Usnesení

 

74. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2. 11. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/14, 67/16,   69/1, 69/2,  71/6,  72/8, 72/9, 73/4, 73/5, 73/8.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí - povolení změny v užívání stavby „Rekreační chaty“  na „Rodinný dům o 1 bytové jednotce“, navrhovatel p. Mária Hejděncová.
 3. Místní knihovna, 739 51  Dobrá: zaslání návrhu Smlouvy o výkonu regionálních funkcí.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Kabelové vedení nn Soběšovice chatky u TS 6890, a to část stavby elektropřípojka k RCH“ a pozvání k ÚJ dne 1. 11. 2005, stavebník p. Monika Nováková.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení  stavby „Vodovodní přípojka k rekreační chatě“ a pozvání k ÚJ dne 1. 11. 2005, stavebník p. Monika Nováková.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Pergola“ – nejsou námitky, stavebník p. Jana Elisová.
 7. P. Zbyněk Žíla,   Inženýrsko-investorská činnost  ve výstavbě,  Československé armády 18, 736 01  Havířov-Město: Penzion u fotografa Soběšovice – dohoda.
 8. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚP obce Lučina.
 9. Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba: návrh Zadání Změny č. 3 ÚPN obce Soběšovice – vyhodnocení důsledků na ZPF.
 10. Krajský úřad MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava: Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2005.
 11. MO ČRS Lučina, 739 39  Lučina: žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky  dne 4. 3. 2006.
 12. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek: usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ze dne 16. 9. 2005, č. j. 28 E 37/2003-27.
 13. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: Předběžný odborný odhad  prokazatelné ztráty na rok 2006.
 14. Město Frýdek-Místek, Mgr. Ivan Vrba: výsledek dotazníkové akce  - sociálně právní ochrana nezletilých dětí v obcích.
 15.  Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Přístřešek pro auta, sklad zahradního nářadí, zahradní altánek, zpevněné plochy a sjezd z místní komunikace k RD“, stavebníci Ing. Wunsch Tomáš a Ing. Soňa a pozvání k ÚJ dne 14. 11. 2005 v 8:00 hod.
 16. MŽP ČR, RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10: oznámení limitu výdajů na realizaci akce „Geologický průzkum a projekce stabilizačních opatření v území ohroženém svahovou nestabilitou v obci Soběšovice“.
 17. Česká pojišťovna, a. s.: pojištění Obce Soběšovice.
 18. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Soběšovice.
 19. Obec Soběšovice: pořízení PF 2006; mikulášská nadílka dětem zaměstnanců.
 20. Obec Soběšovice: zůstatky dovolené k 31. 10. 2005; hodnocení výkonu zaměstnanců pro další období.
 21. Obec Soběšovice: návrh k poskytování součinnosti v řízeních o ochraně přírody a krajiny.
 22. P. Tesarčíková Alena: žádost o povolení výstavby.
 23. P. Zbyněk Žíla,   Inženýrsko-investorská činnost  ve výstavbě,  Československé armády 18, 736 01 Havířov-Město: Penzion u fotografa Soběšovice – Přípojka NN – žádost o vydání stanoviska k rozhodnutí výjimky 50 m od lesa.
 24. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu  nebytových prostor, budova čp. 45 – zrušení ukončení  ze dne 29. 7. 2005. 
 25. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu nebytových prostor, budova čp. 45 – nová.
 26. Obec Soběšovice: soupis pohledávek.
 27. Obec Soběšovice: smlouva o plužení sněhu 2005/2006.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uzavřít  Smlouvu o výkonu regionálních funkcí mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, 739 51  Dobrá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o realizaci přípojky NN a vyústění objektu dešťové kanalizace mezi Obcí Soběšovice a Ing. Šnapkou Ivanem a Lucií.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit  Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2005 provedeného KÚ MS kraje  na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět MO ČRS Lučina, 739 39  Lučina k žádosti o pronájem sálu Nové Husarůvky  dne 4. 3. 2006: rada obce krátkodobý pronájem schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít pojistnou smlouvu  č. 77171205-19 mezi Obcí Soběšovice a Českou pojišťovnou, a.s. na komplexní pojištění majetku obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit pořízení a rozdělení mikulášské nadílky dětem zaměstnanců obce ve výši do 150,00 Kč/dítě do 15 let věku a dále ukládá prověřit možnost zajištění PF 2006 v ZŠ Soběšovice, případně v ZŠ D. Domaslavice.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Předsedovi komise ŽP a rekreace: poskytnout součinnost v řízeních o ochraně přírody a krajiny.

Zodp.: předseda komise ŽP a rekreace.

 1. Odpovědět p. Aleně Tesarčíkové dle územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Zbyňku Žílovi, Inženýrsko-investorská činnost ve výstavbě, Československé armády 18, 736 01 Havířov-Město k žádosti o vydání stanoviska k rozhodnutí výjimky 50 m od lesa - Penzion u fotografa Soběšovice – Přípojka NN: rada obce výjimku schválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ukončit smlouvu o nájmu  nebytových prostor v objektu čp. 45 mezi Obcí Soběšovice a LUSTON, o. p. s., Soběšovice čp. 10  ze dne 29. 7. 2005. 

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu  nebytových prostor v objektu čp. 45 mezi Obcí Soběšovice a LUSTON, o. p. s., Soběšovice čp. 10  ze dne 2. 11. 2005.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prominout pohledávku fy Rosvelda, Fa č. 400/93 na odvoz odpadů ve výši 2 748,00 Kč.                                        Zodp.: starosta, Popovičová
 2. Předat soupis pohledávek k právnímu posouzení.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem  o zajištění shrnování sněhu na MK v zimní sezóně 2005/2006 za cenu ve výši 600,00 Kč/hod.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Smlouvu o výkonu regionálních funkcí mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, 739 51  Dobrá.
 2. Dohodu o realizaci přípojky NN o vyústění objektu dešťové kanalizace mezi Obcí Soběšovice a Ing. Šnapkou Ivanem a Lucií.
 3. Předložení Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2005 provedeného KÚ MS kraje  na jednání zastupitelstva obce.
 4. Odpověď  MO ČRS Lučina, 739 39  Lučina  k žádosti  o pronájem sálu  Nové Husarůvky  dne 4. 3. 2006: rada obce krátkodobý pronájem schválila.
 5. Uzavření pojistné smlouvy  č. 77171205-19 mezi Obcí Soběšovice a Českou pojišťovnou, a.s. na komplexní pojištění majetku obce Soběšovice.
 6. Zajištění pořízení a rozdělení mikulášské nadílky dětem zaměstnanců obce ve výši do 150,00 Kč/dítě do 15 let věku  a prověření možnosti zajištění PF 2006 v ZŠ Soběšovice, případně v ZŠ D. Domaslavice.
 7. Úkol předsedovi komise ŽP a rekreace: poskytnout součinnost v řízeních o ochraně přírody a krajiny.
 1. Odpověď p. Aleně Tesarčíkové dle územního plánu obce Soběšovice.
 2. Odpověď p. Zbyňku Žílovi, Inženýrsko-investorská činnost ve výstavbě, Československé armády 18, 736 01 Havířov-Město k žádosti o vydání stanoviska k rozhodnutí výjimky 50 m od lesa - Penzion u fotografa Soběšovice – Přípojka NN: rada obce výjimku schválila.
 3. Ukončení smlouvy o nájmu  nebytových prostor v objektu čp. 45 mezi Obcí Soběšovice a LUSTON, o. p. s., Soběšovice čp. 10  ze dne 29. 7. 2005. 
 4. Uzavření smlouvy o nájmu  nebytových prostor v objektu čp. 45 mezi Obcí Soběšovice a LUSTON, o. p. s., Soběšovice čp. 10  ze dne 2. 11. 2005. 
 5. Prominutí pohledávky fy Rosvelda, Fa č. 400/93 na odvoz odpadů ve výši 2 748,00 Kč.
 6. Předání soupisu pohledávek k právnímu posouzení.
 7. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem o zajištění shrnování sněhu na MK v zimní sezóně 2005/2006 za cenu ve výši 600,00 Kč/hod.

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

            místostarosta obce

  

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce