Usnesení

 

88. zasedání Rady obce Soběšovice dne 17. 5. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  71/6, 80/10, 80/14, 81/2, 82/8,  84/2, 84/3, 84/4,   86/1, 87/3, 87/5, 87/6, 87/7.
 2. Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, p. o.: žádost o finanční příspěvek na účast žáků v národním kole Ars Poetica – Puškinův památník.
 3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, PS 145, Wolkerova 22, 796 40  Prostějov: informace o činnosti a žádost o příspěvek.
 4. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2005.
 5. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2006, včetně žádanek.
 6. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení k převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 7. P. Kristýna Pavloková: žádost o přidělení letní brigády.
 8. P. Hana Fojtíková: žádost o brigádu na letní prázdniny.
 9. P. Veronika Marková: žádost o přidělení letní brigády.
 10. MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10: ukončení  akce „Geologický průzkum a projekce stabilizačních opatření v území ohroženém svahovou nestabilitou v obci Soběšovice“.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „1. etapa – stavební úpravy Základní školy Soběšovice“.
 12. P. Marie Anderovská: žádost o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace.
 13. P. Aknai Jaroslav  a Květa, Tomiczková Zdeňka: žádost o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace.
 14. P. Valgová Dagmar, Ing. Jan Kubický: žádost o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace.
 15. P. Ilona Racková, p. Petra Štefková, p. Václav Zahraj: žádost o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace.
 16. Obec Soběšovice: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VŘ akce „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“.
 17. Úřad práce Frýdek-Místek: žádost o spolupráci v oblasti ovlivňování situace znevýhodněných nezaměstnaných osob.
 18. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dodání ozvučovací  techniky pro objekt ZVS Soběšovice fy EMPEMONT Valašské Meziříčí.
 19. P. Ludmila Peřinová: zábrana proti poškození plotu auty.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uzavřít smlouvu  na pronájem parkoviště U Masniců na rok 2006 za cenu 15 000,00 Kč mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit  příspěvek na ubytování a dopravu ve výši 500,00 Kč na každého žáka ZŠ D. Domaslavice z obce Soběšovice: L. Kubickou, M. Kocourkovou a T. Rykrovou, které se účastní národního kola Ars Poetica – Puškinův památník.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce Zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2005 provedeného KÚ MS kraje spolu se závěrečným účtem obce.

Zodp.: starosta

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2006, včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět dle ÚP obce na žádost PF ČR, ÚP, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Pitrov).

Zodp.: starosta

 1. Projednat  žádost o přidělení letní brigády p. Kristýny Pavlokové.

Zodp.: starosta

 1. Projednat  žádost o brigádu na letní prázdniny p.  Hany Fojtíkové.

Zodp.: starosta

 1. Projednat žádost o přidělení letní brigády p. Veroniky Markové.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Marii Anderovské k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce  žádost v rámci realizace kanalizační přípojky k RD schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Aknaiovi Jaroslavu  a Květě, p.Tomiczkové Zdeňce k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce žádost v rámci realizace  kanalizační přípojky k RD  schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Valgové Dagmar, Ing. Janu Kubickému k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce žádost v rámci realizace kanalizační přípojky k RD schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Iloně Rackové, p. Petře Štefkové, p. Václavu Zahrajovi k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce žádost v rámci realizace kanalizační přípojky k RD schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Pokračovat ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů v realizaci VŘ akce „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“ na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat s Úřadem práce F-M možnost zaměstnání dlouhodobě  nezaměstnaných z Obce Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu na dodání ozvučovací techniky pro objekt ZVS Soběšovice mezi obcí Soběšovice a firmou EMPEMONT – Pavel Kuběja, Kouty 34, 757 01  Valašské Meziříčí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Ludmile Peřinové ve věci  zábrany proti poškození plotu auty: rada obce navrhuje osadit svah před plotem kameny uloženými na ČOV společně  s osazením svahu před Českou poštou.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Uzavření smlouvy  na pronájem parkoviště U Masniců na rok 2006 za cenu 15 000,00 Kč mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.
 2. Příspěvek na ubytování a dopravu ve výši 500,00 Kč na každého žáka ZŠ D. Domaslavice z obce Soběšovice: L. Kubickou, M. Kocourkovou a T. Rykrovou, které se účastní národního kola Ars Poetica – Puškinův památník.
 3. Předložení Zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2005 provedeného KÚ MS kraje spolu se závěrečným účtem obce na jednání zastupitelstva obce.
 4. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2006, včetně žádanek.
 5. Odpovědět dle ÚP obce na žádost PF ČR, ÚP, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Pitrov).
 6. Projednání  žádosti o přidělení letní brigády p. Kristýny Pavlokové.
 7. Projednání  žádosti o brigádu na letní prázdniny p.  Hany Fojtíkové.
 8. Projednání  žádosti o přidělení letní brigády p. Veroniky Markové.
 9. Odpověď p. Marii Anderovské k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce  žádost v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.
 10. Odpověď p. Aknaiovi Jaroslavu  a Květě, p.Tomiczkové Zdeňce k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce žádost v rámci realizace  kanalizační přípojky k RD  schvaluje.
 11. Odpověď p. Valgové Dagmar, Ing. Janu Kubickému k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce žádost v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.
 1. Odpověď p. Iloně Rackové, p. Petře Štefkové, p. Václavu Zahrajovi k žádosti o předchozí souhlas k povolení zásahu do místní komunikace: rada obce žádost v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.
 2. Pokračování ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů v realizaci VŘ akce „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“ na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
 3. Projednání s Úřadem práce F-M možnost zaměstnání dlouhodobě  nezaměstnaných z Obce Soběšovice.
 4. Uzavření smlouvy na dodání ozvučovací techniky pro objekt ZVS Soběšovice mezi obcí Soběšovice a firmou EMPEMONT – Pavel Kuběja, Kouty 34, 757 01  Valašské Meziříčí.
 5. Odpověď p. Ludmile Peřinové ve věci  zábrany proti poškození plotu auty: rada obce navrhuje osadit svah před plotem kameny uloženými na ČOV společně  s osazením svahu před Českou poštou.

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

  

 

                                                                                                                              Ing. Karel Obluk

                                                                                                                              starosta obce