Usnesení

 

80. zasedání Rady obce Soběšovice dne 18. 1. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  67/16, 71/6,  75/10,  77/14,  79/1.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájeného sloučeného územního a stavebního řízení stavby „Elektro přípojka“, stavebník p. Tomáš Stuchlík.
 3. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: nová verze aplikace „Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací“ pro rok 2005.
 4. Základní a mateřská škola Soběšovice, okres Frýdek-Místek: žádost o navýšení rozpočtu na provoz Základní školy a Mateřské školy Soběšovice pro kalendářní rok 2006.
 5. P. Marie Mecová: žádost o zavedení (rozšíření) pečovatelské služby.
 6. P. Marie Korená: žádost o zavedení (rozšíření) pečovatelské služby.
 7. TJ SOKOL Dolní Domaslavice, předseda p. Luděk Furmančík: zrušení pronájmu sálu Nové Husarůvky dne 11. 2. 2006.
 8. Povodí Odry, s. p., majetkový odbor: návrh Smlouvy na zřízení věcného břemene č. 408/06 uložení vyústního objektu dešťové kanalizace.
 9. P. Anežka Molendová: žádost o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Nástavba a vnitřní stavební úpravy ve 2 NP se vznikem 2 bytové jednotky ve stávajícím rodinném domě“, stavebníci p. Válek Tomáš a Zdenka.
 11. Spolek pro obnovu venkova, 735 64  Bělotín 151: faktura č. 514/2006.
 12. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Soběšovice.
 13. NOVEKO 96 spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00  Brno: nabídka semináře „Správní řízení na úseku evidence obyvatel“, dne 28. 2. 2006, DK města Ostravy.
 14.  Obec Soběšovice, personální správa: návrh  zařazení  (včetně konečného návrhu hodnocení)  ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice, okres F-M,  PO   s účinností   od  1. 1. 2006. 
 15. P. Lenka Smrčková, Dlouhá Třída 460/1, 736 01 Havířov-Město: žádost o dočasnou úpravu nájmu nebytových prostor – restaurace Nová Husarůvka a výměnu elektrického jističe.
 16. Obec Soběšovice: návrhy zařazení zaměstnanců obce s účinností od 1. 1. 2006.
 17. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – leden 2006, včetně žádanek.
 18. P. Jiřina Sitková: žádost o zavedení pečovatelské služby.
 19. Obec Soběšovice: podání informace o smlouvě o dílo na zpracování Hospodářsko- technického pasportu MK a evidence dopravního značení v obcích MR.
 20. Obec Soběšovice:  přeložka nn – náhrada kabelovým vedením nn v zemi – chodník 2. část 1. stavba, naproti Nové Husarůvky.
 21. Obec Soběšovice:  poskytnutí peněžitých darů  kronikářům:  a) p. Rudolf Dámek (přepis let 1970-1998), b) Ing. Markéta Uhrová (zpracování  vč. zápisu let 1999-2003), do kroniky.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zařadit do rozpočtu obce na rok 2006 požadavek ZŠ a MŠ Soběšovice o navýšení rozpočtu.

Zodp.: starosta, předseda výboru finančního

 1. Vydat rozhodnutí o poskytování služeb sociální péče p. Marii Mecové dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí o poskytování služeb sociální péče p. Marii Korené dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít Smlouvu na zřízení věcného břemene č. 408/06 uložení vyústního objektu dešťové kanalizace mezi Obcí Soběšovice a Povodím Odry, s. p.

Zodp.. starosta, Popovičová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů  a odpovědět p. Anežce Molendové k žádosti o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit finanční příspěvek na rok 2006 ve výši 2 000,00 Kč pro Spolek pro obnovu venkova.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat se zpracovatelkou změny č. 3  ÚP obce Soběšovice splnění podmínek usnesení Zastupitelstva obce Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit úhradu a zúčastnit se semináře „Správní řízení na úseku evidence obyvatel“, dne 28. 2. 2006, DK města Ostravy  pořádaného NOVEKO 96 spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00  Brno.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Zaslat Službě škole Frýdek-Místek  zařazení ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálkové s účinností od 1. 1. 2006.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Provést opatření ke zjištění skutečné spotřeby el. energie restaurace Nové Husarůvky.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit  zaměstnance obce dle  návrhu   s účinností  od 1. 1. 2006.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – leden 2006, včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Vydat rozhodnutí o poskytování služeb sociální péče p. Jiřině Sitkové dle schváleného návrhu na poskytnutí  PS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zabezpečit stavební povolení na realizaci přeložky nn – náhrada kabelovým vedením nn v zemi – chodník 2. část 1. stavba, naproti Nové Husarůvky a zařadit do rozpočtu obce na rok 2006.

Zodp.: starosta, předseda výboru finančního

 1. Poskytnout peněžité dary těmto občanům - kronikářům:  a) p. Rudolf Dámek ve výši 5 000,00 Kč,  b) Ing. Markéta Uhrová ve výši 10 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Zařazení do rozpočtu obce na rok 2006 požadavku ZŠ a MŠ Soběšovice o navýšení rozpočtu.
 2. Poskytování služeb sociální péče p. Marii Mecové dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS a vydání rozhodnutí.
 3. Poskytování služeb sociální péče p. Marii Korené dle schváleného návrhu na poskytnutí (rozšíření) PS a vydání rozhodnutí.
 4. Uzavření Smlouvy na zřízení věcného břemene č. 408/06 uložení vyústního objektu dešťové kanalizace mezi Obcí Soběšovice a Povodím Odry, s. p.
 5. Zařazení do seznamu žadatelů  a odpověď p. Anežce Molendové k žádosti o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.
 6. Úhradu  finančního příspěvku na rok 2006 ve výši 2 000,00 Kč pro Spolek pro obnovu venkova.
 7. Projednání splnění podmínek usnesení Zastupitelstva obce Soběšovice se zpracovatelkou změny č. 3  ÚP obce Soběšovice.
 8. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na semináři „Správní řízení na úseku evidence obyvatel“, dne 28. 2. 2006, DK města Ostravy, pořádaného NOVEKO 96 spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00  Brno.
 9. Zařazení (včetně konečného hodnocení) s účinností od 1. 1. 2006  ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálkové  a zaslání  Službě škole Frýdek-Místek.
 10. Provedení opatření ke zjištění skutečné spotřeby el. energie restaurace Nové Husarůvky a odklad nájemného do konce měsíce 06/2006 s tím, že po zjištění a vyhodnocení skutečného stavu  bude rozhodnuto o výši nájemného a lhůtě splatnosti.
 11. Zařazení (včetně hodnocení) s účinností od 1. 1. 2006 zaměstnanců obce Soběšovice.
 12. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – leden 2006, včetně žádanek.
 13. Poskytování služeb sociální péče p. Jiřině Sitkové dle schváleného návrhu na poskytnutí  PS a vydání rozhodnutí.
 14. Zabezpečení stavebního povolení na realizaci přeložky nn – náhrada kabelovým vedením nn v zemi – chodník 2. část 1. stavba, naproti Nové Husarůvky a zařazení do rozpočtu obce na rok 2006.
 15. Poskytnutí peněžitých darů těmto občanům - kronikářům:  a) p. Rudolf Dámek ve výši 5 000,00 Kč,  b) Ing. Markéta Uhrová ve výši 10 000,00 Kč.

 

 

 

Zapsal:  p.  Ivo Dominík             

             člen rady obce

           

 

                                                                                                                              Ing. Karel Obluk

                                                                                                                              starosta obce