Usnesení

 

25. zasedání Rady obce Soběšovice dne 14. 11. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  19/1,   20/2, 22/14, 22/21, 23/6, 23/16, 24/11, 24/12, 24/13.    
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a seznámení s podklady „Sanace břehu přehradní nádrže Žermanic“.
 3. P. Kamila Vrlíková: žádost o vykonání praxe; návrh dohody studentů dálkového studia.
 4. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1: Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 03.26/02.
 5. SMO ČR, p. Raisová Monika: zaslání dopisu primátora města Ústí nad Labem.
 6. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: vyplacení odměn zaměstnancům – listopad 2007.
 7. P. Kubeczka Jiří a Svatava: žádost o změnu v územním plánu.
 8. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, 738 22  FRÝDEK-MÍSTEK: areál ČOV Soběšovice – havarijní plán.
 9. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí a p. Karel Heczko, Těrlicko, část Horní Těrlicko čp. 38.
 10. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 15. – 30. 11. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 11. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 15. – 30. 11. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 12. MUDr. Marcela Kerzlová: sdělení  (účast v komisi pro územní rozvoj obce).
 13. Komise stavební a živ. prostředí, předseda p. Miroslav Kovář: zápis z pracovního jednání komise StaŽP ze dne 6. 11. 2007.
 14. Komise kulturní, předseda Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní ze dne 2007-11-05.
 15. Obec Soběšovice: údržba a prořezávka lesních pozemků ve vlastnictví obce.
 16. Obec Soběšovice: projednání pohledávek.
 17. Obec Soběšovice: připomínky k obecně závazným vyhláškám.

 

II.          Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 24/9: Vyřídit  žádost Ing. arch. Hany Liškutínové o vyjádření: rada obce návrh zastavovací studie v k. ú. Horní Soběšovice p. č. 329/83, 329/82, 329/81, 329/80, 329/74, 329/75, 329/73, 329/72, 329/85, 329/76, 329/77, 329/84, 329/28, 329/29, 329/5, 443/5  schválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p. Kamily Vrlíkové o vykonání praxe a uzavřít dohodu  studentů dálkového studia.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 03.26/02 mezi Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1 a Obcí Soběšovice na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a zaslat Službě škole Frýdek-Místek požadavek k vyplacení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  dle územního plánu obce Soběšovice p. Kubeczkovi Jiřímu a Svatavě k žádosti o změnu v územním plánu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi Obcí Soběšovice a p. Karel Heczko, Těrlicko, část Horní Těrlicko čp. 38.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 15. – 30. 11. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 15. – 30. 11. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyzvat do 28. 11. 2007 žadatele MUDr. Marcelu Kerzlovou k upřesnění sdělení k účasti v komisi pro územní rozvoj obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na zasedání ZO Soběšovice návrh členů komise StaŽP: p. Miroslava Kováře,  Ing. L. Zahradníčka, Ing. O. Petržely do Výboru pro územní plán obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit čerpání dotace a provést  dle daných předpisů údržbu a prořezávku lesních pozemků ve vlastnictví obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Předložit připomínky k OZV obce Soběšovice na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Ad 24/9: Vyjádření k žádosti Ing. arch. Hany Liškutínové: rada obce návrh zastavovací studie v k. ú. Horní Soběšovice  p. č. 329/83, 329/82, 329/81, 329/80, 329/74, 329/75, 329/73, 329/72, 329/85, 329/76, 329/77, 329/84, 329/28, 329/29, 329/5, 443/5  schválila.
 2. Program zasedání rady obce ze dne 14. 11. 2007.
 3. Žádost p. Kamily Vrlíkové o vykonání praxe a uzavření dohody  studentů dálkového studia.
 4. Předložení Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 03.26/02 mezi Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1 a Obcí Soběšovice na zasedání zastupitelstva obce.
 5. Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice ve výši dle návrhu a zaslání požadavku k vyplacení Službě škole Frýdek-Místek.
 6. Odpověď  dle územního plánu obce Soběšovice p. Kubeczkovi Jiřímu a Svatavě k žádosti o změnu v územním plánu.
 7. Smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi Obcí Soběšovice a p. Karel Heczko, Těrlicko, část Horní Těrlicko čp. 38.
 8. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 15. – 30. 11. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 9. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 15. – 30. 11. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 10. Vyzvání do 28. 11. 2007 žadatele MUDr. Marcely Kerzlové k upřesnění sdělení k účasti v komisi pro územní rozvoj obce.
 11. Předložení na zasedání ZO Soběšovice návrhu členů komise StaŽP: p. Miroslava Kováře,  Ing. L. Zahradníčka, Ing. O. Petržely do Výboru pro územní plán obce Soběšovice.
 12. Zajištění čerpání dotace a provedení dle daných předpisů údržby a prořezávky lesních pozemků ve vlastnictví obce.
 13. Předložení připomínek k OZV obce Soběšovice na zasedání zastupitelstva obce.

 

 

 

  

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

                   

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce