Usnesení

65. zasedání Rady obce Soběšovice dne 30. 5. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,   33/15,   35/7,  41/28,   43/8,    48/1,    57/7,   60/10,   61/4, 61/7,  63/8, 63/16,  64/3, 64/6, 64/11.
 2. Obec Soběšovice: program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 8. června 2005.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení  o změně v užívání  stavby „technologické zařízení základnové stanice GSM 900/1800 MHz – spočívající v prodloužení termínu dočasné stavby na dobu 5 let“,  stavebník společnost Oskar Mobil a. s., Vinohradská 167, Praha 10.
 4. Městský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Milan Thiel: výzva – odměny ředitelů škol; návrh poskytnutí odměny ředitelce ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové.
 5. TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení stavby „Kabelové vedení nn – Soběšovice, chatky u TS 6890“, stavebník SME, a. s., 28. října 3123/152, Ostrava-Moravská Ostrava.
 7. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18  Ostrava: sdělení k projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky“.
 8. Římskokatolická farnost Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá: poděkování za finanční příspěvek obce.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací „Výměna střešní krytiny se zabudováním 3 střešních oken Velux a výměna oken v RD“, stavebníci Ing. Bednář Tomáš a Lenka.
 10. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, 709 45  Ostrava: informace o změnách ve společnosti v souvislosti s restrukturalizací organizačního uspořádání a přechodem od regionálního k procesnímu řízení.
 11. MF ČR, ministr Mgr. Bohuslav Sobotka: regulace zadluženosti obcí a krajů.
 12. P. Tomáš Kovalčík, p. Petr Štolba: žádost o zařazení pozemku  do územního plánu obce.
 13. Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1: prosba o podporu činnosti a Zpravodaj FOD.
 14. Sl. Lucie Oborná: oznámení – ukončení užívání společenského sálu Nová Husarůvka.
 15. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Josefem Slivkou.
 16. Obec  Soběšovice:   návrh    Dodatku č. 1   ke  Smlouvě   o nájmu nebytových prostor   ze dne 17. 12. 2004 mezi Obcí Soběšovice a firmou U Elišky, s. r. o., Elišky  Krásnohorské 1304/16, 736 01 Havířov-Podlesí.
 17. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (výpomoc při úklidu DPS,  v rozsahu 3,0 hodin, dne 31. 5. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 18. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 44,0 hodin, od 1. 6. – 10. 6. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 19. P. Karel Slicho – připomínky.
 20. P. Otto Kukula: návrh paušální platby poplatků ze vstupného v letní sezóně 2005.
 21. Předseda komise ŽPaR Ing. Miroslav Peřina: zápis a usnesení ze 17. zasedání komise ŽPaR ze dne 25. 5. 2005.
 22. Obec Soběšovice: Dohoda ve věci příspěvku ve výši 8 tis. Kč na zajištění pouťových atrakcí ve dnech 4. a 5. 6. 2005 mezi Obcí a  firmou Eva Pflegrová, Na Drahách 325, 739 25 Sviadnov.
 23. Obec Soběšovice: rozeslání OZV č. 1/2004 provozovatelům  RS v obci.
 24. Obec Soběšovice: návrh rozmístění cedulí „Zákaz koupání psů“ v „Kempu pod Husarůvkou“ a v prostoru Areálu „Přístav“ CK JUHÁSZ, a. s.
 25. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červen 2005.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 8. 6. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat požadavek Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové   ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit  inzerci dle  žádosti TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek ve zpravodaji obce.

Zodp.:  předseda komise redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Předložit na zasedání  zastupitelstva obce informace MF ČR, ministra Mgr. Bohuslava Sobotky o regulaci zadluženosti obcí a krajů.

Zodp.: starosta

 1. Předložit na zasedání zastupitelstva obce žádost o zařazení pozemku  do územního plánu obce p. Tomáše Kovalčíka, p. Petra Štolby.

Zodp.: starosta

 1. Uhradit příspěvek ve výši 2 000,00 Kč  pro podporu činnosti Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět  sl. Lucii Oborné  k oznámení – ukončení užívání společenského sálu Nová Husarůvka: rada obce s ohledem na rozsah užívání sálu Nová Husarůvka (cvičení matky s dětmi) promíjí  pronájem  a náklady  za užívání sálu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Josefem Slivkou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít   Dodatek č. 1   ke  Smlouvě   o nájmu nebytových prostor   ze dne 17. 12. 2004 mezi Obcí Soběšovice a firmou U Elišky, s. r. o., Elišky  Krásnohorské 1304/16, 736 01 Havířov-Podlesí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (výpomoc při úklidu DPS,  v rozsahu 3,0 hodin, dne 31. 5. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 44,0 hodin, od 1. 6. – 10. 6. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Dohodnout  s poplatníkem p. Otto Kukulou paušální částku poplatků ze vstupného  v letní sezóně 2005 ve výši 10 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat upozorňující dopisy vlastníkům neudržovaných pozemků.

Zodp.. místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu  mezi Obcí Soběšovice a firmou Eva Pflegrová, Na Drahách 325, 739 25 Sviadnov, zastoupenou p. Františkem Pflegrem o příspěvku na zajištění pouťových atrakcí ve dnech 4. a 5. 6. 2005 ve výši 8 000,00 Kč. 

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Rozeslat  OZV č. 1/2004, o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku při chovu a držení psů na území obce Soběšovice všem provozovatelům rekreačních středisek na území obce.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Umístit značky zákazu  koupání psů v kempu Pod Husarůvkou, v úseku od zátoky pod Anetou po p. Musialka a v prostoru Areálu „Přístav“ CK Juhász, a. s. od Biocelu po konec pláže pod Penzionem Ferdinand v rámci OZV č. 1/2004.

Zodp.: místostarosta

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červen 2005 včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 8. 6. 2005 a jeho zveřejnění.
 1. Poskytnutí odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové ve výši dle návrhu a zaslání požadavku k vyplacení odměny Službě škole Frýdek-Místek.
 2. Úhradu a  zveřejnění  inzerce dle  žádosti TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek ve zpravodaji obce.
 3. Předložení informace MF ČR, ministra Mgr. Bohuslava Sobotky o regulaci zadluženosti obcí a krajů na zasedání  zastupitelstva obce.
 4. Předložení žádosti o zařazení pozemku  do územního plánu obce p. Tomáše Kovalčíka, p. Petra Štolby   na zasedání zastupitelstva obce.
 5. Příspěvek ve výši 2 000,00 Kč  pro podporu činnosti Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1.
 6. Odpověď  sl. Lucii Oborné k oznámení – ukončení užívání společenského sálu Nová Husarůvka: rada obce s ohledem na rozsah užívání sálu Nová Husarůvka (cvičení matky s dětmi)  promíjí  pronájem  a náklady  za užívání sálu.
 7. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Josefem Slivkou.
 8. Uzavření  Dodatku č. 1   ke  Smlouvě   o nájmu nebytových prostor   ze dne 17. 12. 2004 mezi Obcí Soběšovice a firmou U Elišky, s. r. o., Elišky  Krásnohorské 1304/16, 736 01 Havířov-Podlesí.
 9. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (výpomoc při úklidu DPS,  v rozsahu 3,0 hodin, dne 31. 5. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 10. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 44,0 hodin, od 1. 6. – 10. 6. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 11. Paušální platbu poplatků ze vstupného v letní sezóně 2005 od p. Otto Kukuly ve výši 10 000,00 Kč.
 12. Zaslání upozorňujících dopisů vlastníkům neudržovaných pozemků.
 13. Uzavření dohody  mezi Obcí Soběšovice a firmou Eva Pflegrová, Na Drahách 325, 739 25 Sviadnov, zastoupenou p. Františkem Pflegrem o příspěvku na zajištění pouťových atrakcí ve dnech 4. a 5. 6. 2005 ve výši 8 000,00 Kč. 
 14. Rozeslání  OZV č. 1/2004, o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku při chovu a držení psů na území obce Soběšovice všem provozovatelům rekreačních středisek na území obce.
 15. Umístění značek zákazu koupání psů v kempu Pod Husarůvkou, v úseku od zátoky pod Anetou po p. Musialka a v prostoru Areálu „Přístav“ CK Juhász, a. s. od Biocelu po konec pláže pod Penzionem Ferdinand v rámci OZV č. 1/2004.
 16. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červen 2005  včetně  žádanek.

 

  

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

            místostarosta obce

 

 

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce