Usnesení

 

83. zasedání Rady obce Soběšovice dne 1. 3. 2006

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  67/16, 71/6,  75/10,   79/1, 80/1,  80/10, 80/14,  81/2, 82/8.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu XXI. zasedání ZO Soběšovice dne 15. 3. 2006.
 3. TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: zpráva pro Zastupitelstvo obce Soběšovice.
 4. Autosalon Frýdek-Místek s.r.o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby „Přeložka vedení nn – náhrada vzdušného vedení za kabelové zemní“, navrhovatel Obec Soběšovice.
 6. Moravskoslezský kraj, hejtman kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: informace o realizaci projektu „Partnerstvím k prosperitě“.
 7. ČSAD Havířov a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01 Havířov-Podlesí:  vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2005 na lince 870 414.
 8. ZŠ a MŠ Soběšovice: čerpání rozpočtu ZŠ k 31. 12. 2005.
 9. Pohřební služba Petr Míček, 739 37  Žermanice 29: žádost o zveřejnění inzerce.
 10. MK ČR: roční výkaz o knihovně za rok 2005.
 11. Obec Soběšovice: Výroční zpráva za rok 2005 (poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
 12. J. Janecký, Niber Viktoria s.r.o., Nádražní 811, 739 21  Paskov: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 13. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – březen 2006, včetně žádanek.
 14. Obec Soběšovice: smlouva o dílo na projektové práce: stavební úpravy ZŠ Soběšovice; stavební úpravy Požární zbrojnice.
 15. Obec Soběšovice: mandátní smlouva na zajištění výběrového řízení a inženýrskou činnost na stavbu „ZŠ Soběšovice – stavební úpravy“.
 16. Obec Soběšovice: zajištění komunální techniky.
 17. Obec Soběšovice: pasport!místních komunikací.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit program XXI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 15. 3. 2006.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zprávu TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek na XXI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit úhradu a zveřejnění ve zpravodaji obce reklamní inzerce Autosalon Frýdek-Místek s.r.o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnění ve zpravodaji obce reklamní inzerce Pohřební služba Petr Míček, 739 37  Žermanice 29.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnění ve zpravodaji obce reklamní inzerce J. Janecký, Niber Viktoria s.r.o., Nádražní 811, 739 21  Paskov.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu výjezdu hasičského motorového vozidla – březen 2006, včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o., Hrabákova 5, Ostrava 1 na projektové práce: stavební úpravy ZŠ Soběšovice a stavební úpravy Požární zbrojnice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít mandátní smlouvu na zajištění výběrového řízení a inženýrskou činnost na stavbu „ZŠ Soběšovice – stavební úpravy“ mezi Obcí Soběšovice a TISPOL, s.r.o., 739 53  Třanovice 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podat žádost o dotaci na zajištění komunální techniky v programu LEADER + dle předloženého návrhu.

Zodp.: starosta

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program XXI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 15. 3. 2006.
 2. Předložení zprávy TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek na XXI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
 3. Zajištění úhrady a zveřejnění reklamní inzerce Autosalon Frýdek-Místek s.r.o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek ve zpravodaji obce.
 4. Zajištění úhrady a zveřejnění reklamní inzerce Pohřební služba Petr Míček, 739 37  Žermanice 29  ve zpravodaji obce.
 5. Zajištění úhrady a zveřejnění reklamní inzerce J. Janecký, Niber Viktoria s.r.o., Nádražní 811, 739 21  Paskov  ve zpravodaji obce.
 6. Měsíční plán výjezdu výjezdu hasičského motorového vozidla – březen 2006, včetně žádanek.
 7. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o., Hrabákova 5, Ostrava 1 na projektové práce: stavební úpravy ZŠ Soběšovice a stavební úpravy Požární zbrojnice.
 8. Uzavření  mandátní smlouvy na zajištění výběrového řízení a inženýrskou činnost na stavbu „ZŠ Soběšovice – stavební úpravy“ mezi Obcí Soběšovice a TISPOL, s.r.o., 739 53  Třanovice 1.
 9. Podání žádosti o dotaci na zajištění komunální techniky v programu LEADER + dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                              Ing. Karel Obluk

                                                                                                                              starosta obce