Usnesení

 

9. zasedání Rady obce Soběšovice dne 14. 2. 2007

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,    66/12,   93/3,  96/1,  4/10,  7/2, 7/5, 8/2.                                                                                                                            
 2. DIGIS,  spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba: návrh Smlouvy o dílo na GIS obce pro rok 2007 mezi Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o.
 3. MO ČRS Lučina: žádost (pronájem sálu pro VČS dne 3. 3. 2007).
 4. KÚ MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: dotační program „Podpora prevence před povodněmi II“.
 5. P. Chovaňák Libor a Taťána: žádost.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Martou Hrabcovou.
 7. KHS MS kraje, se sídlem v Ostravě: protokol o kontrolním zjištění  (Školní jídelna ze dne 12. 2. 2007).
 8. Obec Soběšovice: projednání prodeje pozemků par. č. 391/28, 391/55, 391/52, 391/56, 391/67.
 9. MV ČR, odbor všeobecné správy, nám. Hrdinů 3, 140 21  Praha 4: retrospektivní lexikon obcí.
 10. ZŠ a MŠ Soběšovice, PO: čerpání rozpočtu k 31. 12. 2006.
 11. ZŠ a MŠ Soběšovice, PO: zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Soběšovice za rok 2006.
 12. Obec Lučina: vyjádření ke kácení dřevin na pozemku par. č. 682/1, v k. ú. Lučina břeh Soběšovice).
 13. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – únor 2007 včetně žádanek.
 14. P. Ivo Mandys: žádost o mimosoudní vyrovnání.
 15. Magistrát města Frýdku-Místku: informace k odběru vody ze studní, odběru povrchové vody a vypouštění odpadních vod.
 16. Obec Soběšovice, předseda výboru kontrolního p. Petr Voznica: zápis a usnesení ze zasedání KV ZO Soběšovice ze dne 13. 2. 2007.
 17. Obec Soběšovice, předseda komise rekreační p. Stanislav Hrabec: zápis z 1. jednání rekreační komise ze dne 6. února 2007.
 18. Obec Soběšovice, komise kulturní: žádost o příspěvek na ceny pro Velikonoční šachový turnaj.
 19. Obec Soběšovice, předseda výboru finančního: zápis a usnesení ze zasedání FV ze dne 12. 2. 2007.
 20. Obec Soběšovice: členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova za rok 2007.
 21. Obec Soběšovice: připomínky k jednacím řádům ZO, rady obce a komisí.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uzavřít Smlouvu o dílo na GIS obce pro rok 2007 mezi Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět MO ČRS Lučina: rada obce schvaluje žádost  o pronájem sálu pro VČS dne 3. 3. 2007.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět manželům Chovaňákovým Liboru a Taťáně k jejich žádosti  ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Martou Hrabcovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést opatření  k Protokolu KHS MS kraje, se sídlem v Ostravě o kontrolním zjištění  ve školní jídelně  dne 12. 2. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit projednání prodeje pozemků par. č. 391/28, 391/55, 391/52, 391/56, 391/67 ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007.

                                                     Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Objednat Lexikon obcí  v knižní podobě dle sdělení MV ČR, odboru všeobecné správy, nám. Hrdinů 3, 140 21  Praha 4.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Převést zůstatek roku 2006  dle čerpání rozpočtu k 31. 12. 2006 ZŠ a MŠ Soběšovice, PO do rozpočtu roku 2007.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit ztrátu z hosp. činnosti dle zprávy o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Soběšovice, PO za rok 2006  z rezervního fondu ZŠ a MŠ Soběšovice, PO.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat SDH Soběšovice měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – únor 2007 včetně žádanek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007 žádost p. Ivo Mandyse  o mimosoudní vyrovnání a odpovědět žadateli.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit do zpravodaje obce informaci Magistrátu města Frýdku-Místku: k odběru vody ze studní, odběru povrchové vody a vypouštění odpadních vod.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Předložit  zápis a usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 13. 2. 2007 ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek ve výši do 600 Kč na ceny pro Velikonoční šachový turnaj dle žádosti předsedy komise kulturní.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zápis a usnesení ze zasedání finančního výboru  dne 12. 2. 2007 ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit roční členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ve výši 2000 Kč na rok 2007.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit připomínky k jednacímu řádu zastupitelstva obce  ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Uzavření Smlouvy o dílo na GIS obce pro rok 2007 mezi Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.
 2. Žádost  MO ČRS Lučina o pronájem sálu pro VČS dne 3. 3. 2007.
 3. Odpověď manželům Chovaňákovým Liboru a Taťáně  k jejich žádosti  ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Martou Hrabcovou.
 5. Provedení opatření  k Protokolu KHS MS kraje, se sídlem v Ostravě o kontrolním zjištění  ve školní jídelně  dne 12. 2. 2007.
 6. Předložení projednání prodeje pozemků par. č. 391/28, 391/55, 391/52, 391/56, 391/67 ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007.
 7. Koupi Lexikonu obcí v knižní podobě dle sdělení MV ČR, odboru všeobecné správy, nám. Hrdinů 3, 140 21  Praha 4.
 8. Převedení zůstatku roku 2006  dle čerpání rozpočtu k 31. 12. 2006 ZŠ a MŠ Soběšovice, PO do rozpočtu roku 2007.
 9. Úhradu ztráty z hosp. činnosti dle zprávy o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Soběšovice, PO za rok 2006  z rezervního fondu ZŠ a MŠ Soběšovice, PO.
 10. Měsíční plán SDH Soběšovice výjezdu hasičského motorového vozidla – únor 2007 včetně žádanek.
 11. Předložení žádosti p. Ivo Mandyse  o mimosoudní vyrovnání ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007 a odpověď  žadateli.
 12. Zařazení informace Magistrátu města Frýdku-Místku: k odběru vody ze studní, odběru povrchové vody a vypouštění odpadních vod do zpravodaje obce.
 13. Předložení zápisu a usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 13. 2. 2007 ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007.
 14. Úhradu příspěvku ve výši do 600 Kč na ceny pro Velikonoční šachový turnaj dle žádosti předsedy komise kulturní.
 15. Předložení zápisu a usnesení ze zasedání finančního výboru  dne 12. 2. 2007 ZO Soběšovice dne 14. 3. 2007.
 16. Úhradu ročního členského příspěvku Spolku pro obnovu venkova ve výši 2000 Kč na rok 2007.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Připomínky k jednacímu řádu rady (připomínka k § 11 odst. 1, 2 řešena § 101 odst. 3 zákona o obcích, připomínka k § 11 odst. 3 – neschvaluje se) a jednacímu řádu komisí (připomínky k § 1 – neschvaluje se).

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

           

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce