Usnesení

 

93. zasedání Rady obce Soběšovice dne 9. 8. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,  35/7,  41/28,    66/12,  71/6,  90/1,  91/1, 91/7, 92/1.
 2. Obecní úřad  Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení „Kanalizační přípojka k sociálnímu zařízení v kempu“, stavebník Obec Soběšovice.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o scelení pozemků a nové dělení pozemku, navrhovatel CK Juhász, a. s., Orlová-Lutyně, Masarykova třída 752, PSČ 735 14.
 4. ČEZ Distribuce, a. s.: stanovisko k žádosti o přeložku zařízení DS.
 5. P. Pavlok Jan a Jana: souhlas s převodem pozemku.
 6. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zaslání materiálů k volbám do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR.
 7. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 10/U - Ing. Miroslav Ciompa.
 8. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 51 – 52/h – p. Eva Hýžová.
 9. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 228 – 229/h - p. Bohumila Kuchařová.
 10. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 17/U - p. Petr Kočenda.
 11. TS, a. s., Frýdek-Místek: Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 058/600/2004 k zajištění komplexní odborné správy VO obce Soběšovice, včetně jeho oprav a údržby.
 12. Obec Soběšovice: nájemné za 1. pololetí roku 2006 – Restaurace Nová Husarůvka.
 13. ENPRO, a. s.: dodatková trafostanice pro obec Těrlicko – Zelené město, situační plán vedení VN.
 14. Obec Soběšovice: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8/2005 mezi Obcí Soběšovice a firmou Miroslav Kovář, Soběšovice 261.
 15. Obec Soběšovice: návrh na zakoupení tiskárny pro potřebu informačního centra.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 92/9: předložit na příští jednání zastupitelstva smlouvy o budoucích smlouvách kupních s vlastníky části pozemků p. č. 175/25 a p. č. 175/26 v k. ú. Dolní Soběšovice dle usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva a ukládá projednat s vlastníky pozemků provedení územního řízení na dělení těchto pozemků dle geometrického plánu č. 73-656/2006.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Uzavřít smlouvu č. Z-S14-12-8120003171 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Obcí Soběšovice a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit darovací smlouvy na převod pozemků p. č.  449 a p. č. 416  a části pozemků p. č. 438/1 a p. č. 430/2 v k. ú. Pitrov na další jednání zastupitelstva.

Zodp: místostarosta

 1. Zabezpečit plnění harmonogramu úkolů do voleb do zastupitelstev obcí.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 10/U  mezi Obcí Soběšovice a  Ing. Miroslavem Ciompou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 51 – 52/h mezi Obcí Soběšovice a  p. Evou Hýžovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 228 – 229/h mezi Obcí Soběšovice a p. Bohumilou Kuchařovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 17/U mezi Obcí Soběšovice a  p. Petrem Kočendou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 058/600/2004 k zajištění komplexní odborné správy VO obce Soběšovice, včetně jeho oprav a údržby mezi Obcí Soběšovice a TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit snížení nájemného za měsíce 1-6 v roce 2006  restauraci Nová Husarůvka nájemci p. L. Smrčkové  na 1 Kč/m2 na základě žádosti s předložením vyúčtování odběru elektrické energie od 29. 11. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět  ENPRO, a. s: rada obce schválila zemní vedení VN pro dodatkovou trafostanici pro obec Těrlicko – Zelené město za podmínek vedení zemním vedením ze sloupu ST J 812/3 v pozemku p. č. 461/1 a p. č. 459/4 v k. ú. Pitrov, obec Soběšovice na pozemek p. č. 2066, k. ú. Těrlicko, kde bude umístěn na sloupu ST J 812/3.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8/2005 mezi Obcí Soběšovice a firmou Miroslav Kovář, Soběšovice 261.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Ukládá zajistit nákup a užívání tiskárny pro potřebu informačního centra v hodnotě do 3 500,00 Kč.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 92/9: předložení na příští jednání zastupitelstva smluv o budoucích smlouvách kupních s vlastníky části pozemků p. č. 175/25 a p. č. 175/26 v k. ú. Dolní Soběšovice dle usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva a projednání s vlastníky pozemků provedení územního řízení na dělení těchto pozemků dle geometrického plánu č. 73-656/2006.
 2. Uzavření smlouvy č. Z-S14-12-8120003171 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Obcí Soběšovice a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02.
 3. Přípravu darovacích smluv na převod pozemků p. č.  449 a p. č. 416  a části pozemků                    p. č. 438/1 a p. č. 430/2  v k. ú. Pitrov na další jednání zastupitelstva.
 4. Zabezpečení plnění harmonogramu úkolů do voleb do zastupitelstev obcí.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 10/U  mezi Obcí Soběšovice a  Ing. Miroslavem Ciompou.
 6. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 51 – 52/h mezi Obcí Soběšovice a  p. Evou Hýžovou.
 7. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 228 – 229/h mezi Obcí Soběšovice a p. Bohumilou Kuchařovou.
 8. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 17/U mezi Obcí Soběšovice a  p. Petrem Kočendou.
 9. Uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 058/600/2004 k zajištění komplexní odborné správy VO obce Soběšovice, včetně jeho oprav a údržby mezi Obcí Soběšovice a TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.
 10. Vyřízení snížení nájemného za měsíce 1-6 v roce 2006 restauraci Nová Husarůvka nájemci p. L. Smrčkové na 1 Kč/m2 na základě žádosti s předložením vyúčtování odběru elektrické energie od 29. 11. 2004.
 11. Odpověď  ENPRO, a. s: rada obce schválila zemní vedení VN pro dodatkovou trafostanici pro obec Těrlicko – Zelené město za podmínek vedení zemním vedením ze sloupu ST J 812/3 v pozemku p. č. 461/1 a p. č. 459/4 v k. ú. Pitrov, obec Soběšovice na pozemek p. č. 2066, k. ú. Těrlicko, kde bude umístěn na sloupu ST J 812/3.
 12. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/2005 mezi Obcí Soběšovice a firmou Miroslav Kovář, Soběšovice 261.
 13. Zajištění nákupu a užívání tiskárny pro potřebu informačního centra v hodnotě do 3 500,00 Kč.

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

                       

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce