Usnesení

 

23. zasedání Rady obce Soběšovice dne 17.10. 2007

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  19/1,   20/2, 22/3, 22/14, 22/21.    
 2. Oprava usnesení 22. zasedání RO Soběšovice: pod bodem III./16. schválena nájemní smlouva 233N07/55 mezi obcí a PF ČR.
 3. Ing. Markéta Uhrová: návrh textu kroniky za rok 2006.
 4. PAMIDIA CZ, s.r.o., Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno: nabídka aktuálních pracovních míst.
 5. Magistrát města  Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město: oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu obce Těrlicko.
 6. P. Jiřina Kišová p. Karel Coufal: žádost o souhlas vlastníka pozemků – zřízení el. přípojky NN.
 7. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP obce Lučina.
 8. Nezávislí starostové: Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, Sdružení místních samospráv ČR.
 9. Charita Český Těšín, Štefánkova 3, 737 01  Český Těšín:  žádost o příspěvek na provozní náklady Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
 10. Obecní úřad Těrlicko, SŘaSSÚ, 735 42  Těrlicko: oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace.
 11. P. Miroslava Březinová: žádost o změnu územního plánu.
 12. P. Dagmar Škapová: návrh změny ÚP zařazením mezi pozemky vhodné k výstavbě.
 13. P. Jan Kostka: žádost o umístění do DPS Soběšovice.
 14. SMO ČR: společné prohlášení SMO ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR.
 15. STROM SERVIS s.r.o., U Hráze 277, 741 01  Nový Jičín: údržba ochranného pásma venkovního vedení vysokého napětí.
 16. TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce v měsících  11.- 12./2007.
 17. Its Beskydy,  s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant n. Ostravicí: návrh smlouvy o poskytování služeb InfoČesko a Beskydy.cz. 
 18. SŠZL Frýdek-Místek, p. o., Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek: objednávka inzerce ve zpravodaji.
 19. P. Libuše Šimonová: žádost o přidělení b.j. v DPS.
 20. Obec Soběšovice: zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2007.
 21. Obec Soběšovice: posouzení provozování kempů.
 22. Výbor kontrolní, předseda p. Petr Voznica: zápis z pochůzky KV ze dne 12. 7. 2007.
 23. Obec Soběšovice: nákup nového počítače pro účetní (zastaralý).

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Prominout částku 22 500,00 Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem o pronájmu „Kempu pod Husarůvkou“ a „Kempu pod Majákem“ dle čl. IV. odst. 7 a dle čl. V. odst. 3.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést opravu 22. usnesení RO: pod bodem III./16. schválena nájemní smlouva 233N07/55 mezi obcí a PF ČR.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zvolit komisi pro posouzení podkladů k zápisu do kroniky.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce bez úplaty nabídku aktuálních pracovních míst zaslanou PAMIDIA CZ, s.r.o., Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno.

Zodp.: starosta, místostarosta, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Za podmínky zřízení věcného břemene vyřídit souhlas obce s protlakem pro zřízení el. přípojky NN k žádosti p. Jiřiny Kišové, p. Karla Coufala.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit finančnímu výboru žádost Charity Český Těšín, Štefánkova 3, 737 01  Český Těšín   o příspěvek na provozní náklady Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby o zařazení do rozpočtu obce.

Zodp.: starosta, předseda v. finančního, Popovičová

 1. Odpovědět  ve smyslu územního plánu obce p. Miroslavě Březinové k  žádosti o změnu územního plánu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu územního plánu obce p. Dagmar Škapové k návrhu změny ÚP zařazením mezi pozemky vhodné k výstavbě.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti p. Jana Kostky o umístění do DPS Soběšovice: rada obce požaduje dodat vyplněnou žádost o přidělení b.j. v DPS s vyjádřením ošetřujícího lékaře.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat  Dohodu o odstranění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení vysokého napětí mezi Obcí Soběšovice a  STROM SERVIS s.r.o., U Hráze 277, 741 01  Nový Jičín.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zveřejnit za úplatu ve zpravodaji obce v měsících  11.- 12./2007 inzerci dle žádosti TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta,  Popovičová, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytování služeb InfoČesko a Beskydy.cz mezi Obcí Soběšovice a Its Beskydy,  s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant n. Ostravicí. 

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit za úplatu ve zpravodaji obce inzerci dle objednávky SŠZL Frýdek-Místek, p. o., Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta,  Popovičová, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti p. Libuše Šimonové o umístění do DPS Soběšovice: rada obce požaduje doplnit  žádost o přidělení b.j. v DPS o vyjádření ošetřujícího lékaře.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zabezpečit posouzení provozování kempů.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Předložit zápis z pochůzky výboru kontrolního ze dne 12. 7. 2007 na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit nákup 1 ks PC.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce ze dne 17. 10. 2007.
 2. Prominutí částky 22 500,00 Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem o pronájmu „Kempu pod Husarůvkou“ a „Kempu pod Majákem“ dle čl. IV. odst. 7 a dle čl. V. odst. 3.
 3. Provedení opravy 22. usnesení RO: pod bodem III./16. schválena nájemní smlouva 233N07/55 mezi obcí a PF ČR.
 4. Úkol zvolení komise pro posouzení podkladů k zápisu do kroniky
 5. Zveřejnění nabídky aktuálních pracovních míst zaslané PAMIDIA CZ, s.r.o., Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno  ve zpravodaji obce bez úplaty.
 6. Za podmínky zřízení věcného břemene vyřízení souhlasu obce s protlakem pro zřízení el. přípojky NN k žádosti p. Jiřiny Kišové,  p. Karla Coufala.
 7. Předložení finančnímu výboru žádosti Charity Český Těšín, Štefánkova 3, 737 01  Český Těšín  o příspěvek na provozní náklady Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby o zařazení do rozpočtu obce.
 8. Odpověď  ve smyslu územního plánu obce p. Miroslavě Březinové k  žádosti o změnu územního plánu.
 9. Odpověď ve smyslu územního plánu obce p. Dagmar Škapové k návrhu změny ÚP zařazením mezi pozemky vhodné k výstavbě.
 10. Odpověď k žádosti p. Jana Kostky o umístění do DPS Soběšovice: rada obce požaduje dodat  vyplněnou žádost o přidělení b.j. v DPS s vyjádřením ošetřujícího lékaře.
 11. Uzavření  Dohody o odstranění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení vysokého napětí mezi Obcí Soběšovice a  STROM SERVIS s.r.o., U Hráze 277, 741 01  Nový Jičín.
 1. Zveřejnění za úplatu ve zpravodaji obce v měsících  11.- 12./2007 inzerce dle žádosti TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.
 2. Smlouvu o poskytování služeb InfoČesko a Beskydy.cz  mezi Obcí Soběšovice a Its Beskydy,  s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant n. Ostravicí. 
 3. Zveřejnění za úplatu ve zpravodaji obce inzerce dle objednávky SŠZL Frýdek-Místek, p. o., Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek.
 4. Odpověď k žádosti p. Libuše Šimonové  o umístění do DPS Soběšovice: rada obce požaduje doplnit  žádost o přidělení b.j. v DPS o vyjádření ošetřujícího lékaře.
 5. Zabezpečení posouzení provozování kempů.
 6. Předložení zápisu z pochůzky výboru kontrolního ze dne 12. 7. 2007 na zasedání ZO Soběšovice.
 7. Vyřízení nákupu 1 ks PC.

 

 

 

  

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

          

 

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce