Usnesení

 

77. zasedání Rady obce Soběšovice dne 21. 12. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/16, 71/6,  72/8,  75/10,  76/6, 76/8.
 2. DIGIS spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba:  návrh smlouvy o dílo na tvorbu GIS obce v roce 2006 (jen bod 1. aktualizace).
 3. ČSAD Havířov a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
 4. Obecní úřad Pazderna: žádost o zveřejnění:  „Výběrové řízení sportovní areál Pazderna“, ve zpravodaji obce.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemku par. č. 469/2, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatelé p. Šrotek Kamil a Pavla.
 6. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2006.
 7. Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1: prosba o pomoc a FOD zpravodaj.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Přístavba ke stávající RCH“, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina a pozvání  k ÚJ  dne 9. 12. 2005 v 9:00 h.
 9. P. Oldřich Štěrba, Okružní 900, 674 01 Třebíč: Kanalizace Dolní Domaslavice na ČOV Soběšovice – zápis z pracovního výboru stavby ze dne 29. 11. 2005.
 10. P. Martin Křístek: návrh Dohody o odborné praxi mezi Obcí Soběšovice a Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40  Karviná 1.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Nástavba a vnitřní stavební úpravy v 2. NP se vznikem 2 bytové jednotky ve stávajícím rodinném domě“, stavebníci p. Válek Tomáš a Zdenka.
 12. KÚ MS kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18  Ostrava: konečný rozpis rozpočtu pro rok 2005.
 13. ČSAD Havířov a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: zaslání smlouvy a podkladů předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.
 14. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 56,0 hodin, od 21. – 30. 12. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 15. Obec Soběšovice: návrh hodnocení ředitelky PO ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek.
 16. Obec Soběšovice: návrh zajištění úřední desky OÚ s dálkovým přístupem od 1. 1. 2006.
 17. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, místní organizace, Lípová 15, 736 01  Havířov: žádost o prominutí poplatků za pronájem sálu Nové Husarůvky.  
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Výměna oken, zateplení a nová fasáda“, stavebník p. Jaroslav Straka.
 19. Moravskoslezský kraj, hejtman kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: informace o realizaci projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“.
 20. AUTOSALON Frýdek-Místek, s. r. o., Příborská 1000: žádost o zveřejnění inzerce.
 21. Občerstvení Ranč,  Roman Strouhal, Aleš Sedlák: napojení na veřejnou kanalizační síť.
 22. Ing. Žáček Oldřich a Antonie, vlastníci RD: sdělení k výzvě k napojení domu na veřejnou kanalizaci.
 23. Město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: návrh smlouvy o poskytování finanční kompenzace k provozování azylového domu Bethel.
 24. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby „Přístavba ke stávající RCH“,  povolení užívání, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina.
 25. Místní knihovna Dobrá: návrh Dodatku ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá.
 26. Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje, částka 6, ročník 2005.
 27. Obec Dolní Domaslavice: vrácení fa. č. 21/2005.
 28. .A.S.A., spol. s r. o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32  Vratimov: návrh mandátní smlouvy   mezi  Obcí   Soběšovice   a  f-mou   .A.S.A., spol. s r. o., Praha 8,  Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8.
 29. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Elektro přípojka k RCH“, navrhovatel p. Tomáš Stuchlík.
 1. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Výměna oken,  zateplení a nová fasáda“ – nejsou námitky, stavebník p. Jaroslav Straka.
 2. Obecní úřad Soběšovice: MF ČR – regulace zadluženosti obcí.
 3. ZŠ a MŠ Soběšovice: Zápis o tematické kontrole (kontrola požární ochrany v ZŠ).
 4. ZŠ a MŠ Soběšovice: vyplacení odměn za prosinec 2005.
 5. Obec Soběšovice: návrh kupní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a SDH Soběšovice na prodej elektrické smažicí pánve.
 6. Obec Soběšovice: návrh kupní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a f-mou .A.S.A. na prodej 3 ks plastových kontejnerů na sklo a 3 ks plastových kontejnerů na plasty.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 76/3: Odpovědět  na žádost občanů o odstranění lípy na místním hřbitově dle stanoviska předsedy komise ŽP a rekreace.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít  smlouvu o dílo na aktualizaci DKM k. ú. Horní Soběšovice, Dolní Soběšovice a Pitrov mezi  Obcí Soběšovice a DIGIS spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba. 

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Havířov a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit bezúplatně informaci o „Výběrovém řízení sportovní areál Pazderna“ ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zveřejnit oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2006 zaslané SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava  ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zaslat příspěvek ve výši 1 000,00 Kč pro Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dohodu o odborné praxi p. Martina Křístka mezi Obcí Soběšovice a Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40  Karviná 1.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít  smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Frýdek-Místek, a. s., Politických obětí 2238, Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem na aktualizaci www.stránek obce, v rozsahu 56,0 hodin, od 21. – 30. 12. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Seznámit  ředitelku PO ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek s hodnocením výkonu práce; od 1. 1. 2006 hodnotit dle schváleného návrhu hodnocení.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit a zprovoznit  elektronickou úřední desku obce s dálkovým přístupem od 1. 1. 2006  od firmy Martin Zedek, Jahnova 17, 709 00  Ostrava.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, místní organizace, Lípová 15, 736 01  Havířov k žádosti o prominutí poplatků: rada obce schválila pouze prominutí poplatku za pronájem sálu Nové Husarůvky. 

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit za úplatu ve zpravodaji obce inzerci dle žádosti AUTOSALON Frýdek-Místek, s. r. o., Příborská 1000.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytování finanční kompenzace k provozování azylového domu Bethel mezi Obcí Soběšovice a Městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět obci Dolní Domaslavice k vrácení fa. č. 21/2005: rada obce po provedené kontrole trvá na vypočtených neinvestičních nákladech na 1 žáka v PO ZŠ Soběšovice a žádá uhrazení faktury.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít mandátní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a f-mou .A.S.A., spol. s r. o., Praha 8, Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat požadavek Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové  ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a SDH Soběšovice na prodej elektrické smažicí pánve za cenu 100,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a f-mou .A.S.A., spol. s r. o., Praha 8, Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8  na prodej  3 ks plastových kontejnerů na plasty a 3 ks plastových kontejnerů na sklo.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 76/3: Odpověď  na žádost občanů o odstranění lípy na místním hřbitově dle stanoviska předsedy komise ŽP a rekreace.
 2. Smlouvu o dílo na aktualizaci DKM k. ú. Horní Soběšovice, Dolní Soběšovice a Pitrov mezi  Obcí Soběšovice a DIGIS spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba. 
 3. Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnost mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Havířov a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí.
 4. Bezúplatné zveřejnění informace o „Výběrovém řízení sportovní areál Pazderna“ ve zpravodaji obce.
 5. Zveřejnění oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2006 zaslané SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava  ve zpravodaji obce.
 6. Příspěvek ve výši 1 000,00 Kč pro Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1.
 7. Dohodu o odborné praxi p. Martina Křístka mezi Obcí Soběšovice a Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40  Karviná 1.
 8. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Frýdek-Místek, a. s., Politických obětí 2238, Frýdek-Místek.
 9. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem na aktualizaci www.stránek obce, v rozsahu 56,0 hodin, od 21. – 30. 12. 2005, s odměnou dle VPP č. 2/2003.
 10. Hodnocení výkonu práce ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek.
 11. Zajištění a zprovoznění  elektronické úřední desky obce s dálkovým přístupem od 1. 1. 2006  od firmy Martin Zedek, Jahnova 17, 709 00  Ostrava.
 12. Odpověď k žádosti Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, místní organizace, Lípová 15, 736 01 Havířov o prominutí poplatků: rada obce schválila pouze prominutí poplatku za pronájem sálu Nové Husarůvky.
 13. Zveřejnění za úplatu ve zpravodaji obce inzerce dle žádosti AUTOSALON Frýdek-Místek, s. r. o., Příborská 1000.
 14. Smlouvu o poskytování finanční kompenzace k provozování azylového domu Bethel mezi Obcí Soběšovice a Městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek.
 15. Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá.
 16. Odpověď obci Dolní Domaslavice k vrácení fa. č. 21/2005: rada obce po provedené kontrole trvá na vypočtených neinvestičních nákladech na 1 žáka v  PO ZŠ Soběšovice a žádá uhrazení faktury.
 17. Mandátní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a f-mou .A.S.A., spol. s r. o., Praha 8, Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8.
 18. Vyplacení odměny a zaslání požadavku Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové  ve výši dle schváleného návrhu.
 19. Kupní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a SDH Soběšovice na prodej elektrické smažicí pánve za cenu 100,00 Kč.
 20. Kupní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a f-mou .A.S.A., spol. s r. o., Praha 8, Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8  na prodej 3 ks plastových kontejnerů na sklo a 3 ks plastových kontejnerů na plasty.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce