Usnesení

 

72. zasedání Rady obce Soběšovice dne 5. 10. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/14, 67/16,  68/7, 68/9,  69/1, 69/2, 70/3, 71/6.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“ a pozvání k ÚJ dne 27. 9. 2005 v 9:00 h, stavebníci p. Řezáč Pavel a Martina.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Přístavba a přestavba stáv. rekreační chaty“, stavebník p. Hlasná Hana.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Hospodářská budova“, stavebník p. Honsa Marek.
 5. KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: protokol o kontrole v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v provozovně „Mateřská škola Soběšovice 141“.
 6. KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: protokol o kontrole v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v provozovně „ŠJ, ZŠ Soběšovice, 141, 739 22“.
 7. Český zahrádkářský svaz, ZO Soběšovice: pomoc při zajištění VINOBRANÍ.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Přístavba a stavební úpravy stáv. rodinného domu, vč. přípojky plynovodní a plynofikace objektu a přípojky kanalizační“,  stavebník p. Václav Kolesár.
 9. Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí: žádost o uveřejnění placené inzerce SmP, a. s. ve zpravodaji obce.
 10. P. Miroslav Váňa: prosba o zaslání dostupných materiálů propagujících obec Soběšovice.
 11. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: poskytnutí informace.
 12. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí o zrušení rozhodnutí vydaného Obecním úřadem v Lučině, stavebním úřadem dne 17. 4. 2002, pod č. j. 395/02-336/Švi.
 13. ČSAD Frýdek-Místek, a. s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek: podklady pro tvorbu rozpočtu obce – odhad prokazatelné ztráty.
 14. Škola obnovy venkova v Třanovicích: informace o setkání „Současné možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v Pobeskydí“ v Třanovicích dne 20. 10. 2005 od 9:00 hod.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Kabelové vedení nn – Soběšovice, chatky u TS 6890, a to část stavby elektro přípojka k rekreační chatě: stavebníci p. Řezáč Pavel a Martina;  stavebník p. Vlachopulosová Kateřina; stavebník p. Danel Jiří; stavebníci p. Kubíček Pavel a Eva;  stavebníci p. Kožušník Jiří a Zdeňka;  stavebníci p. Vymazal Jiří a Marie; stavebník p. Jana Elisová;  a pozvání k ÚJ dne 10. října 2005 v 9:00 hod.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí  stavby „Vodovodní a elektro přípojka k rekreační chatě“, stavebník p. Mária Hejděncová.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Kabelové vedení nn –Soběšovice, chatky u TS 6890, a to část od TS 6890 po pilíř SS 300/PVE1S, SS 200/PVE1S a SS 300/PVE1S“, stavebník SME, a. s., 28. října 3123/152, Ostrava, pracoviště Frýdek-Místek, Riegrova 832.
 18. P. Miroslava Březinová: žádost o vyjádření k udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o odstranění stavby „Stodola u Fojtíka“, stavebník Obec Soběšovice, Soběšovice 10.
 20. SZIF, regionální odbor SZIF v Opavě, Horní nám., 746 57 Opava: oznámení o provedení administrativní kontroly – žádost o finanční pomoc z OP Zemědělství.
 21. P. Milan Přibyla: žádost (skácení stromu na místním hřbitově).
 22. Základní škola Havířov-Podlesí, Mládežnická 11/1564, okres Karviná, PO: žádost o bezplatné uveřejnění informací pro občany obce.
 1. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (práce při stěhování místní knihovny,  v rozsahu 4,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 2. P. Kamila Vrlíková: žádost o vykonání týdenní praxe studentky SOŠ, obor veřejnoprávní činnost, s uzavřením  Dohody o zabezpečení odborné praxe studentů dálkového studia  mezi Obcí Soběšovice  a Gymnázium a střední odborná škola, Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně.
 3. Výbor kontrolní, předseda p. Václav Křístek: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 30. 9. 2005.
 4. TJ SOKOL Soběšovice, předseda p.Tomáš Dámek: žádost o pronájem sálu Nová Husarůvka k pořádání cvičení.
 5. P. Jiřina Bobková: žádost o přidělení bytové jednotky v DPS.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Stavební úpravy, přístavba rekreační chaty a zpevněná plocha“, stavebníci p. Milan Michalčík a p. Martina Michalčíková.
 7. TJ SOKOL Soběšovice, předseda p. Tomáš Dámek: žádost o pronájem jedné kanceláře v budově č. p. 45 (bývalý OÚ).
 8. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek: akce „Hledáme dárce krve“ – žádost o bezplatné zveřejnění ve zpravodaji obce.
 9. MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10: rozhodnutí o účasti SR na akci „Geologický průzkum a projekce stabilizačních opatření v území ohroženém svahovou nestabilitou v obci Soběšovice“.
 10. Obec Soběšovice: návrh zakoupení programu KDF – kniha došlých faktur od společnosti GORDIC.
 11. Obec Soběšovice: záměr pronájmu nebytových prostor v 1. PP objektu č. p. 10 – provozní jednotka 1.
 12. Obec Soběšovice: nákup šachových souprav – 2 ks, pro šachový kroužek.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uhradit  Českému zahrádkářskému svazu, ZO Soběšovice  částku do 500,00 Kč k jejich žádosti o pomoc při zajištění VINOBRANÍ.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit zveřejnění a úhradu inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí o uveřejnění placené inzerce SmP, a. s.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zaslat p. Miroslavu Váňovi k jeho prosbě o zaslání dostupných materiálů propagujících obec Soběšovice: pohlednici, odznak, tašku a mapu.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Odpovědět dle ÚP obce p. Miroslavě Březinové k žádosti o vyjádření k udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Milanu Přibylovi k žádosti o skácení stromu na místním hřbitově: rada obce žádost schválila.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit zveřejnění ve zpravodaji obce k žádosti Základní školy Havířov-Podlesí, Mládežnická 11/1564, okres Karviná, PO o bezplatné uveřejnění informací pro občany obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (práce při stěhování místní knihovny,  v rozsahu 4,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít Dohodu o zabezpečení odborné praxe studentů dálkového studia  mezi Obcí Soběšovice  a Gymnázium a střední odborná škola, Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně a zajistit  praxi p. Kamily Vrlíkové k její žádosti o vykonání týdenní praxe studentky SOŠ, obor veřejnoprávní činnost. 

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Předložit  zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 30. 9. 2005 na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Připravit nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka k pořádání cvičení.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit do pořadníků žadatelů o umístění v DPS a odpovědět p. Jiřině Bobkové k její žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a  TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o pronájem jedné kanceláře v budově č. p. 45 (bývalý OÚ).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zveřejnění akce „Hledáme dárce krve“ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek k žádosti o bezplatné zveřejnění ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v 1. PP objektu č. p. 10  tvořící provozní jednotku 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit nákup 2 ks šachových souprav pro potřebu šachového kroužku.

Zodp.: předseda kulturní komise

 1. Zajistit zakoupení programu KDF – kniha došlých faktur od společnosti GORDIC.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Úhradu  Českému zahrádkářskému svazu, ZO Soběšovice  do 500,00 Kč k jejich žádosti o pomoc při zajištění VINOBRANÍ.
 2. Zajištění zveřejnění a úhrady inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí o uveřejnění placené inzerce SmP, a. s.
 3. Zaslání  pohlednice, odznaku, tašky a mapy  p. Miroslavu Váňovi k jeho prosbě o zaslání dostupných materiálů propagujících obec Soběšovice.
 4. Odpověď dle ÚP obce p. Miroslavě Březinové k žádosti o vyjádření k udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
 5. Odpověď p. Milanu Přibylovi k žádosti o skácení stromu na místním hřbitově: rada obce žádost schválila.
 6. Zajištění zveřejnění ve zpravodaji obce k žádosti Základní školy Havířov-Podlesí, Mládežnická 11/1564, okres Karviná, PO o bezplatné uveřejnění informací pro občany obce.
 7. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (práce při stěhování místní knihovny,  v rozsahu 4,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 8. Uzavření Dohody o zabezpečení odborné praxe studentů dálkového studia  mezi Obcí Soběšovice  a Gymnázium a střední odborná škola, Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně a zajištění praxe p. Kamily Vrlíkové k její žádosti o vykonání týdenní praxe studentky SOŠ, obor veřejnoprávní činnost. 
 9. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 30. 9. 2005 na jednání zastupitelstva obce.
 10. Připravení nájemní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka k pořádání cvičení.
 11. Zařazení do pořadníků žadatelů o umístění v DPS a odpověď p. Jiřině Bobkové k její žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS.
 12. Přípravu nájemní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a  TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o pronájem jedné kanceláře v budově č. p. 45 (bývalý OÚ).
 13. Zajištění zveřejnění akce „Hledáme dárce krve“ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek k žádosti o bezplatné zveřejnění ve zpravodaji obce.
 14. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v 1. PP objektu č. p. 10 tvořící provozní jednotku 1.
 15. Zajištění  nákupu 2 ks šachových souprav pro potřebu šachového kroužku.
 16. Zajištění zakoupení programu KDF – kniha došlých faktur od společnosti GORDIC.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce