Usnesení

 

10. zasedání Rady obce Soběšovice dne 28. 2. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,    93/3,  96/1,  4/10,  7/2, 7/5, 8/2, 9/5, 9/6, 9/11, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17.    
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 14. března 2007.                                                                                                                       
 3. P. Ludmila Peřinová: urgence ochrany plotu.
 4. OTIS, a. s., Varenská 51,  702 00  Ostrava: oznámení o změně ceny.
 5. P. Chrobok Alois a Veronika: místo na hrobku.
 6. P. Štefan Regeci, Malostranská 603, 742 42  Šenov u Nového Jičína: návrh dohody o odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení DS.
 7. Obec Soběšovice: návrh změny k JŘ Rady obce a komisí RO (bod č. IV. ad 1. z 9. zasedání RO).
 8. P. Růžena Hrabcová: návrh na zavedení pečovatelské služby.
 9. PLM International, s. r. o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba: žádost o převod/koupi pozemků.
 10. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: vyúčtování smlouvy ODO na území obce za rok 2006.
 11. Slezská prodejní společnost s. r. o., pracoviště Sokolovská 7, 793 13  Svobodné Heřmanice: nabídka  pracovního setu pro sezónní pracovníky.
 12. ČSAD Frýdek-Místek, a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek: vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období leden – prosinec 2006.
 13. LUSTON o.p.s., p. Jana Dámková: žádost o změnu provozní doby knihovny.
 14. Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1926/62: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1652/06/LCD ze dne 9. 6. 2006.
 15. ZŠ Soběšovice: protokol o kontrolním zjištění - MŠ.
 16. ZŠ Soběšovice: protokol o kontrolním zjištění - ZŠ.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit a předložit program 3. veřejného zasedání Zastupitelstvu obce Soběšovice dne 14. 3. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p Ludmile Peřinové  k urgenci ochrany plotu ve smyslu občanskoprávního řízení.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit navýšení ceny o inflaci na částku 1378 Kč na údržbu výtahů  firmou OTIS a. s. Varenská 51, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Chrobokem Aloisem a Veronikou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení DS mezi Obcí Soběšovice a p. Štefanem Regecim, Malostranská 603, 742 42  Šenov u Nového Jičína.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Doplnit par. 11 odst. 2 JŘ RO o větu: „Jednotlivé zápisy ze schůze rady obce jsou k nahlédnutí pro členy ZO na obecním úřadu“, provést opravu usnesení 9. zasedání RO v části IV. odst. 1 v poslední závorce: změnu připomínky “par. 1  neschvaluje se“ za „par. 3 neschvaluje se“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí a poskytovat úkony PS p. Růženě Hrabcové dle návrhu na zavedení  pečovatelské služby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit žádost PLM International, s. r. o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba o převod/koupi pozemků na zasedání ZO dne 14. 3. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zakoupit 3 ks pracovního setu dle nabídky Slezské prodejní společnosti s. r. o., pracoviště Sokolovská 7, 793 13  Svobodné Heřmanice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést změnu provozní doby místní knihovny v pátky do 16:00 hodin.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1652/06/LCD ze dne 9. 6. 2006 mezi Obcí Soběšovice  a Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1926/62 na zasedání ZO 14. 3. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Provést opatření k protokolu KHS MS kraje o kontrolním zjištění v MŠ a ZŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 28. 2. 2007.
 2. Zrušení bodu č. 66/12 z důvodu neakceptovatelné ceny  ze strany majitelů pozemků manželů Doloszyckých.
 3. Program 3. veřejného zasedání Zastupitelstvu obce Soběšovice dne 14. 3. 2007 a jeho svolání.
 4. Odpověď ve smyslu občanskoprávního řízení p Ludmile Peřinové k urgenci ochrany plotu.
 5. Navýšení ceny o inflaci na částku 1378 Kč na údržbu výtahů  firmou OTIS a. s. Varenská 51, Ostrava.
 6. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Chrobokem Aloisem a Veronikou.
 7. Uzavření dohody o odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení DS mezi Obcí Soběšovice a p. Štefanem Regecim, Malostranská 603, 742 42  Šenov u Nového Jičína.
 8. Doplnění par. 11 odst. 2 JŘ RO o větu: „Jednotlivé zápisy ze schůze rady obce jsou k nahlédnutí pro členy ZO na obecním úřadu“, provedení opravy usnesení 9. zasedání RO v části IV. odst. 1 v poslední závorce: změnu připomínky “par. 1  neschvaluje se“ za „par. 3 neschvaluje se“.
 9. Vydání rozhodnutí zavedení  pečovatelské služby dle návrhu a poskytování úkonů PS p. Růženě Hrabcové.
 10. Předložení žádosti PLM International, s. r. o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba o převod/koupi pozemků na zasedání ZO dne 14. 3. 2007.
 11. Zakoupení  3 ks pracovního setu dle nabídky Slezské prodejní společnosti s. r. o., pracoviště Sokolovská 7, 793 13  Svobodné Heřmanice.
 12. Změnu provozní doby místní knihovny v pátky do 16:00 hodin.
 13. Předložení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1652/06/LCD ze dne 9. 6. 2006 mezi Obcí Soběšovice  a Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1926/62 na zasedání ZO 14. 3. 2007.
 14. Provedení opatření k protokolu KHS MS kraje o kontrolním zjištění v MŠ a ZŠ Soběšovice.

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

             

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce