Usnesení

 

39. zasedání Rady obce Soběšovice dne 9. 7. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,   25/11,  31/2,   33/5,   33/21,  34/8,  36/8, 38/6.  
 2. Krajský úřad MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o zveřejnění návrhu plánu oblasti Povodí  Odry k připomínkám veřejnosti – žádost o vyvěšení.
 3. Státní fond ŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11: Operační program Životní prostředí, zaslání registračního listu akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP.
 4. Obec Soběšovice: zakoupení monitoru do kanceláře místostarosty.
 5. P. Igor Dominík: žádost o brigádu.
 6. Výbor kontrolní, předseda p. Petr Voznica: zápisy z kontrol dodržování OZV č. 3/2008.
 7. Výbor pro tvorbu ÚP, předseda Ing. Karel Obluk: dotazník ke tvorbě ÚP obce Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad  38/11: vyřídit  Dodatek  č.  2   k  mandátní   smlouvě   č. 058/6002004   mezi    TS a.s. Frýdek-Místek   a  Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. a) Pro zakázkové řízení VZMR „Odbahnění rybníka“ jmenovat výběrovou komisi ve složení:

    p. Miroslav Kovář, p. Ivo Dominík, p. Petr Voznica

    a náhradníky ve složení: p. Stanislav Hrabec, Ing. Ladislav Zahradníček, p. Roman Guziur.

b) Zabezpečit výběrové řízení pro dohled a dozor na stavbu „Odbahnění rybníka“.

                                   Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit zakoupení 2 ks monitorů.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit uzavření dohod o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Igorem Dominíkem (košení  travních  porostů obce, v celkovém rozsahu 150,0 hodin, 14. – 31. 7. a  1. – 15. 8. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program  zasedání rady obce ze dne 9. 7. 2008.
 2. Dle zákona o obcích schvaluje Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 058/6002004 mezi TS a.s. Frýdek-Místek a Obcí Soběšovice.
 3. Pro  zakázkové řízení  VZMR   „Odbahnění rybníka“  jmenování  výběrové komise  ve složení:

p. Miroslav Kovář, p. Ivo Dominík, p. Petr Voznica  a náhradníky ve složení: p. Stanislav Hrabec, Ing. Ladislav Zahradníček, p. Roman Guziur a  zabezpečení výběrového řízení pro dohled a dozor na stavbu „Odbahnění rybníka“.

   4.    Zakoupení 2 ks monitorů.

 1. Žádost p. Igora Dominíka o brigádu a uzavření dohod o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Igorem Dominíkem (košení  travních  porostů obce, v celkovém rozsahu 150,0 hodin, 14. – 31. 7. a  1. – 15. 8. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

 

 

     

Zapsal:     p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce