Usnesení

 

3. zasedání Rady obce Soběšovice dne 29. 11. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly,trvá: 19/16,33/15,41/28,    66/12,  90/1, 93/3,  96/1,  1/3.                                                                                                                            
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. prosince 2006.
 3. Obec Soběšovice: návrh termínů zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2007.
 4. P. Jan Ondračka, Sedliště 114: zaslání dodatku ke smlouvě (zrušení registrace plátce DPH).
 5. Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, p. o.: žádost a objednávka inzerce ve zpravodaji obce.
 6. ZŠ a MŠ Soběšovice, p. o.: sdělení k vyplacení odměn zaměstnancům.
 7. ASEKOL s.r.o., Praha 4, Libuš, U pejřárny 97, 142 00: návrh smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení.
 8. Policie ČR, OO, 739 51  Dobrá: požár plastových kontejnerů v obci Soběšovice – vyrozumění.
 9. Obec Soběšovice: pořízení PF 2007; mikulášská nadílka dětem zaměstnanců.
 10. Předseda komise kulturní Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní dne 2006-11-27.
 11. Obec Soběšovice: příspěvek na Mikulášskou nadílku dne 8. 12. 2006 ve výši  50,-          Kč/dítě.
 12. Obec Soběšovice: návrh objednávky přepravy (Adventní koncert dne  21. 12. 2006).
 13. Obec Soběšovice: návrh objednávky tisku pozvánek (XIV. Obecní bál dne  6 . 1. 2007).
 14. Obec Soběšovice: žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK.
 15. MŽaTP, DSO: návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi MŽaTP a Obcí Soběšovice.
 16. Krajský úřad MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení povolení k  provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
 17. VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 19, Ostrava: nabídka semináře „Rozpočtová skladba v roce 2007“ dne 11. ledna 2007 v Ostravě.
 18. Štefan Regeci, Malostranská 603, 742 42  Šenov u Nového Jičína: dohoda o odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení DS.
 19. ZŠ a MŠ Soběšovice, p.o.: vyřazení majetku svěřeného do správy.
 20. Obec Soběšovice: složení vyřazovací komise: Ing. Viktor Sitek, p. Petr Voznica, p. Stanislav Hrabec.
 21. Obec Soběšovice: složení inventarizačních komisí:

a)       OÚ:    p. Ivo Dominík, předseda, Ing. Ivo Papala, člen, p. Jan Chrobok, člen;

b)       SDH:  Ing. Miroslav Peřina, předseda, p. Josef Nogol, člen, p. Václav Zahraj, člen.

 1. Obec Soběšovice: členové komisí rady obce:

a)                předseda kulturní komise – členové:  p. Věra Nogolová, p. Jiřina Chroboková, p. Jana Dámková, p. Marie Durčoková, MUDr. Anna Bošková, Mgr. Lucie Michálková, p. Petr Pavlok,

b)                předseda komise stavební a ŽP – členové: p. Zdeněk Strýček, Ing. Ladislav Zahradníček, p. Roman Guziur, Ing. Tomáš Wunsch, Ing. Oldřich Petržela,

c)                předseda komise rekreační – členové: p. Jaroslav Slanina, Ing. Martin Křístek, p. Zdeněk Hrabec,

d)                předseda komise redakční – členové: p. Ivo Dominík, Ing. František Florián, p. Tomáš Dámek.

 1. Obec Soběšovice: obecní bál – tombola, do 8 tis. Kč hlavní cena.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Odpovědět manž.  M. a J. Guziurovým, Soběšovice  k žádosti: na základě právního rozboru Adv. kanceláře Mgr. Marka Ježka rada obce neschvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 45.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit konání  a program 2. veřejného zasedání ZO Soběšovice dne 13. 12. 2006.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit termíny zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dodatek č. 2006-01 ke smlouvě č. 14 mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Ondračkou, Sedliště 114.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce bezúplatně inzerci dle objednávky Střední školy zemědělské a lesnické, Frýdek-Místek, p. o.

Zodp.: starosta, Guziurová        

 1. Zaslat požadavek Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce školy Mgr. Lucii Michálkové v listopadu 2006 ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení mezi Obcí Soběšovice a f-ou  ASEKOL s.r.o., Praha 4, Libuš, U pejřárny 97, 142 00.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. a) Zajistit  a rozeslat PF 2007 v počtu 100 ks a uhradit příspěvek ve výši 1000,- Kč ZŠ Soběšovice za výrobu PF;

                                                                 Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová, Popovičová

             b)  zajistit mikulášskou nadílku dětem zaměstnanců v hodnotě do 200,- Kč/dítě.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek na Mikulášskou nadílku dne 8. 12. 2006 ve výši 50,- Kč/dítě.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Objednat přepravu účinkujících na Adventním koncertě dne 21. 12. 2006.

Zop.: starosta, Guziurová

 1. Objednat tisk pozvánek na 14. obecní bál konaný dne 6. 1. 2007 v počtu 330 ks.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi MŽaTP a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře  VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 19, Ostrava „Rozpočtová skladba v roce 2007“ dne 11. ledna 2007 v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit  odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení DS dle dohody předložené  Štefanem Regeci, Malostranská 603, 742 42  Šenov u Nového Jičína.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Provést  kontrolu navrhů na vyřazení majetku  PO ZŠ a MŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, předseda  komise vyřazovací

 1. Provést inventarizace majetku obce.

Zodp.: předsedové komisí inventarizačních

 1. Zajistit nákup hlavní ceny ve výši do 8 tis. Kč do tomboly na 14. obecní bál konaný dne 6. 1. 2007.

Zodp.: starosta, Hrabec

     

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Návrh programu 2. veřejného zasedání ZO Soběšovice dne 13. 12. 2006.
 2. Návrh termínů zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2007.
 3. Dodatek č. 2006-01 ke smlouvě č. 14 mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Ondračkou, Sedliště 114.
 4. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce bezúplatně dle objednávky Střední školy zemědělské a lesnické, Frýdek-Místek, p. o.
 5. Vyplacení odměny ředitelce školy Mgr. Lucii Michálkové v listopadu 2006 ve výši dle schváleného  návrhu a zaslání požadavku k vyplacení Službě škole Frýdek-Místek.
 6. Smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení mezi Obcí Soběšovice a f-ou  ASEKOL s.r.o., Praha 4, Libuš, U pejřárny 97, 142 00.
 7. Zajištění a rozeslání PF 2007 v počtu 100 ks a úhradu příspěvku ve výši 1000,- Kč ZŠ Soběšovice za jejich výrobu; zajištění  mikulášské  nadílky  dětem zaměstnanců v hodnotě do 200,- Kč/dítě.
 8. Příspěvek na Mikulášskou nadílku dne 8. 12. 2006 ve výši 50,- Kč/dítě.
 9. Objednávku přepravy účinkujících na Adventním koncertě dne 21. 12. 2006.
 10. Objednávku tisku pozvánek na 14. obecní bál konaný dne 6. 1. 2007 v počtu 330 ks.
 11. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK.
 12. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi MŽaTP a Obcí Soběšovice.
 13. Úhradu a účast na semináři VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 19, Ostrava „Rozpočtová skladba v roce 2007“ dne 11. ledna 2007 v Ostravě.
 14. Odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení DS dle dohody předložené  Štefanem Regeci, Malostranská 603, 742 42  Šenov u Nového Jičína.
 15. Složení vyřazovací komise: p. Petr Voznica, Ing. Viktor Sitek, p. Stanislav Hrabec a provedení kontroly návrhů na vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Soběšovice.
 1. Složení inventarizačních komisí:           

a) OÚ:    p. Ivo Dominík, předseda, Ing. Ivo Papala, člen, p. Jan Chrobok, člen;

b) SDH:   Ing. Miroslav Peřina, předseda, p. Josef Nogol, člen, p. Václav Zahraj, člen.

 1. Složení komisí rady obce:

a)       komise kulturní: předseda Ing. František Florián,  členové:  p. Věra Nogolová, p. Jiřina Chroboková, p. Jana Dámková, p. Marie Durčoková, MUDr. Anna Bošková, Mgr. Lucie Michálková, p. Petr Pavlok,

b)       komise stavební a ŽP: předseda p. Miroslav Kovář, členové: p. Zdeněk Strýček, Ing. Ladislav Zahradníček, p. Roman Guziur, Ing. Tomáš Wunsch, Ing. Oldřich Petržela,

c)       komise rekreační: předseda p. Stanislav Hrabec, členové: p. Jaroslav Slanina, Ing. Martin Křístek, p. Zdeněk Hrabec,

d)       komise redakční: předseda p. Karel Mintěl, členové: p. Ivo Dominík, Ing. František Florián, p. Tomáš Dámek.

 1. Nákup hlavní ceny ve výši do 8 tis. Kč do tomboly na 14. obecní bál konaný dne 6. 1. 2007.

     

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Na základě právního rozboru Adv. kanceláře Mgr. Marka Ježka žádost manž. M. a  J. Guziurových, Soběšovice   o změnu smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 45.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

             

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce