Usnesení

 

4. zasedání Rady obce Soběšovice dne 20. 12. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,  66/12,  90/1, 93/3,  96/1,  3/5, 3/12, 3/14, 3/17, 3/18.                                                                                                                            
 2. Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, Červeného kříže 4, 730 05  Ostrava: sdělení o udělení zlaté medaile prof. MUDr. Janského dárci krve p. Martinu Křístkovi.
 3. SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2007.
 4. ČSAD Havířov, a.s., Těšínská 1297/2b: smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.
 5. Donath s.r.o., 739 41  Palkovice 299: žádost o zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji.
 6. Místní knihovna, 739 51 Dobrá: Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá (r. 2007).
 7. Modrá labuť, Josef Novák, 739 41  Palkovice 328: stanovisko obecního úřadu ke změně střechy a vybudování plynovodní přípojky.
 8. Předseda komise stavební a ŽP, p. Miroslav Kovář: zápis z jednání komise ze dne 6. 12. 2006.
 9. ZŠ a MŠ Soběšovice, PO, Mgr. Lucie Michálková: sdělení k odměnám prosinec 2006.
 10. Its Beskydy, s.r.o.: žádost o zveřejnění informací ve zpravodaji obce.
 11. KÚ MS kraj, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: sdělení o schválení Časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry.
 12. KÚ MS kraj, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí o povolení provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  SmVaK Ostrava a.s.
 13. Obec Soběšovice: návrh hodnocení ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice; stanovení výše zvláštního příplatku.
 14. Výbor kontrolní, předseda p. Petr Voznica: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 20. 12. 2006.
 15. ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek: návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2007.
 16. Obec Soběšovice: návrh SoD mezi Obcí Soběšovice a ODS Ostrava – Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, Ostrava na opravu místní komunikace v obci Soběšovice č. sml. 030127M0018/5209.
 17. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o údržbě telekomunikačních zařízení a televizních kabelových rozvodů mezi Obcí Soběšovice a fy Lumír Slípek, Jana Čapka 3098, Frýdek-Místek, IČO: 6923601.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce sdělení ČČK Ostrava o udělení zlaté medaile prof. MUDr. Janského dárci krve p. Martinu Křístkovi a zakoupit věcný dar v hodnotě do 2 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce oznámení SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2007.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2007 mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Havířov, a.s., Těšínská 1297/2b.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úhradu inzerci dle žádosti Donath s.r.o., 739 41  Palkovice 299.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, 739 51 Dobrá na rok 2007.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. a) Zaslat požadavek doložit  řešení architektonického návrhu celého komplexu RS Maják k žádosti Modrá labuť, Josef Novák, 739 41  Palkovice 328 o stanovisko obecního úřadu ke změně střechy a vybudování plynovodní přípojky,

b)  sdělit k žádosti Modrá labuť, Josef Novák, 739 41  Palkovice 328 souhlasné stanovisko s vedením nízkotlaké plynovodní přípojky s podmínkou předložení projektové dokumentace; požádat stavební komisi o vyjádření k bodům a) a b).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat požadavek Službě škole Frýdek-Místek k vyplacení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové v prosinci 2006 v navržené výši.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit informace ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Its Beskydy, s.r.o.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Seznámit ředitelku ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkovou s hodnocením dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit  zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 20. 12. 2006 zastupitelstvu obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2007 mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  SoD mezi Obcí Soběšovice a ODS Ostrava – Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, Ostrava na opravu místní komunikace v obci Soběšovice č. sml. 030127M0018/5209.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Dopracovat smlouvu o údržbě telekomunikačních zařízení a televizních kabelových rozvodů mezi Obcí Soběšovice a p.Lumírem Slípkem, Jana Čapka 3098, Frýdek-Místek, IČO: 6923601.

Zodp.: starosta, místostarosta

     

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Zveřejnění sdělení ČČK Ostrava o udělení zlaté medaile prof. MUDr. Janského dárci krve p. Martinu Křístkovi ve zpravodaji obce a zakoupení věcného daru v hodnotě do 2 000,00 Kč.
 2. Zveřejnění oznámení SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2007 ve zpravodaji obce.
 3. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2007 mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Havířov, a.s., Těšínská 1297/2b.
 4. Zveřejnění  inzerce dle žádosti Donath s.r.o., 739 41  Palkovice 299 ve zpravodaji obce za úhradu.
 5. Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, 739 51 Dobrá na rok 2007.
 6. a) Požadavek doložit  řešení architektonického návrhu celého komplexu RS Maják k žádosti Modrá labuť, Josef Novák, 739 41  Palkovice 328 o stanovisko obecního úřadu ke změně střechy a vybudování plynovodní přípojky,

b) sdělení souhlasného stanoviska s vedením nízkotlaké plynovodní přípojky k žádosti Modrá labuť, Josef Novák, 739 41  Palkovice 328 s podmínkou předložení projektové dokumentace; požadavek na stavební komisi o vyjádření k bodům a) a b).

 1. Vyplacení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové v prosinci 2006 v navržené výši a zaslání požadavku k vyplacení Službě škole Frýdek-Místek.
 2. Zveřejnění informací dle žádosti Its Beskydy, s.r.o. ve zpravodaji obce za úplatu.
 3. Hodnocení ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálkové a výši osobního a zvláštního příplatku dle návrhu.
 4. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 20. 12. 2006 zastupitelstvu obce.
 5. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2007 mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek.
 6. Smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a ODS Ostrava – Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, Ostrava na opravu místní komunikace v obci Soběšovice č. sml. 030127M0018/5209.
 7. Dopracování smlouvy o údržbě telekomunikačních zařízení a televizních kabelových rozvodů mezi Obcí Soběšovice a p.Lumírem Slípkem, Jana Čapka 3098, Frýdek-Místek, IČO: 6923601.

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

             

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce