I.   Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   96/1,  19/1,  22/14,  24/12,  25/11, 25/12,  27/2,  28/1, 30/5.   
 2. Ing. Pavlína Hladíková: žádost o pronájem pozemku na obecním hřbitově.
 3. Charita Český Těšín, Štefánikova 3, 737 01  Český Těšín: vyúčtování finanční dotace.
 4. Obec Lučina: ukončení činnosti stavebního úřadu.
 5. PhDr. Dana Nalepová, M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek: návrh servisní smlouvy a ceník servisu knihovních systémů firmy LANius s.r.o.
 6. P. Miriam Dýrrová: žádost o pronájem společenského sálu.
 7. P. Anton Ďuriš: sdělení ke stanovisku obce k žádosti o souhlas s vedením trasy přípojek plynu a elektřiny.
 8. Klub rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice, p. Jana Dámková: žádost o finanční příspěvek na dětský karneval.
 9. Umělecká agentura VIOLA, Nešverova 4, 772 00  Olomouc: návrh smlouvy na hudební představení  „Ta naše písnička česká“.
 10. Peřinovi, Soběšovice: stržení lepenky ze střechy dřevěnky.
 11. Autosalón Frýdek-Místek, s.r.o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 12. DIGIS spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba: návrh smlouvy o dílo na GIS v r. 2008.
 13. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno: oznámení o změně přechodu práv a závazků k 1. 1. 2008.
 14. Ing. Pavel Dohnal, předseda strany Moravané: veřejná výzva ke sčítání lidu v r. 2011.
 15. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 14. – 24. 2. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 16. P. Irena Uhrová: žádost o přidělení b.j. v DPS.
 17. Obec Soběšovice: projekt proveditelnosti na akce: a) Záchytné parkoviště a chodník - na Masnicovém; b) Přístavba tělocvičny ZŠ.
 18. Obec Soběšovice: harmonogram pravidelných revizí elektrických zařízení objektů.
 19. Obec Soběšovice: harmonogram kontrol a revizí plynárenských zařízení.

 

II. Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Prověřit soupis pohledávek.

 1. Posoudit inventarizovaný majetek a připravit seznam nepotřebného majetku obce k dalšímu využití.

 1. Vyřídit převedení ušetřeného rozpočtu na rok 2008 na nákup židlí v ZŠ a MŠ Soběšovice.

 1. Vyřídit žádost Ing. Pavlíny Hladíkové o pronájem pozemku na obecním hřbitově.

 1. Vyřídit žádost p. Miriam Dýrrové o pronájem společenského sálu.

 1. Vyřídit sdělení ke stanovisku obce k žádosti o souhlas s vedením trasy přípojek plynu a elektřiny  p. Antona Ďuriše: rada obce trvá na svém stanovisku.

 1. Vyřídit poskytnutím  příspěvku ve výši 2 000 Kč žádost Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice o finanční příspěvek na dětský karneval.

 1. Vyřídit smlouvu na hudební představení „Ta naše písnička česká“ mezi Obcí Soběšovice a Uměleckou agenturou VIOLA, Nešverova 4, 772 00  Olomouc.

 1. Předložit k posouzení komisi stavební a životního prostředí  a komisi rekreační stav dřevěnky k připravení návrhu s dalším záměrem.

 1. Vyřídit za úplatu zveřejnění inzerce ve zpravodaji dle žádosti  Autosalónu Frýdek-Místek, s.r.o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek.

 1. Vyřídit smlouvu o dílo na GIS v r. 2008 (mimo zpracování a vložení dat pasportu místních komunikací) mezi Obcí Soběšovice a DIGIS spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.

 1. Vyřídit  dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 14. – 24. 2. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

 1. Vyřídit smlouvu o nájmu b.j. v DPS mezi Obcí Soběšovice a p. Irenou Uhrovou.

 1. Podat žádost o dotaci z ROP Moravskoslezského kraje a pověřit starostu obce vyřízením záležitostí souvisejících s projektem proveditelnosti  na akce: a) Záchytné parkoviště a chodník - na Masnicovém; b) Přístavba tělocvičny ZŠ.

 1. Provést výběrové řízení na revizi elektrozařízení v majetku obce dle harmonogramu a zabezpečit.

 1. Provést výběrové řízení na kontrolu a revizi plynárenských zařízení v majetku obce dle harmonogramu a zabezpečit.

 

III.   Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 13. 2. 2008.
 2. Úkol prověření soupisu pohledávek
 3. Úkol posouzení inventarizovaného majetku a přípravu seznamu nepotřebného majetku obce k dalšímu využití.
 4. Převedení ušetřeného rozpočtu na rok 2008 na nákup židlí v ZŠ a MŠ Soběšovice.
 5. Žádost Ing. Pavlíny Hladíkové o pronájem pozemku na obecním hřbitově.
 6. Žádost p. Miriam Dýrrové o pronájem společenského sálu.
 7. Vyřízení sdělení ke stanovisku obce k žádosti o souhlas s vedením trasy přípojek plynu a elektřiny  p. Antona Ďuriše: rada obce trvá na svém stanovisku.
 8. Vyřízení poskytnutím  příspěvku ve výši 2 000 Kč žádosti Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice o finanční příspěvek na dětský karneval.
 9. Smlouvu na hudební představení „Ta naše písnička česká“ mezi Obcí Soběšovice a Uměleckou agenturou VIOLA, Nešverova 4, 772 00  Olomouc.
 10. Předložení stavu dřevěnky k posouzení komisi stavební a životního prostředí a komisi rekreační k připravení návrhu s dalším záměrem.
 11. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji za úplatu dle žádosti  Autosalónu Frýdek-Místek, s.r.o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek.
 12. Smlouvu o dílo na GIS v r. 2008 (mimo zpracování a vložení dat pasportu místních komunikací) mezi Obcí Soběšovice a DIGIS spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00  Ostrava-Poruba.
 13. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 14. – 24. 2. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 14. Smlouvu o nájmu b.j. v DPS mezi Obcí Soběšovice a p. Irenou Uhrovou.
 15. Vypracování projektu proveditelnosti na akce: a) Záchytné parkoviště a chodník - na Masnicovém; b) Přístavba tělocvičny ZŠ; podání žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezského kraje a pověření starosty obce vyřízením těchto záležitostí. 
 16. Provedení výběrového řízení na revizi elektrozařízení v majetku obce dle harmonogramu a zabezpečení.
 17. Provedení výběrového řízení na kontrolu a revizi plynárenských zařízení v majetku obce dle harmonogramu a zabezpečení.

 
 Zapsal:  p. Ivo Dominík

                                                                                                                                           Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                           starosta obce