Usnesení

 

 

11. zasedání Rady obce Soběšovice dne 28. 3. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,    93/3,  96/1,  9/14, 10/9.    
 2. Ing. Miroslav Bártek: odstoupení od smlouvy.
 3. KÚ MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2006.
 4. P. Ludmila Peřinová: dokončení rybníčku.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Milanem Papalou.
 6. ENPRO, a. s., Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, 750 02  Přerov: oznámení  rekonstrukce venkovního vedení NN s vazbou na veřejné osvětlení v Soběšovicích – Pitrově.
 7. Základní a Mateřská škola Soběšovice, okres F-M: žádost o dofinancování chybějících finančních prostředků v oblasti přímých nákladů na vzdělávání.
 8. SMO ČR, 5. května 1640/65, 140 21  Praha 4: konání X. Sněmu SMO ČR  ve dnech 24. – 25. 5. 2007, Hradec Králové.
 9. P. Stříž Roman a Kateřina: žádost o koupi pozemku.
 10. ČZS, ZO Soběšovice: žádost o jmenování člena komise stavební a životního prostředí.
 11. Výbor kontrolní, předseda p. Petr Voznica: zápis o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice dne 2007-03-23.
 12. Výbor kontrolní, předseda p. Petr Voznica: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice dne 2007-03-23.
 13. Místní knihovna Dobrá, 739 51  Dobrá: hospodaření pracoviště v roce 2006.
 14. Nadace ČEZ: žádost o dotaci neschválena.
 15. Obec Soběšovice: záměr prodeje pozemků – zápis ZO č. 3 ze dne 14. 3. 2007, úkol – zabezpečit způsob podávání nabídek a jejich vyhodnocení.
 16. Obec Soběšovice: záměr pronájmu pozemku par. č. 333/1 a 333/2 v k. ú. Horní Soběšovice.
 17. ČEZ Distribuce a. s.: smlouva č. Z-S24-12-0000065590.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2006 spolu se závěrečným účtem obce na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Ludmile Peřinové ve smyslu realizace daného projektu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít  smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Papalou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět ve smyslu uzavřené smlouvy o provozování veř. osvětlení  ENPRO, a. s., Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, 750 02  Přerov k oznámení  rekonstrukce venkovního vedení NN s vazbou na veřejné osvětlení v Soběšovicích – Pitrově: na tomto území nemá obec žádné sítě.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit žádost Základní a Mateřské školy Soběšovice, okres F-M o dofinancování chybějících finančních prostředků v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyslat zástupce obce na konání X. sjezdu SMO ČR ve dnech 24. – 25. 2007 v Hradci Králové a uhradit poplatek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit žádost p. Stříže Romana a Kateřiny o koupi pozemku na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ČZS, ZO Soběšovice: rada obce neschvaluje po projednání  s předsedou komise stavební a životního prostředí žádost ČZS, ZO Soběšovice o jmenování člena komise stavební a životního prostředí.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Předložit  zápis  výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice dne 2007-03-23 na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zápis výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice dne 2007-03-23 na zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zabezpečit způsob podávání nabídek k záměru prodeje pozemků a jejich vyhodnocení; vyvolávací cena u pozemku p. č. 340/23 o výměře 1863 m2 je 500 Kč/m2 a u parcely č. 449/5 o výměře 2911 m2 je 350 Kč/m2, vše v k. ú. H. Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat průkaznost nákladů vyčíslených dle smlouvy o realizaci přeložky č. Z-S24-12-0000065590 mezi Obcí Soběšovice a ČEZ Distribuce, a.s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 28. 3. 2007.
 2. Předložení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2006 spolu se závěrečným účtem obce na zasedání ZO Soběšovice.
 3. Odpověď p. Ludmile Peřinové ve smyslu realizace daného projektu.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Papalou.
 5. Odpověď ve smyslu uzavřené smlouvy o provozování veř. osvětlení  ENPRO, a. s., Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, 750 02  Přerov k oznámení  rekonstrukce venkovního vedení NN s vazbou na veřejné osvětlení v Soběšovicích – Pitrově: na tomto území nemá obec žádné sítě.
 6. Předložení žádosti Základní a Mateřské školy Soběšovice, okres F-M o dofinancování chybějících finančních prostředků v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na zasedání ZO Soběšovice.
 7. Vyslání zástupce obce na konání X. sjezdu SMO ČR ve dnech 24. – 25. 2007 v Hradci Králové a uhrazení poplatku.
 8. Předložení žádosti p. Stříže Romana a Kateřiny o koupi pozemku na zasedání ZO Soběšovice.
 9. Předložení  zápisu  výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice dne 2007-03-23 na zasedání ZO Soběšovice.
 10. Předložení zápisu výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice dne 2007-03-23 na zasedání ZO Soběšovice.
 11. Zabezpečení způsobu podávání nabídek k záměru prodeje pozemků a jejich vyhodnocení; vyvolávací cena u pozemku p. č. 340/23 o výměře 1863 m2 je 500 Kč/m2 a u parcely č. 449/5 o výměře 2911 m2 je 350 Kč/m2, vše v k. ú. H. Soběšovice.
 12. Projednání průkaznosti nákladů vyčíslených dle smlouvy o realizaci přeložky č. Z-S24-12-0000065590 mezi Obcí Soběšovice a ČEZ Distribuce, a.s.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Po projednání  s předsedou komise stavební a životního prostředí žádost ČZS, ZO Soběšovice o jmenování člena komise stavební a životního prostředí.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

             

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce