Usnesení

70. zasedání Rady obce Soběšovice dne 29. 8. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/14, 67/16, 68/4,  68/7, 68/9, 68/10, 69/1, 69/2, 69/7, 69/8.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 19. veřejného zasedání dne 21. 9. 2005.
 3. Vsign s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61 Třinec: návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu uzavřené dne 2. 1. 2001.
 4. DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba: informace o nové GIS prohlížečce PROMEBA.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby: „Chodník v obci Soběšovice 2. část – 1. stavba“, stavebník Obec Soběšovice.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Rodinný dům o 1 bytové jednotce, vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké plynovodní a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“,  navrhovatelé Ing. Zahradníček Ladislav a Denisa.
 7. DDD Fortelko, Petr Fortelko, Stará cesta 58, Šenov u Ostravy: nabídka.
 8. U Elišky, s.r.o., E. Krásnohorské 1304, 736 01  Havířov-Podlesí: ukončení nájmu nebytového prostoru v budově čp. 10 k 30. 11. 2005; uzavření výdejny léčiv od 1. 9. 2005.
 9. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Boženou Palánovou.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení dělení pozemku, navrhovatel  Obec Soběšovice.
 11. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: kolaudační rozhodnutí stavby „Kanalizace a ČOV Soběšovice 2. stavba – rozšíření SO 101 KS A2-3“, stavebník Obec Soběšovice.
 12. STRABAG a. s., Silniční stavitelství, OZ Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov: žádost o povolení uzavírky; žádost o vydání příkazu o dopravním značení.
 13. REVOS, Ing. Lhotová Helena, Školní 428, 289 34 Rožďalovice: nabídka semináře „Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC – aktuální problematika“, dne 15. 9. 2005,  Ostrava.
 14. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: seznámení s podklady rozhodnutí (č. j. ÚPS/165/04/Sn).
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Novinový stánek, vč. přípojky elektro“, stavebníci p. Miklánek Julián a Ilona.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit  program  19. veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Soběšovice  konaného  dne 21. 9. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít  Dodatek č. 3 ke smlouvě o podnájmu uzavřené dne 2. 1. 2001 mezi Obcí Soběšovice a Vsign s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61 Třinec.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prověřit   nabídku   prohlížečky  PROMEBA  od fy DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: místostarosta

 1. Zajistit  účast fy DDD Fortelko, Petr Fortelko, Stará cesta 58, Šenov u Ostravy - zábavné autíčko  -  na oslavách 700 let obce Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Boženou Palánovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vydat souhlas s částečnou uzavírkou místní komunikace v úseku R-Zátoky a s úplnou uzavírkou místní komunikace v úseku „Fara“ v rámci stavby „Stabilizace sesuvů – přehrada“ k žádosti  STRABAG a. s., Silniční stavitelství, OZ Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov.

Zodp.:  starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program  19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice  s konáním dne 21. 9. 2005.
 2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o podnájmu uzavřené dne 2. 1. 2001 mezi Obcí Soběšovice a Vsign s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61 Třinec.
 3. Prověření  nabídky  prohlížečky  PROMEBA  od fy DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.
 4. Účast fy DDD Fortelko, Petr Fortelko, Stará cesta 58, Šenov u Ostravy - zábavné autíčko  - na oslavách 700 let obce Soběšovice.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Boženou Palánovou.
 6. Částečnou uzavírku místní komunikace v úseku R-Zátoky a  úplnou uzavírku místní komunikace v úseku „Fara“ v rámci stavby „Stabilizace sesuvů – přehrada“ k žádosti  STRABAG a. s., Silniční stavitelství, OZ Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov.

 

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

  

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce