Usnesení

 

73. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 10. 2005

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/14, 67/16,   69/1, 69/2,  71/6, 72/6, 72/8, 72/9, 72/13.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Přístavba a přestavba stáv. rekreační chaty“, p. Hana Hlasná.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení kolaudačního řízení stavby „Vodovodní přípojka k rekreační chatě“ a pozvání k ústnímu jednání dne 10. 10. 2005, stavebníci p. Kubíček Pavel a Eva.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí  stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebníci p. Vymazal Jiří a Marie.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebníci p. Kožušník Jiří a Zdeňka.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebník p. Jana Elisová.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebník p. Kateřina Vlachopulosová.
 8. MS kraj, hejtman kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava: informace o stavu projektu „Internetizace obcí Moravskoslezského kraje“.
 9. Katastrální úřad pro MS kraj, KP F-M, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: rozhodnutí o změně hranic mezi obcemi Lučina a Soběšovice.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o odstranění stavby „Rekreační objekty v Soběšovicích“, žadatelé Ing. Šnapka Ivan a Lucie.
 11. Pozemkový fond ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 44N02/55.
 12. P. Stříž Roman a Kateřina: žádost o koupi pozemku par. č. 443/25.
 13. Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba: návrh Zadání Změny č. 3 ÚPN obce Soběšovice.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebník p. Jiří Danel.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebníci p. Řezáč Pavel a Martina.
 16. Výbor kontrolní, p. O. Vraník: Zápis o kontrole pokladních operací na OÚ dne 12. 10. 2005.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Vodovodní přípojka k RCH“, stavebníci p. Kubíček Pavel a Eva.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Zahradní bazén u RD“, stavebníci Ing. Valošek Petr, CSc. a Alena a pozvání k ÚJ dne 27. 10. 2005 v 9:00 h.
 19. Ing. Miroslav Peřina, člen ZO: žádost o úhradu části nákladů na školení „Dny zahradní a krajinářské tvorby“ ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2005 v Luhačovicích.
 20. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: vyplacení odměn zaměstnancům.
 21. ZŠ Soběšovice, PO: účetní závěrka k 30. 9. 2005.
 22. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení odstranění  stavby „Stodola u Fojtíka“, stavebník Obec Soběšovice.
 23. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Kabelové vedení nn Soběšovice, chatky u TS 6890, a to část stavby elektro přípojka  k rekreační chatě: stavebník p. Kateřina Vlachopulosová, stavebníci p. Řezáč Pavel a Martina, stavebníci p. Kubíček Pavel a Eva, stavebníci p. Vymazal Jiří a Marie, stavebník p. Jiří Danel, stavebník p. Jana Elisová,  stavebníci p. Kožušník Jiří a Zdeňka.
 1. VZVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Rozpočty obcí v roce 2006“ dne 10. listopadu 2005 v Ostravě.
 2. Třinecké železárny, a. s., Průmyslová 1000, 739 70  Třinec-Staré Město: zaslání darovací smlouvy (sponzorský dar).
 3. TJ SOKOL Soběšovice: žádost o pronájem sálu Nová Husarůvka (hraní stolního tenisu).
 4. TJ SOKOL Soběšovice: žádost o poskytnutí finančních prostředků (nákup 1 stolu na stolní tenis).
 5. Obec Soběšovice: úhrada nákladů na občerstvení při schůzi Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova – do 5. tis. Kč.
 6. Obec Soběšovice: vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v 1.PP objektu č. p. 10 tvořící provozní jednotku 1, nabídky do úterý 15. 11. 2005 do 13:00 hodin.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 70/3: Objednat a pořídit prohlížečku PROMEBA od firmy DIGIS, s. r. o., Ostrava-Poruba.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu nebytových prostor v objektu víceúčelového sálu v budově čp. 10 mezi Obcí Soběšovice a TJ SOKOL Soběšovice za účelem provádění cvičení a jiných sportovních akcí.

Zodp: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 44N02/55 mezi Obcí Soběšovice a Pozemkovým fondem ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit žádost p. Stříže Romana a Kateřiny o koupi pozemku par. č. 443/25 v k. ú. H. Soběšovice na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Předložit  na jednání zastupitelstva obce zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ dne 12. 10. 2005.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět  Ing. Miroslavu Peřinovi: rada obce neschválila žádost o úhradu části nákladů na školení „Dny zahradní a krajinářské tvorby“ ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2005 v Luhačovicích.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat požadavek Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové  ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VZVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava  „Rozpočty obcí v roce 2006“ dne 10. listopadu 2005 v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  Darovací smlouvu  mezi Třineckými železárnami, a. s., Průmyslová 1000, 739 70  Třinec-Staré Město a Obcí Soběšovice na odběr strusky.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka (hraní stolního tenisu): žádost byla projednána v rámci žádosti o pronájem sálu na cvičení žen.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek ve výši 7 000,00 Kč na zahájení činnosti TJ SOKOL Soběšovice (žádost o poskytnutí finančních prostředků).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit náklady na občerstvení při schůzi Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova – do 5. tis. Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce, na webových stránkách a v Regionu Frýdecko-Místecko vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v 1.PP objektu č. p. 10 tvořící provozní jednotku 1, s termínem uzávěrky do 15. 11. 2005 ve 13:00 h.

                                         Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 70/3: Pořízení prohlížečky PROMEBA od firmy DIGIS, s. r. o., Ostrava-Poruba.
 2. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu víceúčelového sálu v budově čp. 10 mezi Obcí Soběšovice a TJ SOKOL Soběšovice za účelem provádění cvičení a jiných sportovních akcí.
 1. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 44N02/55 mezi Obcí Soběšovice a Pozemkovým fondem ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2.
 2. Předložení žádosti p. Stříže Romana a Kateřiny o koupi pozemku par. č. 443/25 v k. ú. H. Soběšovice na jednání zastupitelstva obce.
 3. Předložení na jednání zastupitelstva obce zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ dne 12. 10. 2005.
 4. Vyplacení odměny a zaslání požadavku Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové  ve výši dle schváleného návrhu.
 5. Úhradu a účast účetní p. O. Popovičové  na semináři VZVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava  „Rozpočty obcí v roce 2006“ dne 10. listopadu 2005 v Ostravě.
 6. Darovací smlouvu  mezi Třineckými železárnami, a. s., Průmyslová 1000, 739 70  Třinec-Staré Město a Obcí Soběšovice na odběr strusky.
 7. Odpověď TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka (hraní stolního tenisu): žádost byla projednána v rámci žádosti o pronájem sálu na cvičení žen.
 8. Úhradu příspěvku ve výši 7 000,00 Kč na zahájení činnosti TJ SOKOL Soběšovice (žádost o poskytnutí finančních prostředků).
 9. Úhradu nákladů na občerstvení při schůzi Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova – do 5. tis. Kč.
 10. Zveřejnění ve zpravodaji obce, na webových stránkách a v Regionu Frýdecko-Místecko vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v 1.PP objektu č. p. 10 tvořící provozní jednotku 1, s termínem uzávěrky do 15. 11. 2005 ve 13:00 h.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 1. Žádost Ing. Miroslava Peřiny o úhradu části nákladů na školení „Dny zahradní a krajinářské tvorby“ ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2005 v Luhačovicích.

 

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

            místostarosta obce

           

  

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce