I.   Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  19/16,   93/3,  96/1, 11/6,    11/12, 13/8, 13/10.   
 2. ASEKOL, s.r.o., Dobrušská 1, 147 00  Praha 4: nová smlouva na zpětný odběr elektrozařízení.
 3. ZŠ a MŠ Soběšovice, PO: záznam z prověrky BOZP a Po v roce 2006.
 4. ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, okres F-M, PO: žádost o příspěvek.
 5. Manželé Chalupovi: informace vlastníka sousedního pozemku o záměru stavebníka.
 6. SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: oznámení o konání valné hromady 4. 6. 2007,Ostrava, hotel Imperiál.
 7. P. Zbyněk Šiba: žádost (o změnu parcel).
 8. P. Martin Bařina: žádost (o poskytnutí letní brigády).
 9. P. Božena Kališová: žádost o pronájem hrobového místa.
 10. P. Oldřich Štěrba, inženýrsko – investorská a obchodní činnost, Okružní 900, Třebíč: odkanalizování obce Dolní Domaslavice.
 11. P. Pavel Skokan, Dobrá 716: žádost o zveřejnění inzerce.
 12. Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, P. B. 74, 118 11  Praha 1: rozhodnutí o poskytnutí dotace – automatizace obecní knihovny..
 13. P. Ludmila Sojková: návrh na poskytnutí - zavedení pečovatelské služby (donáška obědů).
 14. TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o uveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 15. KÚ MS kraje, odbor DaSH, 28. října 117, 702 18  Ostrava: projednání návrhu JŘ drážní dopravy na období 2007/2008.
 16. KÚ MS kraj, odbor ÚPSŘaPP, 28. října 117, 702 18  Ostrava: vyhodnocení ÚP velkých územních celků na území MS kraje.
 17. Divadlo Klauniky, Orlí 1, 602 00  Brno: faktura – daňový doklad.
 18. Luston o.p.s., Jana Dámková: žádost o změnu provozní doby.
 19. Předseda komise kulturní, Ing. František Florián: návrh jmenování dalšího člena komise p. Barbory Pacnerové.
 20. Úřad práce Frýdek-Místek: nabídka uchazečů o zaměstnání na VPP.
 21. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 10 – večerka.
 22. Obec Soběšovice: návrh kupní smlouvy na pozemek par. č. 340/23 v k. ú. Horní Soběšovice.
 23. Obec Soběšovice: program jednání 5. VZ ZO konaného dne 28. 5. 2007.

 

II.   Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zrušit bod 13/7 zasedání rady obce ze dne 25. 4. 2007.
 1. Uzavřít smlouvu mezi fy ASEKOL, s.r.o., Dobrušská 1, 147 00  Praha 4 a Obcí Soběšovice na zpětný odběr elektrozařízení.
 1. Uhradit příspěvek ve výši 4 000,00 Kč pro žáky školy Dolní Domaslavice bydlící v Soběšovicích na účast v soutěži Puškinův památník konané v Praze.
 1. Odpovědět manželům Šibovým k žádosti o změnu parcel ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.
 1. Odpovědět p. Martinu Bařinovi k žádosti  o poskytnutí letní brigády:  žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Boženou Kališovou.
 1. Odpovědět p. Oldřichu Štěrbovi, inženýrsko – investorská a obchodní činnost, Okružní 900, Třebíč ve věci odkanalizování obce Dolní Domaslavice:  rada obce souhlasí s umístěním kanalizačního potrubí na pozemku par. č. 310/1, 669/2 v k. ú. Horní Soběšovice za podmínky uvedení těchto pozemků do původního stavu.
 1. Odpovědět p. Pavlu Skokanovi, Dobrá 716 k žádosti o zveřejnění inzerce a zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu.
 1. Vydat rozhodnutí a poskytovat úkon PS (donáška obědů) p. Ludmile Sojkové dle návrhu na zavedení – poskytnutí pečovatelské služby.
 1. Odpovědět TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o uveřejnění inzerce  a zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu.
 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a Divadlem Klauniky, Orlí 1, 602 00  Brno na vystoupení k 50. výročí ZŠ Soběšovice na částku 10 300,00 Kč.
 1. Odpovědět p. Janě Dámkové, Luston o.p.s k žádosti: rada obce schvaluje změnu provozní doby v místní knihovně  v pondělky a středy do 16:00 hodin a středa 9:00 – 11:00 hodin.
 1. Odpovědět předs. komise kulturní Ing. Františku Floriánovi k návrhu dalšího člena komise: rada obce schválila jmenování nového člena komise kulturní p. Barbory Pacnerové a aktualizovat Přílohu č. 2 JŘ Rady obce Soběšovice.
 1. Projednat s Úřadem práce Frýdek-Místek nabídku uchazečů o VPP.
 1. Projednat s nájemcem nebytových prostor – večerka  v budově č. p. 10 porušení smluvních podmínek.
 1. Předložit Zastupitelstvu obce Soběšovice návrh smlouvy mezi Obcí Soběšovice a p. Kovalčíkem o prodeji pozemku par. č. 340/23, k. ú. Horní Soběšovice.
 1. Zveřejnit program 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 28. 5. 2007.

 

III.   Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce dne 16. 5. 2007.
 2. Zrušení bodu 13/7 zasedání rady obce ze dne 25. 4. 2007.
 3. Smlouvu mezi fy ASEKOL, s.r.o., Dobrušská 1, 147 00  Praha 4 a Obcí Soběšovice na zpětný odběr elektrozařízení.
 4. Příspěvek ve výši 4 000,00 Kč pro žáky školy Dolní Domaslavice bydlící v Soběšovicích na účast v soutěži Puškinův památník konané v Praze.
 5. Odpověď manželům Šibovým k žádosti o změnu parcel ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.
 6. Odpověď p. Martinu Bařinovi k žádosti  o poskytnutí letní brigády:  žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
 7. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Boženou Kališovou.
 8. Odpověď p. Oldřichu Štěrbovi, inženýrsko – investorská a obchodní činnost, Okružní 900, Třebíč ve věci odkanalizování obce Dolní Domaslavice:  rada obce souhlasí s umístěním kanalizačního potrubí na pozemku par. č. 310/1, 669/2 v k. ú. Horní Soběšovice za podmínky uvedení těchto pozemků do původního stavu.
 9. Odpověď p. Pavlu Skokanovi, Dobrá 716 k žádosti o zveřejnění inzerce a zveřejnění ve zpravodaji obce za úplatu.
 10. Vydání rozhodnutí a poskytování úkonu PS (donáška obědů) p. Ludmile Sojkové dle návrhu na zavedení – poskytnutí pečovatelské služby.
 11. Odpověď TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o uveřejnění inzerce  a zveřejnění ve zpravodaji obce za úplatu.
 12. Smlouvu mezi Obcí Soběšovice a Divadlem Klauniky, Orlí 1, 602 00  Brno na vystoupení k 50. výročí ZŠ Soběšovice na částku 10 300,00 Kč.
 13. Odpověď  p. Janě Dámkové, Luston o.p.s k žádosti: rada obce schvaluje změnu provozní doby v místní knihovně  v pondělky a středy do 16:00 hodin a středa 9:00 – 11:00 hodin.
 14. Odpověď předs. komise kulturní Ing. Františku Floriánovi k návrhu dalšího člena komise: rada obce schválila jmenování nového člena komise kulturní p. Barbory Pacnerové  a  aktualizaci  Přílohy č. 2 JŘ Rady obce Soběšovice.
 15. Projednání nabídky uchazečů o VPP s Úřadem práce Frýdek-Místek.
 16. Projednání porušení smluvních podmínek s nájemcem nebytových prostor – večerka  v budově č. p. 10.
 17. Předložení návrhu smlouvy mezi Obcí Soběšovice a p. Kovalčíkem o prodeji pozemku par. č. 340/23, k. ú. Horní Soběšovice  Zastupitelstvu obce Soběšovice.
 18. Program  a zveřejnění konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 28. 5. 2007.

 
 
 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

                                                                                                                                                  Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                                  starosta obce