Usnesení

75. zasedání Rady obce Soběšovice dne 21. 11. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/14, 67/16,   69/2,  71/6,  72/8, 72/9, 73/4, 73/5, 74/3, 74/13.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení odstranění  stavby „Rekreační objekty v Soběšovicích“, vlastníci Ing. Šnapka Ivan a Lucie.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Zahradní posezení a přístřešek“ – nejsou námitky, stavebníci p. Racko Tibor a Ilona.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení  územního řízení o dělení pozemku a sloučení pozemku, navrhovatelé p. Šrotek Kamil a Pavla.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí  stavby „Kabelové vedení nn Soběšovice, chatky u TS 6890, a to  část stavby elektro přípojka k rekreační chatě“, stavebník p. Monika Nováková.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Zahradní bazén u RD“, stavebníci Ing. Valošek Petr, CSc. a Alena.
 7. ZŠ a MŠ Soběšovice: vyplacení odměn v listopadu 2005.
 8. P. Květa Perutková:  žádost o prodloužení nájemní smlouvy (část pozemku par. č. 682/1).
 9. ČČK, oblastní spolek Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01  Karviná:  zaslání jmenného seznamu dárců krve.
 10. P. Oborný Leo a Miroslava: odstoupení od dohody o zřízení dočasného práva osobního užívání.
 11. Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Šenov, Těšínská 993, 739 34  Šenov u Ostravy: oznámení o změně názvu organizační jednotky.
 12. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – listopad 2005, včetně žádanek.
 13. Agentura NKL Žofín s.r.o., Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1: pozvání na 54. žofínské fórum – Setkání primátorů a starostů měst a obcí dne 13. 12. 2005 od 13:00 h, Praha, Žofín.
 14. Obec Soběšovice: návrh objednávky přepravy (Vánoční koncert dne 16. 12. 2005).
 15. Obec Soběšovice: návrh objednávky tisku pozvánek (XIII. Obecní bál dne 7. 1. 2006).
 16. ZO ČSV D. Domaslavice, p. L. Pochtiol: žádost o příspěvek na činnost  (15,00 Kč/včelstvo). 
 17. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, 140 21  Praha 4: návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby: SO 01: sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace, stavba opěrné  zdi vč. odvodnění, SO 02 sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace a opěrná zeď vč. prodloužení dešťové kanalizace“ a pozvání k ÚJ 25. 11. 2005 v 8:00 h, stavebník Obec Soběšovice.
 19. Vít Novák, inženýrská činnost, Na Výsluní 2793, 738 01  Frýdek-Místek: návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (Soběšovice chatky, TS, kabel NN).
 20. Obec Soběšovice: Směrnice č. 1 určující postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce.
 21. Obec Soběšovice: opis protokolu z vlastního výkonu  rozhodnutí č. j. 866/2005/Kor náhradním výkonem – odstranění nepovolené stavby loděnice.
 22. Obec Soběšovice: TJ zrakově postižených ZORA Praha.
 23. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí, povolení užívání stavby „Přístřešek pro auta, sklad zahradního nářadí a zpevněné plochy u RD“.
 24. Obec Soběšovice: Dohoda o zajištění vodní záchranné služby v roce 2006.
 25. Obec Soběšovice: Zápis a usnesení z 19. jednání komise životního prostředí a rekreace ze dne 3. 11. 2005“.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zaslat požadavek Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové  ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Květě Perutkové k  žádosti o prodloužení nájemní smlouvy (část pozemku par. č. 682/1):  rada obce nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 03.97/96 ze dne 2. 6. 1996 mezi Povodím Odry, a. s. a p. K. Perutkovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji a zajistit věcný dar v hodnotě do 2 000,00 Kč p. A. Popovičovi.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – listopad 2005 včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Zaslat přihlášku a zúčastnit se na 54. žofínském fóru – setkání primátorů a starostů měst a obcí dne 13. 12. 2005 od 13:00 hod v Praze na Žofíně.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Objednat zajištění přepravy  účinkujících na Vánoční koncert dne 16. 12. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Objednat zajištění tisku pozvánek na XIII. Obecní bál dne 7. 1. 2006.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek ve výši 195,00 Kč  na činnost včelařů dle žádosti  ZO ČSV D. Domaslavice, p. L. Pochtiola. 

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Soběšovice a EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, 140 21  Praha 4.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat Smlouvu o zřízení věcného břemene (Soběšovice chatky, TS, kabel NN) se SME, a. s.

Zodp.: starosta

 1. Uplatňovat Směrnici  č. 1 určující postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce, která ruší  směrnici ze dne 1. 10. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit příspěvek ve výši  100,00 Kč pro TJ zrakově postižených ZORA Praha, Pštrossova 33, 111 21 Praha 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dohodu o zajištění vodní záchranné služby na březích Žermanické přehrady mezi Obcí Soběšovice a VZS ČČK MS Těrlicko.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Vyplacení odměny a zaslání požadavku Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové  ve výši dle schváleného návrhu.
 2. Odpověď  p. Květě Perutkové k  žádosti o prodloužení nájemní smlouvy (část pozemku par. č. 682/1):  rada obce nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 03.97/96 ze dne 2. 6. 1996 mezi Povodím Odry, a. s.  a  p. K. Perutkovou.
 3. Zveřejnění ve zpravodaji a zajištění věcného daru v hodnotě do 2 000,00 Kč p. A. Popovičovi.
 4. Měsíční plán výjezdu  hasičského motorového vozidla  - listopad 2005 včetně žádanek.
 5. Zaslání přihlášky a účast starosty obce na 54. žofínském fóru – setkání primátorů a starostů měst a obcí dne 13. 12. 2005 od 13:00 hod v Praze na Žofíně.
 6. Zajištění přepravy  účinkujících na Vánoční koncert dne 16. 12. 2005.
 7. Zajištění tisku pozvánek na XIII. Obecní bál dne 7. 1. 2006.
 8. Příspěvek ve výši 195,00 Kč na činnost včelařů dle žádosti  ZO ČSV D. Domaslavice, p. L. Pochtiola. 
 9. Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Soběšovice a EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, 140 21  Praha 4.
 10. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene (Soběšovice chatky, TS, kabel NN) se SME, a. s.
 11. Směrnici  č. 1 určující postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce, která ruší  směrnici ze dne 1. 10. 2004. 
 12. Příspěvek ve výši  100,00 Kč pro TJ zrakově postižených ZORA Praha, Pštrossova 33, 111 21 Praha 1.
 13. Dohodu o zajištění vodní záchranné služby na březích Žermanické přehrady mezi Obcí Soběšovice a VZS ČČK MS Těrlicko.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce