Usnesení

 

96. zasedání Rady obce Soběšovice dne 4. 10. 2006

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,  35/7,  41/28,    66/12,  71/6,  90/1, 93/3, 93/4,  94/3, 95/2, 95/3, 95/6, 95/9.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Sociální zařízení  Pod Husarůvkou“, navrhovatel Obec Soběšovice.
 3. Římskokatolická farnost Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá: žádost o finanční příspěvek – doplňující informace.
 4. Výbor kontrolní, předseda p. Václav Křístek: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 27. 9. 2006.
 5. Advokátní kancelář JUDr. Kája a Vratislav Kovářovi, Na pískách 134, 708 00  Ostrava: sdělení (klient kanceláře Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec).
 6. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, 140 21  Praha 4: změny v systému EKO-KOM.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Vítězslavem Liczmanem.
 8. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Bohuslavem Pichem.
 9. Zdeňka Donová: žádost o veřejné osvětlení.
 10. Obec Soběšovice: program 24. zasedání ZO Soběšovice dne 18. 10. 2006.
 11. Obec Soběšovice: stavební úřad – dohled na realizaci stavby na par. č. 340/155 k. ú. H. Soběšovice.
 12. Obec Soběšovice: nájemní smlouva bytu pro správce – Nová Husarůvka.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 94/6: Projednat smlouvu o budoucí smlouvě kupní na koupi objektu „Moniky“ na pozemku p. č. st.   491 v k. ú. H. Soběšovice mezi obcí Soběšovice a vlastníkem pozemku.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Uhradit  finanční příspěvek ve výši 10 000,00 Kč  Římskokatolické farnosti Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá na nátěr věže kostela.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit  zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 27. 9. 2006 na jednání zastupitelstva.

Zodp.: starosta

 1. Projednat  s právním zástupcem sdělení Advokátní kanceláře JUDr. Kája a Vratislav Kovářovi, Na pískách 134, 708 00 Ostrava (klient kanceláře Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec) a odpovědět.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vítězslavem Liczmanem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Bohuslavem Pichem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Zdeňce Donové na žádost o veřejné osvětlení: žádost bude zařazena do programu rozšíření veřejného osvětlení.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zveřejnit program 24. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 18. 10. 2006.

Zodp.: starosta

 1. Sdělit stavebnímu úřadu provádění prací dle oznámení občanů na provádění stavebních prací na pozemku par. č. 340/155 v k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 1 v objektu ZVS „Nová Husarůvka“ mezi Obcí Soběšovice a p. Erikou Gálovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 94/6: Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní na koupi objektu „Moniky“ na pozemku p. č. st.  491 v k. ú. H. Soběšovice mezi obcí Soběšovice a vlastníkem pozemku.
 2. Úhradu finančního příspěvku ve výši 10 000,00 Kč  Římskokatolické farnosti Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá na nátěr věže kostela.
 3. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 27. 9. 2006 na jednání zastupitelstva.
 4. Projednání s právním zástupcem sdělení Advokátní kanceláře JUDr. Kája a Vratislav Kovářovi, Na pískách 134, 708 00 Ostrava (klient kanceláře Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec)  a odpověď.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vítězslavem Liczmanem.
 6. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Bohuslavem Pichem.
 7. Odpověď p. Zdeňce Donové na žádost o veřejné osvětlení: žádost bude zařazena do programu rozšíření veřejného osvětlení.
 8. Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 18. 10. 2006.
 9. Sdělení stavebnímu úřadu provádění prací dle oznámení občanů na provádění stavebních prací na pozemku par. č. 340/155 v k. ú. Horní Soběšovice.
 10. Nájemní smlouvu na byt č. 1 v objektu ZVS „Nová Husarůvka“ mezi Obcí Soběšovice a p. Erikou Gálovou.

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

            místostarosta obce

   

  

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce