Usnesení

 

21. zasedání Rady obce Soběšovice dne 29. 8. 2007

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  18/5, 19/1,  19/6, 20/2, 20/3.    
 2. Obec Soběšovice: program 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. září 2007.
 3. Nezávislí starostové: daňová diskriminace menších měst a obcí - informace o dalším postupu.
 4. MS kraj, Krajský úřad, odbor informatiky: sdělení ke smlouvě o předání a ochraně datových sad.
 5. P. Vladimíra Kalivodová, pojišťovací poradce: nabídka pojištění (škoda způsobená při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Soběšovice a p. Petrem Lapišem.
 7. P. Iva Barvíková, 742 43  Pustějov 149: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
 8. TS, a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
 9. P. Otto Kukula: žádost (prominutí části poplatků ze vstupného).
 10. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3: žádost o schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 11. Myslivecké sdružení Hráz Soběšovice, 739 22  Soběšovice 242: žádost o koupi pozemků.
 12. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení ve věci převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 13. Obec Soběšovice: projednání pohledávek.
 14. Obec Soběšovice: studijní cesta v rámci MMR ČR č. 217115.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice  dne 12. 9. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce   informaci o postupu ve věci daňové diskriminace menších měst a obcí.                  

Zodp.: starosta,  předseda k. redakční, Guziurová

 1. Připravit smlouvu o předání a ochraně datových sad mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Lapišem na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti p. Ivy Barvíkové, 742 43  Pustějov 149.

Zodp.: starosta, Popovičová, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti TS, a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Odpovědět p. Otto Kukulovi k žádosti: rada obce schvaluje žádost  o prominutí části poplatků ze vstupného.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3 na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Předložit žádost o koupi pozemků Mysliveckého sdružení Hráz Soběšovice, 739 22  Soběšovice 242 na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zaslat stanovisko  Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k  žádosti o sdělení ve věci převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odeslat přihlášku na studijní cestu v rámci programu MMR ČR č. 217115 pro starostu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 29. 8. 2007.
 2. Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. 9. 2007.
 3. Zveřejnění informace o postupu ve věci daňové diskriminace menších měst a obcí ve zpravodaji obce.
 4. Přípravu smlouvy o předání a ochraně datových sad mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Soběšovice.
 5. Předložení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Lapišem na zasedání zastupitelstva obce.
 6. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Ivy Barvíkové, 742 43  Pustějov 149.
 7. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti TS, a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.
 8. Žádost p. Otto Kukuly o prominutí části poplatků ze vstupného.
 9. Předložení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3 na zasedání zastupitelstva obce.
 10. Předložení žádosti o koupi pozemků Mysliveckého sdružení Hráz Soběšovice, 739 22  Soběšovice 242 na zasedání zastupitelstva obce.
 11. Zaslání stanoviska Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k  žádosti o sdělení ve věci převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 12. Odeslání přihlášky na studijní cestu v rámci programu MMR ČR č. 217115 pro starostu obce Soběšovice.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

           

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce