Usnesení

 

1. zasedání Rady obce Soběšovice dne 8. 11. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,   41/28,    66/12,  90/1, 93/3, 94/3, 96/1.                                                                                                                    
 2. Česká pošta, s.p., Olšanská 38/9, 225 99  Praha 3: oznámení o organizačních změnách ČP, s.p.
 3. Římskokatolická farnost Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá: poděkování.
 4. Manželé Milada a Jindřich Guziurovi: žádost.
 5. Moravskoslezská  vědecká  knihovna  v  Ostravě, p.o., Prokešovo  náměstí  9,   PO BOX 100, 728 00 Ostrava: zápis z metodické návštěvy v MK Soběšovice dne 13. 10. 2006.
 6. P. Marie Szlauerová: žádost o zařazení pozemku do změny územního plánu.
 7. EKO Oldřich Štěrba, inženýrsko-investorská a obchodní činnost, Okružní 900, 674 01  Třebíč: kanalizace Dolní Domaslavice na ČOV Soběšovice.
 8. Institut celoživotního vzdělávání, Havířov o.p.s, Junácká 3, 736 01  Havířov-Podlesí: nabídka semináře „Vzdělávání volených členů zastupitelstev měst a obcí“.
 9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117,702 18  Ostrava: Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2006.
 10. Its Beskydy, s.r.o.: žádost k uveřejnění „plynárenského sloupku“.
 11. Ing. František Florián: žádost o příspěvek na ceny v šachovém turnaji.
 12. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla vč. žádanek – listopad 2006.
 13. Tomáš Kovalčík: žádost o souhlas s napojením inženýrských sítí (vody a kanalizace) na pozemku p. č. 310/1 v k. ú. Horní Soběšovice v majetku obce Soběšovice.
 14. Obec Soběšovice: návrh zřízení komisí a jmenování předsedů komisí rady obce (kulturní a sociální: Ing. František Florián; stavební a ŽP: p. Miroslav Kovář; rekreace: p. Stanislav Hrabec, redakční: p. Karel Mintěl).

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Projednat žádost manželů Guziurových s nájemcem obecního bytu v budově čp. 45.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu územního plánu p. Marii Szlauerové k žádosti o zařazení pozemku do změny územního plánu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zastupitelstvu obce Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2006 provedeného KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit  za úhradu ve zpravodaji obce „plynárenský sloupek“ dle žádosti  its Beskydy, s.r.o.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Zajistit úhradu příspěvku ve výši 650,00 Kč na pořádání podzimního šachového turnaje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla vč. žádanek – listopad 2006.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Tomáši Kovalčíkovi k žádosti o souhlas s napojením inženýrských sítí: obec Soběšovice souhlasí s realizací inž. sítí (voda + kanalizace) na pozemku p. č. 310/1 v k. ú. H. Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Jmenovat předsedy komisí zřízených radou obce: kulturní a sociální, předseda Ing. František Florián; stavební a životního prostředí, předseda p. Miroslav Kovář; rekreace, předseda p. Stanislav Hrabec; redakční, předseda  p. Karel Mintěl.

Zodp.: starosta

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Projednání žádosti manželů Guziurových s nájemcem obecního bytu v budově čp. 45.
 2. Odpověď ve smyslu územního plánu p. Marii Szlauerové k žádosti o zařazení pozemku do změny územního plánu.
 3. Předložení Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2006 provedeného KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava na zasedání zastupitelstva obce.
 4. Zveřejnění „plynárenského sloupku“ dle žádosti  its Beskydy, s.r.o ve zpravodaji obce za úhradu.
 1. Příspěvek  ve výši 650,00 Kč na pořádání podzimního šachového turnaje.
 2. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice - listopad 2006.
 3. Odpověď p. Tomáši Kovalčíkovi k žádosti o souhlas s napojením inženýrských sítí: obec Soběšovice souhlasí s realizací inž. sítí (voda + kanalizace) na pozemku p. č. 310/1 v k. ú. H. Soběšovice.
 4. Zřízení komisí rady obce a jmenování předsedů: kulturní a sociální, předseda Ing. František Florián; stavební a životního prostředí, předseda p. Miroslav Kovář; rekreace, předseda p. Stanislav Hrabec; redakční, předseda  p. Karel Mintěl.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík             

               místostarosta obce

           

          

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce