Usnesení

71. zasedání Rady obce Soběšovice dne 14. 9. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/14, 67/16,  68/7, 68/9,  69/1, 69/2, 69/7, 69/8, 70/3.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí – dodatečné povolení stavby: „Novinový stánek, vč. přípojky elektro“, stavebníci p. Miklánek Julián a Ilona.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Bazén u RD“, stavebníci Ing. Sedlář Milan a Marie.
 4. P. Irena Uhrová: žádost – návrh na poskytnutí dávky (služby) sociální péče – zavedení PS.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení  skupinového rozvodu rozhlasu a televize mezi Obcí Soběšovice a Ing. Ladislavem Zahradníčkem.
 6. ZŠ Soběšovice, ředitelka Mgr. L. Michálková: Výroční zpráva ZŠ Soběšovice, okres F-M, školní rok 2004-2005.
 7. ZŠ Soběšovice, ředitelka Mgr. L. Michálková: žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ Soběšovice.
 8. CK Juhász, a.s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně: žádost o povolení k uspořádání ohňostroje.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemku, navrhovatel Obec Soběšovice.
 10. Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11  Praha 1: zaslání rozhodnutí č. 12 458 / 2005 – ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2005 na podporu projektu „Oslavy 700 let vzniku obce Soběšovice“.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“ a pozvání k ÚJ dne 27. 9. 2005 v 9:00 h, stavebník p. Vlachopulosová Kateřina.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o změně v užívání stavby „Rekreační chaty“ na „Rodinný dům o 1 bytové jednotce“, navrhovatel p. Hejděncová Mária.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“ a pozvání k ÚJ dne 27. 9. 2005 v 9:00 h, stavebníci p. Kožušník Jiří a Zdeňka.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“ a pozvání k ÚJ dne 27. 9. 2005 v 9:00 h, stavebník p. Elisová  Jana.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „“Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“ a pozvání k ÚJ dne 27. 9. 2005 v 9:00 h, stavebníci p. Vymazal Jiří a Marie.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“ a pozvání k ÚJ dne 27. 9. 2005 v 9:00 h, stavebník p. Danel Jiří.
 17. EXAMPLE, spol. s r. o., K. Sliwki 19/8, 733 01  Karviná-Fryštát: návrh smlouvy o poskytnutí  daru mezi  dárcem EXAMPLE, spol. s r. o.  a  obdarovaným Obcí Soběšovice.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  stavební povolení stavby „Přístavba podia a zastřešení“, stavebník Obec Soběšovice.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Rekonstrukce sportoviště“, stavebník Severomoravská energetika, a. s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava-Moravská Ostrava.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Dětský dřevěný domek“, stavebníci p. Majer Vlastimil a Alena.
 21. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Přístavba a stavební úpravy stáv. rodinného domu, vč. přípojky plynovodní a plynofikace objektu, přípojky kanalizační“, stavebník p. Kolesár Václav.
 22. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Kabelové vedení nn – Soběšovice, chatky u TS 6890“, stavebník SME, a. s., 28. října 3123/152, Ostrava-Moravská Ostrava.
 1. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Vodovodní a elektro přípojka k rekreační chatě“, navrhovatel p. Hejděncová Mária.
 2. Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: veřejná vyhláška – návrh Změny č. 15 územního plánu obce Těrlicko.
 3. Ing. Miroslav Peřina, člen ZO: dokončení rybníčku.
 4. Obec Soběšovice: návrh na odstranění stavby „Stodola u Fojtíka“.
 5. Obec Soběšovice: návrh odměny zaměstnance obce.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zajistit zavedení pečovatelské služby – donášky obědů p.  Ireně Uhrové dle žádosti - návrhu  na poskytnutí dávky (služby) sociální péče a vydat rozhodnutí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení  skupinového rozvodu rozhlasu a televize mezi Obcí Soběšovice a Ing. Ladislavem Zahradníčkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ Soběšovice pro školní rok 2005/2006.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět CK Juhász, a.s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o povolení k uspořádání ohňostroje: rada obce schvaluje ohňostroj do doby nočního klidu, t. j. do 22:00 h.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí daru mezi dárcem EXAMPLE, spol. s r. o., K. Sliwki 19/8, 733 01  Karviná-Fryštát a  obdarovaným Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit dokončení rybníčku na pozemku par. č. 333 v k. ú. Pitrov.

Zodp.: místostarosta

 1. Podat žádost o povolení odstranění stavby „Stodola u Fojtíka“.

Zodp.: místostarosta

 1. Vyplatit odměnu zaměstnanci obce dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Zavedení pečovatelské služby – donášky obědů p.  Ireně Uhrové dle žádosti - návrhu  na poskytnutí dávky (služby) sociální péče a vydání rozhodnutí.
 2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení  skupinového rozvodu rozhlasu a televize mezi Obcí Soběšovice a Ing. Ladislavem Zahradníčkem.
 3. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ Soběšovice pro školní rok 2005/2006 a předložení na jednání zastupitelstva obce.
 4. Odpověď CK Juhász, a.s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o povolení k uspořádání ohňostroje: rada obce schvaluje ohňostroj do doby nočního klidu, t. j. do 22:00 h.
 5. Uzavření  smlouvy o poskytnutí daru mezi dárcem EXAMPLE, spol. s r. o., K. Sliwki 19/8, 733 01  Karviná-Fryštát a  obdarovaným Obcí Soběšovice.
 6. Zajištění dokončení rybníčku na pozemku par. č. 333 v k. ú. Pitrov.
 7. Podání žádosti o povolení odstranění stavby „Stodola u Fojtíka“.
 8. Poskytnutí  a vyplacení odměny  zaměstnanci obce ve výši dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

 

 

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce