Usnesení

 

45. zasedání Rady obce Soběšovice dne 8. 10. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   33/21,   42/21, 43/1, 43/2,  43/5, 43/7, 44/6a,b,c, 44/8, 44/9.
 2. TJ SOKOL Soběšovice, předseda p. Tomáš Dámek: vyúčtování nájmu sálu.
 3. MS kraj, KÚ, RNDr. Stanislav Hasalík, odbor informatiky: záměr MS kraje realizace projektu jednotné digitální technické mapy a projekt portálu územního plánování.
 4. P. Pavel Palák: návrh na pořízení územního plánu.
 5. P. Mária Janecká: návrh na pořízení územního plánu.
 6. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení (RD s terasou a bazénem...), stavebníci p. Daniel Říman a p. Jana Římanová.
 7. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148: oznámení zahájení stavebního řízení a seznámení s podklady stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu 8 RD“, pro stavební objekt: SO 01 Komunikace, stavebník Ing. arch Hana Liškutínová.
 8. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek: územní řízení o umístění stavby „Prodloužení vodovodu a plynovodu“, stavebník p. Aleš Bernatík.
 9. RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 3/2582, 701 97  Ostrava: podnět na změnu územního plánu obce Soběšovice.
 10. Předseda komise kulturní Ing. František Florián: zápis a usnesení z jednání komise kulturní dne 2008-10-01.
 11. P. Daniel Říman: žádost o předchozí souhlas k zásahu do obecní komunikace.
 12. Taneční škola Flodur, 1. máje 5/842, 736 01  Havířov-Město: žádost o pronájem.
 13. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu obce Dolní Domaslavice.
 14. P. Věra Jařabáčová: zrušení žádosti o přidělení b.j. v DPS Soběšovice.
 15. Obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice čp. 36, 739 53 Hnojník: zveřejnění soutěže ve zpravodaji.
 16. Virtual Data Group, a.s.: smlouva o poskytování služeb.
 17. Obec Soběšovice: zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.
 18. Ing. Kapsia Eduard: žádost o vysvětlení snížení výměry pozemku p. č. 310/7 H. Soběšovice.

 

 

 

.           Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zrušit bod č. 43/II./4, viz bod 45/I./14 a vyřídit dle žádosti p. Věry Jařabáčové.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost TJ SOKOL Soběšovice k vyúčtování nájmu sálu:  rada obce schvaluje prominutí 50% nájmu sálu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit a předložit návrh p. Pavla Paláka na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a předložit návrh p. Márie Janecké na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.. starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a předložit návrh RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 3/2582, 701 97  Ostrava  na změnu územního plánu  výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p. Daniela Římana o předchozí souhlas k zásahu do obecní komunikace: rada obce žádost schvaluje za podmínky zřízení věcného břemene.

Zodp.: starosta, Guziurová  

 1. Vyřídit žádost Taneční školy Flodur, 1. máje 5/842, 736 01  Havířov-Město o pronájem sálu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit bezúplatně ve zpravodaji obce konání soutěže dle žádosti  Obce Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice čp. 36, 739 53 Hnojník.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Připravit náhradní řešení  vzhledem k neschválení smlouvy o poskytování služeb Virtual Data Group, a.s.

Zodp.: místostarosta, Popovičová, Ing. Sitek, Voznica, Hrabec

 1. Vyřídit odpověď na žádost Ing. Kapsiy Eduarda o vysvětlení snížení výměry pozemku p. č. 310/7 K. Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2008-10-08.
 2. Zrušení bodu č. 43/II./4, viz bod 45/I./14 a vyřízení dle žádosti p. Věry Jařabáčové.
 3. Vyřízení žádosti TJ SOKOL Soběšovice k vyúčtování nájmu sálu:  rada obce schvaluje prominutí 50% nájmu sálu.
 4. Vyřízení a předložení návrhu p. Pavla Paláka na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.
 5. Vyřízení a předložení návrhu p. Márie Janecké na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.
 6. Vyřízení a předložení návrhu RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 3/2582, 701 97  Ostrava  na změnu územního plánu  výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.
 7. Vyřízení žádosti p. Daniela Římana o předchozí souhlas k zásahu do obecní komunikace: rada obce žádost schvaluje za podmínky zřízení věcného břemene.
 8. Vyřízení žádosti Taneční školy Flodur, 1. máje 5/842, 736 01  Havířov-Město o pronájem sálu.
 9. Zveřejnění  konání soutěže dle žádosti  Obce Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice čp. 36, 739 53 Hnojník ve zpravodaji obce bezúplatně.
 10. Vyřízení  odpovědi na žádost Ing. Kapsiy Eduarda o vysvětlení snížení výměry pozemku p. č. 310/7 K. Soběšovice.

 

 

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Uzavření smlouvy o poskytování služeb Virtual Data Group, a.s.

 

 

  

 

Zapsal:     p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce