Usnesení

 

68. zasedání Rady obce Soběšovice dne 27. 7. 2005

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,   33/15,  35/7, 41/28,  43/8,  48/1, 66/2, 66/12, 67/3, 67/10, 67/14, 67/16, 67/20, 67/21, 67/22.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení stavebního řízení stavby „Chodník v obci Soběšovice 2. část“, stavebník Obec Soběšovice.
 3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor právní a organizační, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o zahájení správního řízení  - uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Frýdek-Místek a obcí Soběšovice.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení“, stavebníci Ing. Zahradníček Ladislav a Denisa.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby: „SO 01: sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace, stavba opěrné zdi vč. odvodnění; SO 02: sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace a opěrná zeď vč. prodloužení dešťové kanalizace“, stavebník obec Soběšovice.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Glozertovou.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: seznámení s podklady rozhodnutí, řízení o odstranění stavby  „Novinový stánek, vč. přípojky elektro“.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí – rozhodnutí o dělení pozemku, navrhovatel Cestovní kancelář JUHÁSZ, a.s., se sídlem Masarykova 752, Orlová-Lutyně.
 9. R-Zátoka spol. s r.o., Chelčického 691/8, 702 00  Ostrava: žádost (umístění zákazových značek).
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ o umístění stavby „Stavební úpravy, přístavba a zpevněná plocha rekreační chaty“, navrhovatelé p. Michalčík Milan a p. Michalčíková Martina.
 11. SDH Soběšovice:  žádost o finanční příspěvek  na 5. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání stavby „Rodinný dům o 1 bytové jednotce, vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké plynovodní a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, stavebníci Ing. Zahradníček Ladislav a Denisa.
 13. Hodnotící komise: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – veřejná zakázka – Chodník v obci Soběšovice, II. část.
 14. Radek Zapalač, Hotel Albo, 739 38  Dolní Domaslavice 50: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 15. P. Golasowski Erich a Milada: žádost o věcné břemeno.
 16. Obec Soběšovice: návrh smlouvy mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o zajištění provozu služeb za úplatu a o výpůjčce movitých věcí: – veřejná knihovna,  – veřejný internet,  v budově čp. 10.
 17. Obec Soběšovice: návrh smlouvy mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o nájmu nebytových prostor v budově čp. 45 (objektu bývalého OÚ Soběšovice).
 18. Obec Soběšovice: návrh smlouvy mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o nájmu nebytových prostor v budově čp. 10 – provozování informačního centra.
 19. Obec Soběšovice: Technicko organizační opatření oslav 700 let vzniku obce.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Glozertovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit umístění  zákazových značek „Zákaz koupání psů“ dle žádosti  R-Zátoka spol. s r.o., Chelčického 691/8, 702 00  Ostrava.

Zodp.: místostarosta

 1. Uhradit  finanční příspěvek ve výši 3 000,00 Kč SDH Soběšovice dle žádosti o finanční příspěvek  na 5. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.

Zodp.. starosta, Popovičová            

  

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a fa Kovář Miroslav, Soběšovice 261 (s nejvhodnější nabídkou umístěnou na 1. místě dle zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek – veřejná zakázka – Chodník v obci Soběšovice, II. část).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit inzerci dle žádosti Radka Zapalače, Hotel Albo, 739 38  Dolní Domaslavice 50 ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda  komise redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Zaslat odpověď p. Golasowskému Erichu a Miladě k žádosti o věcné břemeno: pozemek  p. č. 446/10, k. ú. H. Soběšovice je uvažován do územního plánu  k využití jako příjezdová komunikace, tudíž není nutno zřizovat věcné břemeno.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o zajištění provozu služeb za úplatu a o výpůjčce movitých věcí: – veřejná knihovna,  – veřejný internet,  v budově čp. 10.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o nájmu nebytových prostor v budově čp. 45 (objektu bývalého OÚ Soběšovice).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o nájmu nebytových prostor v budově čp. 10 – provozování informačního centra.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit realizaci  Technicko organizačních opatření oslav 700 let vzniku obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, předseda komise kulturní

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Glozertovou.
 2. Zajištění umístění  zákazových značek „Zákaz koupání psů“ dle žádosti  R-Zátoka spol. s r.o., Chelčického 691/8, 702 00  Ostrava.
 3. Úhradu finančního příspěvku ve výši 3 000,00 Kč SDH Soběšovice dle žádosti o finanční příspěvek  na 5. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 4. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a fa Kovář Miroslav, Soběšovice 261 (s nejvhodnější nabídkou umístěnou na 1. místě dle zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek – veřejná zakázka – Chodník v obci Soběšovice, II. část).
 5. Zajištění úhrady a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti Radka Zapalače, Hotel Albo, 739 38  Dolní Domaslavice 50.
 6. Zaslání odpovědi p. Golasowskému Erichu a Miladě k žádosti o věcné břemeno: pozemek  p. č. 446/10, k. ú. H. Soběšovice je uvažován do územního plánu  k využití jako příjezdová komunikace, tudíž není nutno zřizovat věcné břemeno.
 7. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o zajištění provozu služeb za úplatu a o výpůjčce movitých věcí: – veřejná knihovna,  – veřejný internet,  v budově čp. 10.
 8. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o nájmu nebytových prostor v budově čp. 45 (objektu bývalého OÚ Soběšovice).
 9. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a LUSTON o.p.s. o nájmu nebytových prostor v budově čp. 10 – provozování informačního centra.
 10. Zajištění  realizace Technicko organizačních opatření oslav 700 let vzniku obce.

 

 

 

 

Zapsal:  Václav  Křístek

             člen rady obce

           

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce