Usnesení

 

13. zasedání Rady obce Soběšovice dne 25. 4. 2007

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  11/1, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, 11/12.    
 2. Ing. arch. Hana Liškutínová: žádost o změnu územního plánu.
 3. MŽP, Vršovická 65, 100 10  Praha 10: předání závěru zjišťovacího řízení  - koncepce „Plán oblasti povodí Odry“.
 4. Ing. Ivo Papala, zastupitel obce: žádost o zveřejnění ve zpravodaji obce.
 5. P. Lenka Voznicová: zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 6. Předseda komise kulturní Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní ze dne  2007-04-24.
 7. P. Zdeněk Hrabec: žádost o souhlas s přenecháním nájmu parkovacích ploch.
 8. P. Aneta Hrabcová: žádost – pronájem parkoviště u Masniců.
 9. P. Erika Gálová: žádost o připojení internetu.
 10. Obec Soběšovice: Almanach 50. let ZŠ Soběšovice.
 11. Obec Soběšovice: prodej pozemků – nabídky.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 12/2: změnit v návaznosti na komentář k zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozd. předpisů s vyznačením změn provedených novelou a účinných od 1.1.2004 se ruší bod 12/2 z usnesení  rady  a nahrazuje se „souhlasem s umístěním reklamy menší než 0,6 m2 na zastávku ČSAD Pitrov bezúplatně“.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Odpovědět v rámci územního plánu obce Ing. arch. Haně Liškutínové k  žádosti o změnu územního plánu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Ivo Papalovi k žádosti o zveřejnění ve zpravodaji obce: rada obce neschvaluje, zveřejnění této informace není v souladu  s platným jednacím řádem Zastupitelstva obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit inzerci p. Lenky Voznicové  ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Předložit technicko-realizační plán na 14. 5. 2007 při schůzce organizačního výboru 50. let ZŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Zdeňku Hrabcovi k žádosti o souhlas s přenecháním nájmu parkovacích ploch: rada obce schvaluje ve smyslu smlouvy o nájmu:

a)                smlouva o nájmu pozemků, staveb a příslušenství  tvořících „Stánek na hrázi“ a parkoviště „Na hrázi“,

b)                smlouva o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmů pozemků tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou“,

c)                smlouva o nájmu „Kemp u Majáku“ včetně parkoviště,

k přenechání nájmu  nebo jeho části do podnájmu jiné osobě.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu za cenu 15 000,00 Kč/rok na pronájem parkoviště „U Masniců“ s p. Anetou Hrabcovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Dořešit se správcem sítě a odpovědět p. Erice Gálové k žádosti o připojení internetu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit vytištění 400 ks Almanachu k výročí 50 let ZŠ a MŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit kupní smlouvy s nejvyšší nabídkou ceny za pozemky určené k prodeji.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 25. 4. 2007.
 2. Ad 12/2: změnit v návaznosti na komentář k zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozd. předpisů s vyznačením změn provedených novelou a účinných od 1.1.2004 se ruší bod 12/2 z usnesení  rady  a nahrazuje se „souhlasem s umístěním reklamy menší než 0,6 m2 na zastávku ČSAD Pitrov bezúplatně“.
 1. Odpověď v rámci územního plánu obce Ing. arch. Haně Liškutínové k  žádosti o změnu územního plánu.
 2. Zveřejnění inzerce p. Lenky Voznicové  ve zpravodaji obce.
 3. Předložení technicko-realizačního plánu na 14. 5. 2007 při schůzce organizačního výboru 50. let ZŠ Soběšovice.
 4. Odpověď p. Zdeňku Hrabcovi k žádosti o souhlas s přenecháním nájmu parkovacích ploch: rada obce schvaluje ve smyslu smlouvy o nájmu:

a)       smlouva o nájmu pozemků, staveb a příslušenství  tvořících „Stánek na hrázi“ a parkoviště „Na hrázi“,

b)       smlouva o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmů pozemků tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou“,

c)       smlouva o nájmu „Kemp u Majáku“ včetně parkoviště,

k přenechání nájmu  nebo jeho části do podnájmu jiné osobě.

 1. Smlouvu za cenu 15 000,00 Kč/rok na pronájem parkoviště „U Masniců“ s p. Anetou Hrabcovou.
 2. Dořešení se správcem sítě a odpověď p. Erice Gálové k žádosti o připojení internetu.
 3. Vytištění 400 ks Almanachu  k výročí 50 let ZŠ a MŠ Soběšovice.
 4. Přípravu kupních smluv s nejvyšší nabídkou ceny za pozemky určené k prodeji.

 

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Žádost Ing. Ivo Papaly o zveřejnění ve zpravodaji obce.

 

 

 

  

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

             

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce