28. zasedání Rady obce Soběšovice dne 27. 12. 2007

 

I.   Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  19/1,  22/14,  24/12,  25/11, 25/12, 26/13, 27/1, 27/2, 27/3, 27/6.   
 2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: kanalizační sběrač A2-6, k. ú. Soběšovice – oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
 3. Obec Soběšovice: rozpočtové opatření  č. 4/2007.
 4. Obec Soběšovice: nájemní smlouva o nájmu bytu v DPS mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Chrobokem, zast. opatrovníkem p. Jiřinou Chrobokovou.
 5. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání povolení k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny do krajiny (dub červený, douglaska tisolistá, jedle obrovská).
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích včetně dešťové a splaškové kanalizace, terénní úpravy, oplocení a manipulační plochy“ na pozemek par. č. 453/2 a zast. pl. -210 v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice.

 

II. Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zajistit rozpočtové opatření  č. 4/2007.

 1. Vyřídit  smlouvu o nájmu bytu v DPS mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Chrobokem, zast. opatrovníkem p. Jiřinou Chrobokovou.

III.   Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2007-12-27.
 2. Rozpočtové opatření  č. 4/2007.
 3. Smlouvu o nájmu bytu v DPS mezi Obcí Soběšovice a p.Františkem Chrobokem, zast. opatrovníkem p. Jiřinou Chrobokovou.

  
 

Zapsal:   p. Ivo Dominík

                                                                                                      Ing. Karel Obluk

                                                                                                      starosta obce