a parc. č. 449/8 v k. ú. Horní Soběšovice se nacházejí v zóně zemědělské krajiny dle ÚP obce Soběšovice.
 2. Uzavření  kupní smlouvy mezi p. Václavem Křístkem  a Obcí Soběšovice na koupi elektrické dvourychlostní vrtačky Black&Decker za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 600,00 Kč.
 3. Doplnění projednaných úpravy do návrhu servisní smlouvy – opravy a údržba EPS, EZS, ústředny telefonní  mezi firmou  PRISIMA, spol. s  r. o., Ostrava a Obcí Soběšovice.

 

 

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

            místostarosta obce

 

 

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce