Usnesení

 

85. zasedání Rady obce Soběšovice dne 5. 4. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  67/16, 71/6, 80/10, 80/14,  81/2, 82/8, 83/3, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/7, 84/8, 84/12.
 2. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 44N012/55.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného ÚŘ a SŘ stavby: „1. etapa – stavební úpravy Základní školy Soběšovice“.
 4. Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01  Český Těšín: poděkování dárcům finanční pomoci.
 5. Obec Soběšovice: návrh spisového a skartačního řádu OÚ Soběšovice.
 6. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – duben 2006, včetně žádanek.
 7. Obec Soběšovice: smlouva o dílo mezi Obcí Soběšovice a RAMA Moravia, s.r.o., Gollova 1407/8, 709 00  Ostrava-Hulváky na „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu ZVS v Soběšovicích“.
 8. Obecní úřad Dolní Domaslavice: odpověď na dopis č. j. 49/2006.
 9. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1: rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP zemědělství na projekt „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu ZVS v Soběšovicích“.
 10. Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01  Praha 414: zápis z jednání Ústředního krizového štábu.
 11. Komise stavební, předseda Ing. Karel Obluk: zápis z pracovního jednání komise  ze dne 9. 3. 2006.
 12. OMORIKA, Ing. Miroslav Peřina: návrh na ošetření vybraných ploch hřbitova proti pleveli.
 13. Obec Soběšovice: výběrová komise pro zhotovitele akce „Základní škola Soběšovice – stavební úpravy“, členové: Ing. Boris Guziur, p. Ivo Dominík, Ing. Ivo Papala, Mgr. Lucie Michálková, p. Andrej Šiba; náhradníci: Ing. Viktor Sitek, p. Václav Křístek, p. Josef Nogol, p. Stanislav Hrabec, p. Jan Kotásek.
 14. Obec Soběšovice: využití uchazečů o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací.
 15. Obec Soběšovice: zajištění ložního prádla, ručníky, ubrusy, utěrky pro pokoje, zasedací místnost a sál - ZVS.
 16. ARKO, s. r. o., projekční kancelář, Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1: žádost o souhlas obce s výjimkou z ochranného pásma lesa, poz. par. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice  pro vydání ÚR o umístění stavby RD na poz. par. č. 148/13, k. ú. Dolní Soběšovice.
 17. Obec Soběšovice: komise ŽP a rekreace, stanovisko ke kácení stromů, chodník – naproti Tepera, R-Zátoka.
 18. Obec Soběšovice: pasport!MK – návrh.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit záměr obce pronajmout parkoviště na pozemcích p. č. 333/1 a p. č. 333/2, v k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 44N012/55 mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit výkon spisové služby dle spisového a skartačního řádu OÚ Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – duben 2006, včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít Smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a RAMA Moravia, s.r.o., Gollova 1407/8, 709 00  Ostrava-Hulváky na „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu ZVS v Soběšovicích“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Potvrdit podmínky  poskytnutí finanční pomoci (dotace) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP zemědělství) – Cíl 1-2004/2006.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo  mezi Obcí Soběšovice a OMORIKA, Ing. Miroslav Peřina na komplexní údržbu hřbitova dle nabídky.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Jmenovat výběrovou komisi pro zhotovitele akce „Základní škola Soběšovice – stavební úpravy“, členové: Ing. Boris Guziur, p. Ivo Dominík, Ing. Ivo Papala, Mgr. Lucie Michálková, p. Andrej Šiba; náhradníci: Ing. Viktor Sitek, p. Václav Křístek, p. Josef Nogol, p. Stanislav Hrabec, p. Jan Kotásek.

Zodp.: starosta

 

 1. Projednat možnost využití uchazečů o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací.

Zodp.: starosta

 1. Vystavit objednávku na pořízení  ložního prádla, ručníky, ubrusy, utěrky pro pokoje, zasedací místnost a sál – ZVS od fy Karel Žídek - chráněná dílna, Havlíčkova 339, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět ARKO, s. r. o., projekční kancelář, Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1: rada obce schválila výjimku z ochranného pásma lesa p. č. 175/21 v k. ú. Dolní Soběšovice k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku p. č. 148/13 v k. ú. Dolní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Komisi ŽP a rekreace podat stanovisko k případnému skácení jasanu naproti Tepera pro stavbu chodníku a švestek poškozených po zimním období a stromů kolem R-Zátoky.

Zodp.: předseda komise ŽP a rekreace

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Záměr obce pronajmout parkoviště na pozemcích p. č. 333/1 a p. č. 333/2, v k. ú. Horní Soběšovice.
 2. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 44N012/55 mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí Soběšovice.
 3. Spisový a skartační řád OÚ Soběšovice.
 4. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – duben 2006, včetně žádanek.
 5. Smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a RAMA Moravia, s.r.o., Gollova 1407/8, 709 00  Ostrava-Hulváky na „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu ZVS v Soběšovicích“.
 6. Podmínky  poskytnutí finanční pomoci (dotace) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP zemědělství) – Cíl 1-2004/2006.
 7. Smlouvu o dílo  mezi Obcí Soběšovice a OMORIKA, Ing. Miroslav Peřina na komplexní údržbu hřbitova dle nabídky.
 8. Výběrovou komisi pro zhotovitele akce „Základní škola Soběšovice – stavební úpravy“, členové: Ing. Boris Guziur, p. Ivo Dominík, Ing. Ivo Papala, Mgr. Lucie Michálková, p. Andrej Šiba; náhradníci: Ing. Viktor Sitek, p. Václav Křístek, p. Josef Nogol, p. Stanislav Hrabec, p. Jan Kotásek.
 9. Projednání možnosti využití uchazečů o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací.
 10. Pořízení  ložního prádla, ručníky, ubrusy, utěrky pro pokoje, zasedací místnost a sál – ZVS od fy Karel Žídek - chráněná dílna, Havlíčkova 339, 738 01  Frýdek-Místek.
 11. Výjimku z ochranného pásma lesa p. č. 175/21 v k. ú. Dolní Soběšovice k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku p. č. 148/13 v k. ú. Dolní Soběšovice a odpověď ARKO, s. r. o., projekční kancelář, Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1.
 12. Úkol komisi ŽP a rekreace podat stanovisko k případnému skácení jasanu naproti Tepera pro stavbu chodníku a švestek poškozených po zimním období a stromů kolem R-Zátoky.

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

 

  

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce