Usnesení

 

 

22. zasedání Rady obce Soběšovice dne 26. 9. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  19/1,   20/2.    
 2. Slezská diakonie, Azylový dům BETHEL, Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek: nabídka poskytování sociálních služeb ve středisku BETHEL Frýdek-Místek.
 3. P. Václav Kolesár: žádost o navrácení finanční částky za kabelovou televizi.
 4. ČZS Soběšovice, předseda p. J. Pavloková: žádost o příspěvek do tomboly na VINOBRANÍ.
 5. Mgr. Rostislav Pečinka: žádost o prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. ČZS Soběšovice, předseda p. Jana Pavloková:  žádost o prominutí poplatků z pronájmu  sálu na akci VINOBRANÍ.
 7. ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, PO: výroční zpráva školní rok 2006/2007.
 8. Povodí Odry, s. p., gen. ředitel Ing. Pavel Schneider: sdělení – kontrola pronájmu pozemku par. č. 682/1.
 9. Obec Krásná, starostka Ing. Pavla Bohačíková: informace o projektu „Dobudování infrastruktury a propagace běžkařských tras na Lysé hoře“.
 10. MŽP, Vršovická 65, 100 10  Praha 10 – Vršovice: posuzování vlivů  na životní prostředí – předání závěru zjišťovacího řízení – oznámení koncepce „Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkou  Pindurovou.
 12. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Musilem.
 13. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Tomáškem.
 14. TJ SOKOL Soběšovice, předseda T. Dámek: vyúčtování nájmu sálu.
 15. P. Lucie Kohutová, Vyšní Lhoty 278: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 16. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Ivičicovou.
 17. Komise rekreační, předseda p. Stanislav Hrabec: zápis z 3. jednání rekreační komise ze dne 14. 9. 2007.
 18. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68: žádost.
 19. Obec Soběšovice:  návrh změny a uzavření PPV  na dobu určitou od 1. 10.  do  31. 12. 2007 a zařazení  zaměstnance obce  p. Sebastiana Wodeckého  dle návrhu.
 20. PF ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: 221N07/55, 233N07/55 – nájemní smlouvy.
 21. Komise kulturní, předseda Ing. František Florián: zápis z jednání komise kulturní konané dne 2007-09-11.
 22. Obec Horní Bludovice: žádost o zapůjčení stanu na 28. 9. 2007.
 23. Povodí Odry, s. p.: souhlas se vstupem na pozemek a umístěním stavby „VD Žermanice – obraze břehů“.
 24. P. Cichý Valdemar: žádost o provedení změny v ÚP Soběšovice.
 25. Sdružení místních samospráv ČR, o. s.: smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 20/2: Podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s. a Obcí Soběšovice na přeložku nn na parcele č. 449/3 a 669/1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Ad 20/3: Podepsat smlouvu  o předání a ochraně datových sad mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat smlouvu  dle nabídky   k poskytování sociálních služeb ve středisku „BETHEL“ Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit vrácení finančních prostředků  p. V. Kolesárovi  na vybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v rámci uzavřené smlouvy mezi Obcí Soběšovice a žadatelem.

Zodp.: starosta, Popovičová, místostarosta

 1. Odpovědět k žádosti ČZS: rada obce neschvaluje finanční příspěvek do tomboly na VINOBRANÍ.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Mgr. Rostislavu Pečinkovi k žádosti: rada obce neschvaluje prominutí poplatku za sběr komunálního odpadu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit prominutí 50% poplatku z pronájmu sálu  ČZS na akci „VINOBRANÍ“.

Zodp.: starosta, Popovičová, místostarosta

 1. Uzavřít  smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkou  Pindurovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Musilem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Tomáškem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět  TJ SOKOL Soběšovice: rada obce schvaluje prominutí 50% poplatku z nájmu sálu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti p. Lucie Kohutové, Vyšní Lhoty 278.

Zodp.: starosta, Popovičová, předs. k. redakční, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Ivičicovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Komisi rekreace a komisi stavební a živ. prostředí  předložit návrh využití území katastrů obce Soběšovice podél nádrže Žerm. přehrady pro potřeby cestovního ruchu včetně jeho provozování.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Projednat  s nájemcem p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 jeho  žádost ve smyslu nájemních smluv a připravit návrh na další zasedání rady obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít změnu PPV,  uzavření smlouvy na dobu určitou od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 mezi Obcí Soběšovice a p. Sebastianem Wodeckým; zařadit zaměstnance obce dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít nájemní smlouvu  č. 223N07/55 mezi   PF ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2 a Obcí Soběšovice na pozemky 554/1, 554/2, k. ú. Horní Soběšovice za cenu 316,- Kč/rok.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit  zapůjčení stanu obci H. Bludovice za cenu 3 000,- Kč na den 28. 9. 2007.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit pro Povodí Odry, s. p. souhlas obce se vstupem na pozemky p. č. 148/4 a 154/4 v k. ú. D. Soběšovice a umístěním stavby „VD Žermanice - abraze břehů“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět v rámci územního plánu obce Soběšovice k žádosti p. Valdemara Cichého.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit Smlouvu o daňové diskriminaci malých měst a obcí na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.. starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce  dne  26. 9. 2007.
 2. Ad 20/2: Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s. a Obcí Soběšovice na přeložku nn na parcele č. 449/3 a 669/1.
 3. Ad 20/3: Smlouvu  o předání a ochraně datových sad mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Soběšovice.
 4. Projednání  smlouvy  dle nabídky   k poskytování sociálních služeb ve středisku „BETHEL“ Frýdek-Místek.
 5. Vrácení finančních prostředků  p. V. Kolesárovi  na vybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v rámci uzavřené smlouvy mezi Obcí Soběšovice a žadatelem.
 6. Prominutí 50% poplatku z pronájmu sálu  ČZS na akci „VINOBRANÍ“.
 1. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkou  Pindurovou.
 2. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Musilem.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Tomáškem.
 4. Prominutí 50% poplatku z nájmu sálu TJ SOKOL Soběšovice.
 5. Zveřejnění inzerce dle žádosti p. Lucie Kohutové, Vyšní Lhoty 278 ve zpravodaji obce za úplatu.
 6. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Ivičicovou.
 7. Úkol  komisi rekreace a komisi stavební a živ. prostředí  předložit návrh využití území katastrů obce Soběšovice podél nádrže Žerm. přehrady pro potřeby cestovního ruchu včetně jeho provozování.
 8. Projednání s nájemcem p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68 jeho žádosti ve smyslu nájemních smluv a přípravu návrhu na další zasedání rady obce.
 9. Změnu PPV, uzavření smlouvy na dobu určitou od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 mezi Obcí Soběšovice a p. Sebastianem Wodeckým; zařazení zaměstnance obce dle schváleného návrhu.
 10. Uzavření  nájemní smlouvy  č. 223N07/55 mezi   PF ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2 a Obcí Soběšovice na pozemky 554/1, 554/2, k. ú. Horní Soběšovice za cenu 316,- Kč/rok.
 11. Zapůjčení stanu obci H. Bludovice za cenu 3 000,- Kč na den 28. 9. 2007.
 12. Souhlas obce pro Povodí Odry, s. p. se vstupem na pozemky p. č. 148/4 a 154/4 v k. ú. D. Soběšovice a umístěním stavby „VD Žermanice - abraze břehů“.
 13. Odpověď v rámci územního plánu obce Soběšovice k žádosti p. Valdemara Cichého.
 14. Předložení Smlouvy o daňové diskriminaci malých měst a obcí na zasedání ZO Soběšovice.

 

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Finanční příspěvek ČZS do tomboly na VINOBRANÍ.
 2. Prominutí poplatku Mgr. Rostislavu Pečinkovi za sběr komunálního odpadu.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

                 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce