Usnesení

 

67. zasedání Rady obce Soběšovice dne 13. 7. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,   33/15,   35/7,  41/28,   43/8,    48/1,    65/13,  66/2, 66/12.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení výjimky „Novinový stánek“, žadatelé p. Miklánek Julián  a Ilona.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o odstranění stavby „Novinový stánek vč. přípojky elektro“,  nařízení ÚJ dne 30. 6. 2005 v 9:00 h.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemku, navrhovatelé p. Tomáš Kovalčík a p. Petr Štolba.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Kabelové vedení nn – Soběšovice, chatky u TS 6890“, stavebník Severomoravská energetika a.s., 28. října 3123/152, Ostrava-Moravská Ostrava.
 6. P. Jarmila Kubečková: zrušení kabelové televize.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Josefem Ciencialou.
 8. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Martou Ryškovou.
 9. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkou Tomančákovou.
 10. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Mintělovou.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdenkou Jurošovou.
 12. ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, PSČ: 742 54: žádost o finanční podporu činnosti a výroční zpráva za rok 2004.
 13. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací  na OÚ dne 23. 6. 2005.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Walaszkem.
 15. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Janou Pichovou.
 16. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Karlem Oblukem.
 17. Obecní úřad Soběšovice, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení – dělení pozemku, navrhovatel CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova 752, Orlová-Lutyně.
 18. OKD, a. s., Důl Lazy, sekretariát ředitele, č.p. 605, 735 12  Orlová-Lazy: záměr prodeje  rekreačního střediska v Soběšovicích (včetně odeslaného dopisu).
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení“, stavebníci Ing. Wunsch Tomáš a Soňa.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Zateplení pláště chaty“,  p. Menšík Tomáš a Marie.
 21. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18  Ostrava: podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje, projekt „Oprava místních komunikací“ (neschválení dotace).
 22. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby: „SO 01: sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace, stavba opěrné zdi vč. odvodnění; SO 02: sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace a opěrná zeď vč. prodloužení dešťové kanalizace“, stavebník Obec Soběšovice.
 23. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Oprava stávajících vrat ve vjezdu“, PLM INTERNACIONAL, s. r. o., Slezská 950, Orlová-Poruba.
 24. TOPSPIN Solutions, Pavel Znišťal: nabídka IS TIS pro zpracování příjmů obce.
 25. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Úprava oplocení“, stavebníci p. Miklánek Julián a Ilona.
 26. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení“, stavebníci p. Fafílek Lumír a Anděla.
 27. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí  (zřízení školní družiny v ZŠ Soběšovice od 1. 9. 2005).
 1. Urbanistické středisko Ostrava s. r. o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba: návrh smlouvy o dílo  (Změna č. 3 ÚPN obce Soběšovice).
 2. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava: poskytnutí dotace  z dotačního programu „Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_3)“.
 3. Krajský úřad, MS kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, Ostrava: veřejná vyhláška o vystavení návrhu Územního plánu velkého územního celku Ostrava-Karviná.
 4. Okresní  soud   ve   Frýdku-Místku,  Na Poříčí  3206,   738 01  Frýdek-Místek:   usnesení  OS, j. č. 29 E 9/2005-9a.
 5. Předseda komise ŽP a rekreace, Ing. Miroslav Peřina: jednání s projektantem tábořiště „Pod Husarůvkou“.
 6. Základní škola  Soběšovice, PO:  účetní závěrka k 30. 6. 2005.
 7. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červenec 2005, včetně žádanek.
 8. P. Zdeněk Chuchro: žádost o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.
 9. Obec Soběšovice: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu  a televize v obci Soběšovice ze dne 18. 8. 2004.
 10. P. Bařina Karel: nabídka vyžínání pozemků.
 11. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava: návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 12. Hodnotící komise: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – veřejná zakázka – Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada.
 13. Obec Soběšovice: prodej upomínkových předmětů.
 14. Obec Soběšovice: Naše Morava + 10 ks leteckých snímků.
 15. Obec Soběšovice: 700 let výročí obce.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 64/11: uzavřít servisní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a f-ou PRISIMA, spol. s  r. o., Bukovanského 12/869, 710 00  Ostrava na opravu a údržbu elektronického zabezpečovacího systému a pobočkové telefonní ústředny.

Zodp:  starosta, Popovičová

 1. Zajistit prodej a následující ceny pro prodej: zvoneček 70,- Kč; hrníček s podšálkem 140,- Kč; broušená sklenice 150,- Kč;  odznak 20,- Kč.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Prověřit vstupní signál vstupující do RD p. Kubečkové a odpovědět dle uzavřené smlouvy.

Zodp.: starosta, V. Křístek, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Josefem Ciencialou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Martou Ryškovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkou Tomančákovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Mintělovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdenkou Jurošovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit finanční příspěvek ve výši 1 000,00 Kč ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanici pro záchranu volně žijících živočichů a středisku ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, PSČ: 742 54.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce zápis o kontrole pokladních operací  na OÚ dne 23. 6. 2005.

Zodp.: starosta 

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Walaszkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Janou Pichovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Karlem Oblukem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit na příští jednání rady finanční porovnání stávající a navrhované varianty IS TIS od firmy TOPSPIN Solutions, Martin Matoušek, Smilovice 192, 739 55  Smilovice u Třince.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava s. r. o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba na zpracování změny č. 3 ÚPN obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit předložení nabídky na dopracování (přepracování) studie tábořiště pod Husarůvkou.

Zodp.: místostarosta

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červenec 2005, včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Zařadit  do pořadníku žadatelů o umístění v DPS a odpovědět k žádosti o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou  p. Zdeňku Chuchrovi.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu  a televize v obci Soběšovice ze dne 18. 8. 2004 mezi Obcí Soběšovice a p. Miladou Mrázovou.

Zodp: starosta, Popovičová

 1. Zajistit  vyžínání pozemku p. č. 175/21 k. ú. D. Soběšovice dle nabídky p. K. Bařiny; požádat Ing. Czerneka o vyjádření k nutnosti vyžínání pozemku p. č. 112/1 k. ú. D. Soběšovice; komisi ŽP a rekreace zajistit zpracování hospodářského plánu lesů v majetku obce.

Zodp.: místostarosta, komise ŽP a rekreace

 1. Předložit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje mezi Obcí Soběšovice a  Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18  Ostrava  na zasedání zastupitelstva.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o dílo  na realizaci stavby s vítězem výběrového řízení, firmou STRABAG, a. s., OZ Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov na veřejnou zakázku – Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada.

Zodp.:starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o zavedení informací a grafických materiálů do projektu „Naše Morava“ mezi Obcí Soběšovice a f-mou Zdeněk Koníček – JOINMARKET, Družstevní 1311, 765 02 Otrokovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

  

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 64/11: uzavření servisní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a f-ou PRISIMA, spol. s  r. o., Bukovanského 12/869, 710 00  Ostrava na opravu a údržbu elektronického zabezpečovacího systému a pobočkové telefonní ústředny.
 2. Zajištění prodeje a následující ceny pro prodej: zvoneček 70,- Kč; hrníček s podšálkem 140,- Kč; broušená sklenice 150,- Kč;  odznak 20,- Kč.
 3. Prověření vstupního signálu vstupujícího do RD p. Kubečkové a odpověď dle uzavřené smlouvy.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Josefem Ciencialou.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Martou Ryškovou.
 6. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkou Tomančákovou.
 7. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Mintělovou.
 8. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdenkou Jurošovou.
 1. Úhradu finančního příspěvku ve výši 1 000,00 Kč ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanici pro záchranu volně žijících živočichů a středisku ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, PSČ: 742 54.
 2. Předložení zápisu o kontrole pokladních operací  na OÚ dne 23. 6. 2005  na jednání zastupitelstva obce.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Walaszkem.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Janou Pichovou.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Karlem Oblukem.
 6. Přípravu finančního porovnání stávající a navrhované varianty IS TIS od firmy TOPSPIN Solutions, Martin Matoušek, Smilovice 192, 739 55  Smilovice u Třince  na příští jednání rady.
 7. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava s. r. o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba na zpracování změny č. 3 ÚPN obce Soběšovice.
 8. Zajištění předložení nabídky na dopracování (přepracování) studie tábořiště pod Husarůvkou.
 9. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červenec 2005, včetně žádanek.
 10. Zařazení  do pořadníku žadatelů o umístění v DPS a odpověď k žádosti o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou  p. Zdeňku Chuchrovi.
 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu  a televize v obci Soběšovice  ze dne 18. 8. 2004 mezi Obcí Soběšovice a p. Miladou Mrázovou.
 12. Zajištění  vyžínání pozemku p. č. 175/21 k. ú. D. Soběšovice dle nabídky p. K. Bařiny; požádání Ing. Czerneka o vyjádření k nutnosti vyžínání pozemku p. č. 112/1 k. ú. D. Soběšovice; úkol komisi ŽP a rekreace zajistit zpracování hospodářského plánu lesů v majetku obce.
 13. Předložení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje mezi Obcí Soběšovice a  Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18  Ostrava  na zasedání zastupitelstva obce.
 14. Uzavření smlouvy o dílo  na realizaci stavby s vítězem výběrového řízení, firmou STRABAG, a. s., OZ Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov na veřejnou zakázku – Stabilizace sesuvů Soběšovice – přehrada.
 15. Uzavření smlouvy o zavedení informací a grafických materiálů do projektu „Naše Morava“ mezi Obcí Soběšovice a f-mou Zdeněk Koníček – JOINMARKET, Družstevní 1311, 765 02 Otrokovice.

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

            místostarosta obce

           

   

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce