Usnesení

 

91. zasedání Rady obce Soběšovice dne 12. 7. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  71/6,  90/1, 90/10.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou kultury pozemku parc. č. 511/20 v k. ú. Horní Soběšovice z kultury lesní pozemek na kulturu vodní plocha – vodní nádrž umělá.
 3. Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice: poděkování za sponzorský příspěvek.
 4. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice dne 27. 6. 2006.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: potvrzení o existenci stavby „Rodinný dům č. p. 52“, na pozemku par. č. st. – 43, k. ú. Horní Soběšovice.
 6. Ing. Miroslav Peřina, člen ZO: informace k řešení.
 7. P. Miriam Dýrrová, dipl. um.:  žádost o zveřejnění ve zpravodaji nabídky hudební výuky.
 8. P. Otto Kukula: návrh paušální platby poplatků ze vstupného.
 9. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava 1: informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné (stočné).
 10. Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana Ing. Jiří Carbol, 28. října 117, 702 18  Ostrava: informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb.
 11. Úřad práce ve Frýdku-Místku, Nádražní č. p. 1088, 738 01  Frýdek-Místek: dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. FMA-V-118/2006 mezi Úřadem práce Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice.
 12. Úřad práce ve Frýdku-Místku, Nádražní č. p. 1088, 738 01  Frýdek-Místek: dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. FMA-V-119/2006 mezi Úřadem práce Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice.
 13. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice dne 30. 6. 2006.
 14. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18 Ostrava: veřejná vyhláška o projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu VÚC Beskydy.
 15. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: informace o změnách dozoru  nad samostatnou a přenesenou působností obcí.
 16. Obec Soběšovice: Smlouva o dílo č. 6060 mezi Obcí Soběšovice a RESTAV, spol. s r. o., Příčná 293/2, 736 01  Havířov-Město.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předložit  zápis výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice dne 27. 6. 2006 na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Bezplatně zveřejnit ve zpravodaji obce nabídku hudební výuky dle žádosti p. Miriam Dýrrové, dipl. um.

Zodp.:předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět p. Otto Kukulovi k návrhu paušální platby poplatků ze vstupného: rada obce schvaluje paušální platbu poplatků ze vstupného v provozovně „FARA“ ve výši 9 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit zkráceně ve zpravodaji obce informace SmVaK Ostrava a. s. o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné (stočné).

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. FMA-V-118/2006 mezi Úřadem práce Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice a zaměstnat občana obce na VPP.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. FMA-V-119/2006 mezi Úřadem práce Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice a zaměstnat občana obce na VPP.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zápis výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice dne 30. 6. 2006 na jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit na úřední desce veřejnou vyhlášku o projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu VÚC Beskydy zaslanou KÚ MS kraje, odborem ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo č. 6060 mezi Obcí Soběšovice a f-ou RESTAV, spol. s  r. o., Příčná 293/2, 736 01 Havířov-Město  na zhotovení stavby „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Předložení zápisu výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice dne 27. 6. 2006 na jednání zastupitelstva obce.
 2. Bezplatné zveřejnění ve zpravodaji obce nabídky hudební výuky dle žádosti p. Miriam Dýrrové, dipl. um.
 3. Odpověď p. Otto Kukulovi k návrhu paušální platby poplatků ze vstupného: rada obce schvaluje paušální platbu poplatků ze vstupného v provozovně „FARA“ ve výši 9 000,00 Kč.
 4. Zveřejnění ve zpravodaji obce zkrácené informace SmVaK Ostrava a. s. o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné (stočné).
 5. Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. FMA-V-118/2006 mezi Úřadem práce Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice a zaměstnání občana obce na VPP.
 6. Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. FMA-V-119/2006 mezi Úřadem práce Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice a zaměstnání občana obce na VPP.
 7. Předložení zápisu výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice dne 30. 6. 2006 na jednání zastupitelstva obce.
 8. Zveřejnění na úřední desce veřejné vyhlášky o projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu VÚC Beskydy zaslané KÚ MS kraje, odborem ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 9. Uzavření smlouvy o dílo č. 6060 mezi Obcí Soběšovice a f-ou RESTAV, spol. s  r. o., Příčná 293/2, 736 01 Havířov-Město  na zhotovení stavby „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

            místostarosta obce

     

           

 

  

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce