Usnesení

 

8. zasedání Rady obce Soběšovice dne 31. 1. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,    66/12,   93/3,  96/1,  4/10,  7/2, 7/5.                                                                                                                            
 2. Spolek pro obnovu venkova ČR: „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“.
 3. Římskokatolická farnost Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá: článek do obecních zpravodajů o úpravě starého hřbitova v Horních Domaslavicích.
 4. TSM, spol. s r. o., PP 72, Masarykovo nám. 80/8, 682 01  Vyškov: nabídka semináře „Podle jakých zákonů je město a obec povinna provádět kontrolní činnost?“, 20. února 2007, Ostrava, Hotelový dům Jindřich.
 5. Charita Český Těšín: výsledky Tříkrálové sbírky 2007.
 6. Gymnázium a SOŠ, PO: návrh „Dohody o zabezpečení odborné praxe studentů dálkového studia“ (student p. K. Vrlíková) mezi Gymnázium a SOŠ, PO, Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně a Obcí Soběšovice.
 7. TJ SOKOL Soběšovice, předseda p. Tomáš Dámek: žádost o celodenní pronájem sálu Nové Husarůvky dne 24. 2. 2007 (pořádání turnaje ve stolním tenisu).
 8. P. Pavel Korený: návrh na zavedení (rozšíření) pečovatelské služby.
 9. P. Marie Korená: návrh na zavedení (rozšíření) pečovatelské služby.
 10. TIP-PRÁCE.cz: žádost o zveřejnění aktivního odkazu nabídky práce na stránkách obce.
 11. Komise kulturní, předseda Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní ze dne 2007-01-18.
 12. P. Vratislav Koběluš: žádost o změnu územního plánu obce Soběšovice.
 13. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1: oznámení ke kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů.
 14. Obec Soběšovice: nájemní smlouva mezi Obcí Soběšovice a p. Pavlem Koreným.
 15. Ing. Miroslav Peřina: poškození střechy dřevěnky.
 16. SDH Soběšovice: žádost o prominutí poplatku.
 17. Obec Soběšovice: návrh doplnění člena do komise rekreační (p. Otto Kukula).
 18. Komise stavební a živ. prostředí, předseda p. Miroslav Kovář: zápis z jednání komise z 25. 1. 2007.
 19. Agentura pro regionální rozvoj, a. s.: nabídka možné spolupráce v rámci projektu ESF - „Zaměstnání bez rozdílu“.

 

II.          Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zařadit zaměstnance, postupovat podle vnitřní předpisů  č. 1, č. 2 a č. 3/2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zastupitelstvu obce  „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“ zaslanou Spolkem pro obnovu venkova ČR.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do zpravodaje obce bezúplatně článek Římskokatolické farnosti Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá  o úpravě starého hřbitova v Horních Domaslavicích.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zařadit do zpravodaje obce bezúplatně výsledky Tříkrálové sbírky 2007 Charity Český Těšín.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít  „Dohodu o zabezpečení odborné praxe studentů dálkového studia“ (student p. K. Vrlíková) mezi Gymnáziem a SOŠ, PO, Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o celodenní pronájem sálu Nové Husarůvky dne 24. 2. 2007 (pořádání turnaje ve stolním tenisu): rada obce žádost schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vydat rozhodnutí a poskytovat úkony PS p. Pavlu Korenému dle návrhu na zavedení (rozšíření) pečovatelské služby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí a poskytovat úkony PS p. Marii Korené dle návrhu na zavedení (rozšíření) pečovatelské služby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu územního plánu obce p. Vratislavu Kobělušovi k žádosti o změnu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít nájemní smlouvu  mezi Obcí Soběšovice a p. Pavlem Koreným.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést opatření ke sdělení Ing. Miroslava Peřiny o poškození střechy dřevěnky.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Odpovědět SDH  Soběšovice k žádosti: rada obce schvaluje prominutí 50% nájmu ze sálu a prominutí poplatku ze vstupného na Hasičský ples.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Aktualizovat seznam členů komisí rady obce (doplnění člena komise rekreační p. Otto Kukuly).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.: rada obce schválila nabídku možné spolupráce v rámci projektu ESF - „Zaměstnání bez rozdílu“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Zařazení zaměstnanců s účinností od 1. 1. 2007; vydání vnitřních platových předpisů č. 1, č. 2 a č. 3/2007.
 2. Předložení „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“ zaslanou Spolkem pro obnovu venkova ČR   zastupitelstvu obce.
 3. Bezúplatné zařazení článku Římskokatolické farnosti Domaslavice, Horní Domaslavice 10, 739 51  Dobrá  o úpravě starého hřbitova v Horních Domaslavicích do zpravodaje obce.
 4. Bezúplatné zařazení  výsledků Tříkrálové sbírky 2007 Charity Český Těšín do zpravodaje obce.
 5. Uzavření „Dohody o zabezpečení odborné praxe studentů dálkového studia“ (student p. K. Vrlíková) mezi Gymnáziem a SOŠ, PO, Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně a Obcí Soběšovice.
 6. Odpověď TJ SOKOL Soběšovice k žádosti o celodenní pronájem sálu Nové Husarůvky dne 24. 2. 2007 (pořádání turnaje ve stolním tenisu): rada obce žádost schválila.
 7. Vydání rozhodnutí zavedení (rozšíření) pečovatelské služby dle návrhu a poskytování úkonů PS p. Pavlu Korenému.
 8. Vydání rozhodnutí zavedení (rozšíření) pečovatelské služby dle návrhu a poskytování úkonů PS p. Marii Korené.
 9. Odpověď ve smyslu územního plánu obce p. Vratislavu Kobělušovi k žádosti o změnu územního plánu obce Soběšovice.
 10. Uzavření nájemní smlouvy mezi  Obcí Soběšovice a p. Pavlem Koreným.
 11. Provedení opatření ke sdělení Ing. Miroslava Peřiny o poškození střechy dřevěnky.
 12. Odpověď SDH  Soběšovice k žádosti: rada obce schvaluje prominutí 50% nájmu ze sálu a prominutí poplatku ze vstupného na Hasičský ples.
 13. Doplnění komise rekreační rady obce  o dalšího člena  p. Otto Kukulu.
 14. Odpověď Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.: rada obce schválila nabídku možné spolupráce v rámci projektu ESF - „Zaměstnání bez rozdílu“.

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

           

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce