27. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 12. 2007 
 

 

I.   Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  19/16,   93/3,  96/1, 19/1, 22/14, 24/12,  25/11, 25/12, 26/7, 26/8, 26/13.   
 2. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava: oznámení o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2008.
 3. P. Otto Kukula: sdělení k odkoupení pozemků.
 4. KÚ MS kraje, odbor ÚP, SŘ a PP, 28. října 117, 702 18 Ostrava: Výzva k uplatnění požadavků k zadání zásad územního rozvoje.
 5. ČSAD Havířov a.s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: podklady pro přípravu návrhu rozpočtu.
 6. HZS MS kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh: sdělení k přesunu činností na SOPIS JIH Frýdek-Místek.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o umístění stavby „Sanace břehu přehradní nádrže Žermanice“.
 8. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: žádost o navýšení rozpočtu na provoz ZŠ a MŠ Soběšovice pro kalendářní rok 2008.
 9. Obec Soběšovice: příkaz č. 1/2007 k provedení řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2007.
 10. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.
 11. ČSAD Frýdek-Místek, a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek: smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008.
 12. Ing. Jana Dvorská, RK Janive, Sovova 9, 103 00  Ostrava 3: sdělení k rozvoji lokality mezi Soběšovicemi a D. Domaslavicemi.
 13. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: vyplacení odměn zaměstnancům – prosinec 2007.
 14. P. František Chrobok, zast. opatrovníkem Jiřinou Chrobokovou: žádost.
 15. Místní knihovna, 739 51  Dobrá: Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi obcí Soběšovice a MK Dobrá na rok 2008.
 16. Obec Lučina:  zajištění provozu stavebního úřadu.

 

II. Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zaslat odpověď ve smyslu zpracovávané strategie území okolo Žermanické přehrady p. Otto Kukulovi ke sdělení o odkoupení pozemků.

 1. Ing. Viktoru Sitkovi připravit do změny  rozpočtu roku 2008 - žádost o navýšení rozpočtu na provoz ZŠ a MŠ Soběšovice pro kalendářní rok 2008.

 1. Zajistit provedení řádné inventarizace dle příkazu č. 1/2007  ke dni 31. 12. 2007 na OÚ Soběšovice a SDH Soběšovice.

 1. Vyřídit smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí a Obcí Soběšovice.

 1. Vyřídit smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008 mezi ČSAD Frýdek-Místek, a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice.

 1. Zaslat odpověď ve smyslu předložení  výboru pro tvorbu územního plánu obce Ing. Janě Dvorské, RK Janive, Sovova 9, 103 00  Ostrava 3 ke sdělení k rozvoji lokality mezi Soběšovicemi a D. Domaslavicemi.

 1. Vyřídit a zaslat Službě škole Frýdek-Místek požadavek k vyplacení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice dle schváleného návrhu.

 1. Vyřídit žádost p. Františka Chroboka, zast. opatrovníkem Jiřinou Chrobokovou, o schválení výjimky z ustanovení části E, bodu 2 platné směrnice.

 1. Uzavřít  Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá na rok 2008.

 1. Vyřídit  žádost Obce Lučina ve věci finanční spoluúčasti k zajištění provozu stavebního úřadu zasláním písemného stanoviska: rada obce schvaluje za podmínky zachování stávajícího provozu stavebního úřadu.

III.   Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2007-12-19.
 2. Odpověď ve smyslu zpracovávané strategie území okolo Žermanické přehrady p. Otto Kukulovi  ke sdělení o odkoupení pozemků. 
 3. Úkol Ing. Viktoru Sitkovi  připravit do změny  rozpočtu roku 2008 - žádost o navýšení rozpočtu na provoz ZŠ a MŠ Soběšovice pro kalendářní rok 2008.
 4. Příkaz č. 1/2007 k provedení řádné inventarizace  ke dni 31. 12. 2007 na OÚ Soběšovice a SDH Soběšovice.
 5. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí a Obcí Soběšovice.
 6. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008 mezi ČSAD Frýdek-Místek, a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice.
 7. Odpověď ve smyslu předložení  výboru pro tvorbu územního plánu obce Ing. Janě Dvorské, RK Janive, Sovova 9, 103 00  Ostrava 3 ke sdělení k rozvoji lokality mezi Soběšovicemi a D. Domaslavicemi.
 8. Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice ve výši dle návrhu a zaslání požadavku k vyplacení Službě škole Frýdek-Místek.
 9. Žádost p. Františka Chroboka, zast. opatrovníkem Jiřinou Chrobokovou,  o schválení výjimky z ustanovení části E, bodu 2 platné směrnice.
 10. Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá na rok 2008.
 11. Zaslání písemného stanoviska k žádosti Obce Lučina ve věci finanční spoluúčasti k zajištění provozu stavebního úřadu: rada obce schvaluje za podmínky zachování stávajícího provozu stavebního úřadu.

 


Zapsal:  p. Ivo Dominík

                                                                                              Ing. Karel Obluk

                                                                                              starosta obce