Usnesení

 

90. zasedání Rady obce Soběšovice dne 21. 6. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  71/6,  81/2, 82/8,   88/6, 88/7, 88/8, 89/3.
 2. Magistrát města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01  Havířov: veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání konceptu územního plánu obce Těrlicko.
 3. ARKO, projekční kancelář s.r.o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1: žádost o rozhodnutí o povolení zásahu do místní komunikace.
 4. Pavla Walková: žádost o spolupráci při zveřejnění akce „Muzikantské žně“, VIII. ročník festivalu ve dnech  17. 8. 2006 – 19. 8. 2006.
 5. P. Kristina Foukalová: žádost  (o možnost brigády).
 6. P. Adam Foukal: žádost (o možnost brigády).
 7. P. Lenka Smrčková, Dlouhá tř. 1/460, 736 01  Havířov: výpověď  z nájmu nebytových prostor (Nová Husarůvka); účast p. L. Smrčkové na jednání rady.
 8. P. Lenka Smrčková, Dlouhá tř. 1/460, 736 01  Havířov: výpověď z nájmu služebního bytu.
 9. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v MS kraji za školní rok 2004/2005.
 10. VACEK corporation, s.r.o., Nad Rybníkem 3019, 738 01  Frýdek-Místek: informace a rámcová smlouva o spolupráci v oblasti zajištění recyklace  PET lahví.
 11. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 22. – 30. 6. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 12. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 22. – 30. 6. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 13. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, 738 22  Frýdek-Místek: zaslání písemností k vyvěšení na ÚD – nařízení města Frýdku-Místku č. 1/2006.
 14. VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, Ostrava: nabídka semináře „Nová právní úprava nájmu bytu a nájemného z bytů“, 27. 6. 2006, Ostrava.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: záznam o usnesení poznamenaném do spisu.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Přeložka vedení nn – náhrada vzdušného vedení za kabelové zemní“, stavebník Obec Soběšovice.
 17. Ing. Petr Vaníček: žádost o zařazení par. č. 557/4 v k. ú. H. Soběšovice a par.č. 88/1, 88/5 a 397/4 k. ú. Pitrov.
 18. P. Pich Ervín a p. Pichová Jana, p. Papala Věroslav a p. Papalová Eva, p. Bártek Vladimír a p. Bártková Alenka: žádost o povolení zásahu do MK.
 19. P. Ponča Milan a p. Pončová Anna, p. Bjaček Otakar a p. Bjačková Libuše: žádost o povolení zásahu do MK.
 20. P. Byrtus Irena: žádost o povolení zásahu do MK.
 21. P. Pavlok Jan a p. Pavloková Jana: návrh převodu pozemku.
 22. Obec Soběšovice: provoz vyhlídkové věže.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 80/10: zajistit změnu nepřímého měření na přímé s jističem 80 A v objektu ZVS Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta

 1. Ad 88/6: uzavřít dohodu o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 v měsících červenec, srpen mezi Obcí Soběšovice a p. Kristýnou Pavlokovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ad 88/7: uzavřít dohodu o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 v měsících červenec, srpen mezi Obcí Soběšovice a p. Hanou Fojtíkovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ad 88/8: uzavřít dohodu o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 v měsících červenec, srpen mezi Obcí Soběšovice a p. Veronikou Markovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti ARKO, projekční kancelář s.r.o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1: rada obce žádost o povolení zásahu do místní komunikace schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Zveřejnit informace o akci „Muzikantské žně“, VIII. ročník festivalu ve dnech  17. 8. 2006 – 19. 8. 2006 k žádosti Pavly Walkové ve zpravodaji obce bezúplatně.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět p. Kristině Foukalové k žádosti (o možnost brigády): vzhledem k tomu, že rada obce schválila dohody o provedení práce s žadateli, kteří podali své žádosti v dřívějším termínu, není možné Vaší žádosti vyhovět.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Adamu Foukalovi k žádosti (o možnost brigády): vzhledem k tomu,  že rada obce schválila dohody o provedení práce s žadateli, kteří podali své žádosti v dřívějším termínu, není možné Vaší žádosti vyhovět.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit záměr pronajmout  nebytové prostory v objektu „ZVS – Nová Husarůvka“ čp. 10 na pozemku p. č. 371 v k. ú. Horní Soběšovice tvořící restauraci „Nová Husarůvka“ v 1. NP s možností pronájmu služebního bytu v tomto objektu a provozní jednotku  I. v 1. PP  na úřední desce a zveřejnit vyhlášení výběrového řízení ve zpravodaji obce, webových stránkách obce, zpravodajích okolních obcí a v Regionu Frýdecko-Místecko.

Zodp.:  místostarosta, Popovičová, Guziurová,

                  předseda komise redakční

 1. Projednat  s f-mou VACEK corporation, s.r.o., Nad Rybníkem 3019, 738 01  Frýdek-Místek spolupráci v oblasti zajištění recyklace  PET lahví.

Zodp.: místostarosta

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 22. – 30. 6. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 22. – 30. 6. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit na úřední desce a informaci ve zpravodaji obce nařízení města Frýdku-Místku č. 1/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Zodp.: Guziurová, místostarosta

 1. Uhradit a zúčastnit se  semináře „Nová právní úprava nájmu bytu a nájemného z bytů“, 27. 6. 2006, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat  záznam o usnesení poznamenaném do spisu předloženém Stavebnímu úřadu v Lučině MěÚ Frýdek-Místek k prošetření přestupku.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Petru Vaníčkovi dle ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Pichovi Ervínu a p. Pichové Janě, p. Papalovi Věroslavu a p. Papalová Evě, p. Bártkovi Vladimíru a p. Bártkové Alence: rada obce žádost o povolení zásahu do MK v rámci realizace kanalizační přípojky k RD schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Pončovi Milanu a p. Pončové Anně, p. Bjačkovi Otakaru a p. Bjačkové Libuši: rada obce žádost o povolení zásahu do MK v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Byrtus Ireně: rada obce žádost o povolení zásahu do MK v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  na souhlas s převodem 2/6 pozemku p. č. 416 v k. ú. Pitrov manželům Pavlokovým Janu a Janě: rada obce sděluje následující – obec Soběšovice v současné době převádí pozemky na základě darovacích smluv.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji otevírací dobu vyhlídkové věže v měsících červenec a srpen 2006, PO-PÁ  14:00-18:00 hod, SO-NE  10:00-18:00 hod a vstupné na věž ve výši 10,00 Kč/osobu nad 10 let.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 80/10: zajištění změny nepřímého měření na přímé s jističem 80 A v objektu ZVS Nová Husarůvka a seznámení se sdělením fy DK-ELVIS, s. r. 1o., 28. října 149, Ostrava o kontrole připojení odběrného místa č. p. 10.
 1. Ad 88/6: uzavření dohody o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 v měsících červenec, srpen mezi Obcí Soběšovice a p. Kristýnou Pavlokovou.
 2. Ad 88/7: uzavření dohody o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 v měsících červenec, srpen mezi Obcí Soběšovice a p. Hanou Fojtíkovou.
 3. Ad 88/8: uzavření dohody o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 v měsících červenec, srpen mezi Obcí Soběšovice a p. Veronikou Markovou.
 4. Žádost a odpověď  ARKO, projekční kancelář s.r.o., Poděbradova  61, 702 00  Ostrava 1: rada obce žádost o povolení zásahu do místní komunikace schvaluje.
 5. Zveřejnění informace o akci „Muzikantské žně“, VIII. ročník festivalu ve dnech  17. 8. 2006 – 19. 8. 2006 k žádosti Pavly Walkové bezúplatně ve zpravodaji obce.
 6. Odpověď p. Kristině Foukalové k žádosti (o možnost brigády): vzhledem k tomu, že rada obce schválila dohody o provedení práce s žadateli, kteří podali své žádosti v dřívějším termínu, není možné Vaší žádosti vyhovět.
 7. Odpověď p. Adamu Foukalovi k žádosti (o možnost brigády): vzhledem k tomu, že rada obce schválila dohody o provedení práce s žadateli, kteří podali své žádosti v dřívějším termínu, není možné Vaší žádosti vyhovět.
 8. Záměr pronajmout  nebytové prostory v objektu „ZVS – Nová Husarůvka“ čp. 10 na pozemku p. č. 371 v k. ú. Horní Soběšovice tvořící restauraci „Nová Husarůvka“ v 1. NP s možností pronájmu služebního bytu v tomto objektu a provozní jednotku  I. v 1. PP  a zveřejnění na úřední desce a zveřejnění vyhlášení výběrového řízení ve zpravodaji obce, webových stránkách obce, zpravodajích okolních obcí a v Regionu Frýdecko-Místecko.
 9. Projednání  s f-mou VACEK corporation, s.r.o., Nad Rybníkem 3019, 738 01  Frýdek-Místek spolupráci v oblasti zajištění recyklace  PET lahví.
 10. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 22. – 30. 6. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 11. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou  (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 22. – 30. 6. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 12. Zveřejnění na úřední desce a informace ve zpravodaji obce nařízení města Frýdku-Místku č. 1/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
 13. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na semináři „Nová právní úprava nájmu bytu a nájemného z bytů“, 27. 6. 2006, Ostrava.
 14. Postoupení záznamu o usnesení poznamenaném do spisu předloženém Stavebnímu úřadu v Lučině MěÚ Frýdek-Místek k prošetření přestupku.
 15. Odpověď  Ing. Petru Vaníčkovi dle ÚP obce.
 16. Odpověď  p. Pichovi Ervínu a p. Pichové Janě, p. Papalovi Věroslavu a p. Papalové Evě, p. Bártkovi Vladimíru a p. Bártkové Alence: rada obce žádost o povolení zásahu do MK v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.
 17. Odpověď p. Pončovi Milanu a p. Pončové Anně, p. Bjačkovi Otakaru a p. Bjačkové Libuši: rada obce žádost o povolení zásahu do MK v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.
 18. Odpověď p. Byrtus Ireně: rada obce žádost o povolení zásahu do MK v rámci realizace kanalizační přípojky k RD  schvaluje.
 19. Odpověď  na souhlas s převodem 2/6 pozemku p. č. 416 v k. ú. Pitrov manželům Pavlokovým Janu a Janě: rada obce sděluje následující – obec Soběšovice v současné době převádí pozemky na základě darovacích smluv.
 20. Zveřejnění ve zpravodaji otevírací doby vyhlídkové věže v měsících červenec a srpen 2006, PO-PÁ  14:00-18:00 hod, SO-NE  10:00-18:00 hod a vstupné na věž ve výši 10,00 Kč/osobu nad 10 let.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

           

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce