Usnesení

76. zasedání Rady obce Soběšovice dne 28. 11. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/16,   69/2,  71/6,  72/8, 72/9, 73/4, 73/5, 74/3, 74/13, 75/2, 75/3, 75/5, 75/8, 75/10, 75/12.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 20. zasedání ZO Soběšovice dne 7. 12. 2005.
 3. Obec Soběšovice: návrh termínů zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2006.
 4. Nájemci hřbitovních míst v Soběšovicích: žádost o odstranění lípy.
 5. HZS MSK, ÚO Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264: ukončení provozu radiové sítě IZS.
 6. P. Apolena Běhounková: návrh na poskytnutí (rozšíření) služby sociální péče.
 7. P. Vilma Popovičová: návrh na poskytnutí (rozšíření) služby sociální péče.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Přístavba podia a zastřešení“,  stavebník Obec Soběšovice a pozvání k ÚJ dne 6. 12. 2005 v 9:00 h.
 9. Obec Soběšovice: příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2005.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí pro stavbu „SO 01: sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace, stavba opěrné zdi vč. odvodnění; SO 02: sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice – rekonstrukce místní komunikace a opěrná zeď vč. prodloužení dešťové kanalizace“, stavebník Obec Soběšovice.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jarmilou Borovcovou.
 12. SZIF, odbor OP a SAPARD, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha: informace k problematice výběrového řízení, program LEADER + (p. Křístek, Ing. Sitek, p. Dominík).
 13. Krajský úřad, MS kraj, odbor ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: veřejná vyhláška  o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu velkého územního celku Beskydy.
 14. Česká republika – Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek: volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Výměna oken a vchodových dveří v RD“, stavebník MUDr. Marcela Kerzlová.
 16. Ing. Miroslav Peřina: připomínka k realizaci zpevňování svahu pod Anetou.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit  program 20. zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit termíny zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2006.

Zodp: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Předsedovi komise ŽP a rekreace podat stanovisko k žádosti o odstranění lípy na místním hřbitově.

Zodp.: předseda komise ŽPaR

 1. Vydat rozhodnutí o poskytování služeb sociální péče p. Apoleně Běhounkové dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí o poskytování služeb sociální péče p. Vilmě Popovičové dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předsedům inventarizačních komisí  provést inventarizaci.

Zodp.: předsedové inventarizačních komisí

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jarmilou Borovcovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit výběrové řízení pro akci „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu ZVS v Soběšovicích“ v rámci programu LEADER + .

Zodp.: starosta, členové výběrové komise

 1. Zveřejnit  Veřejnou vyhlášku  o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu velkého územního celku Beskydy,  KÚ MS kraje.

Zodp.: Guziurová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce volbu přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program 20. zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2005 a jeho zveřejnění.
 2. Termíny zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2006 a jejich zveřejnění.
 3. Úkol předsedovi komise ŽP a rekreace podat stanovisko k žádosti o odstranění lípy na místním hřbitově.
 4. Poskytování služeb sociální péče p. Apoleně Běhounkové dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS a vydání rozhodnutí.
 5. Poskytování služeb sociální péče p. Vilmě Popovičové dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS a vydání rozhodnutí.
 6. Složení inventarizačních komisí: obec: předseda Ing. Ivo Papala, p. Jan Chrobok, p. Jan Kotásek;  SDH:  předseda Ing. Miroslav Peřina, p. Andrej Šiba, p. Václav Křístek.
 7. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jarmilou Borovcovou.
 8. Výběrovou komisi pro akci „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu ZVS v Soběšovicích“ v rámci programu LEADER +  ve složení: Ing. Viktor Sitek, p. Václav Křístek, p. Ivo Dominík.
 9. Zveřejnění  Veřejné vyhlášky  o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu velkého územního celku Beskydy,  KÚ MS kraje.
 10. Předložení na jednání zastupitelstva obce volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

            místostarosta obce

           

 

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce