Usnesení

 

33. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 3. 2008

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  19/1,   25/11,  31/2, 31/11, 31/14, 31/15, 31/16, 32/5, 32/6, 32/14.   
 2. ČSAD Havířov, a.s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: vyúčtování smlouvy ODO na území obce za rok 2007.
 3. P. Marcela Habrová, p. Jana Pavloková: řešení příjezdové komunikace ke stavebním pozemkům.
 4. P. Marie Uherková: žádost o přidělení b.j. v DPS.
 5. ČSAD Frýdek-Místek, a.s., Politických obětí 2238, 738 02 Frýdek-Místek: vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období leden – prosinec 2007.
 6. Magistrát města F-M, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: sanace břehu přehradní nádrže Žermanice.
 7. P. Jana Gattnarová: návrh na pořízení územního plánu.
 8. Spolek pro obnovu venkova ČR, Mgr. Eduard Kavala: sdělení a Zpravodaj SPOV ČR. ,
 9. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: oznámení zahájení řízení o změně stavby „Záchytné parkoviště a chodník“, stavebník obec Soběšovice.
 10. P. Petr Vaníček: návrh na pořízení územního plánu  (pozemky par. č. 320/1, 535/2, 538/2, k. ú. H. Soběšovice).
 11. P. Petr Vaníček: návrh na pořízení územního plánu (pozemky par. č. 318/2, k. ú. Pitrov).
 12. P. Petr Vaníček: návrh na pořízení územního plánu (pozemky par. č. 391/8, 391/6, k. ú. Pitrov).
 13. Rodina Dýrrova, p. Heczková: žádost (oprava příjezdové cesty).
 14. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změn č. 3 ÚP obce Dolní Domaslavice.
 15. Ivo Hradil-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí: žádost o vyjádření k dokumentaci pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 49, k. ú. Horní Soběšovice“.
 16. Ivo Hradil-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí: žádost o vyjádření k dokumentaci pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 62, k. ú. Horní Soběšovice“.
 17. Ivo Hradil-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí: žádost o vyjádření k dokumentaci pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 65, k. ú. Horní Soběšovice“.
 18. Ing. arch. Hana Liškutínová: žádost o vyjádření.
 19. SDH Soběšovice, velitel p. Dalibor Marek: žádost o prominutí pronájmu sálu Na Husarůvce.
 20. P. Pavel Skokan, 739 51  Dobrá 716: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 21. KÚ MS kraj, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: dotační program „Podpora prevence před povodněmi II“.
 22. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků  z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Horní Soběšovice).
 23. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Dolní Soběšovice).
 24. Petiční výbor, p. Marcela Habrová, p. Jana Pavloková: petice (přístupová komunikace k nově plánovaným stavbám RD).
 25. Úřad práce ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, 738 01  Frýdek-Místek: realizace aktivačního programu Národní projekt Veřejně prospěšné práce.
 26. P. Kamil a Bohdan Kunčičtí: návrh na pořízení územního plánu.
 27. P. Marie Lehotská: žádost o legalizaci sjezdu do garáží.
 28. Obecní úřad Krásná: žádost o zveřejnění inzerce.
 29. TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
 30. Krajský úřad MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 00  Ostrava: Předběžný přehled významných problémů  nakládání s vodami v oblasti Povodí Odry – opatření.
 31. P. Bohuslav Pich, p. Ladislav Pich: návrh na pořízení územního plánu.
 32. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68: žádost.
 33. Ing. David Holý: žádost o stanovisko k napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.
 34. P. Aleš Bernatík: žádost o stanovisko k napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.
 35. Ing. arch. Hana Liškutínová: žádost o stanovisko k dopravnímu řešení výstavby 10 RD.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Připravit smlouvu se zpracovatelem ÚP obce Soběšovice:  Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit řešení příjezdové komunikace ke stavebním pozemkům výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice a vyřídit žádost p. Marcely Habrové, p. Jany Pavlokové.

Zodp.: starosta, výbor pro ÚP, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o přidělení b.j. v DPS p. Marie Uherkové a zařadit do pořadníků žadatelů o umístění v DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit  návrh na pořízení územního plánu p. Jany Gattnarové a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zpracovat podklady  pro soutěž „Vesnice roku“.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh  na pořízení územního plánu (pozemky par. č. 320/1, 535/2, 538/2, k. ú. H. Soběšovice) p. Petra Vaníčka a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na pořízení územního plánu (pozemky par. č. 318/2, k. ú. Pitrov) p. Petra Vaníčka  a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na pořízení územního plánu  (pozemky par. č. 391/8, 391/6, k. ú. Pitrov) p. Petra Vaníčka a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti  (oprava příjezdové cesty) rodiny Dýrrovy, p. Heczkové návrhem uskutečnění osobního jednání ve věci vlastnictví pozemku.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu připomínky k oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek o zahájení projednávání návrhu zadání změn č. 3 ÚP obce Dolní Domaslavice: a) k rozsahu zástavby ve věci kapacity ČOV; b) k rozsahu zástavby ve věci kapacity plynovodu dle generelu plynofikace.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti o vyjádření Ivo Hradila-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí: rada obce nesouhlasí s navrženou dokumentací  pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 49, k. ú. Horní Soběšovice“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti o vyjádření Ivo Hradila-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí: rada obce nesouhlasí s navrženou dokumentací  pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 62, k. ú. Horní Soběšovice“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět k žádosti o vyjádření Ivo Hradila-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí: rada obce nesouhlasí s navrženou dokumentací  pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 65, k. ú. Horní Soběšovice“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. arch. Haně Liškutínové k žádosti o vyjádření: rada obce souhlasí s napojením na plynovodní řád.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit prominutí 50% poplatku z nájmu sálu Na Husarůvce dle žádosti SDH Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti p. Pavla Skokana, 739 51  Dobrá 716.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Odpovědět Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava ve smyslu vyloučení převodu pozemků k žádosti o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Horní Soběšovice).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava ve smyslu vyloučení převodu pozemků k žádosti o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Dolní Soběšovice).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu petičního zákona Petičnímu výboru, p. Marcela Habrová, p. Jana Pavloková k petici (přístupová komunikace k nově plánovaným stavbám RD).

Zodp.: starosta, Guziurová 

 1. Vyřídit návrh na pořízení územního plánu p. Kamila a Bohdana Kunčických a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Pořídit vyměření pozemku a vyřídit žádost p. Marie Lehotské o legalizaci sjezdu do garáží.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zveřejnit bezúplatně  ve zpravodaji obce inzerci dle žádosti Obecního úřadu Krásná.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci  dle žádosti TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na pořízení územního plánu p. Bohuslava Picha, p. Ladislava Picha a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68 za podmínky doplnění dokumentace o místě umístění 2 ks unimobuněk a vyjádření Stavebního úřadu v Lučině.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o stanovisko Ing. Davida Holého: rada obce schvaluje  napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o stanovisko p. Aleše Bernatíka: rada obce schvaluje  napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o stanovisko k dopravnímu řešení výstavby 10 RD Ing. arch. Hany Liškutínové: rada obce požaduje stanovisko Dopravního inspektorátu včetně vyjádření na napojení na místní komunikaci MK 7 umístěné na pozemku par. č. 331/4 v k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 2008-03-19.
 2. Na základě protokolu o výběru přípravu smlouvy se zpracovatelem ÚP obce Soběšovice: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba.
 3. Předložení řešení příjezdové komunikace ke stavebním pozemkům výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice a vyřízení žádosti p. Marcely Habrové, p. Jany Pavlokové.
 4. Vyřízení žádosti o přidělení b.j. v DPS p. Marie Uherkové a zařazení do pořadníků žadatelů o umístění v DPS.
 5. Vyřízení návrhu na pořízení územního plánu p. Jany Gattnarové a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 6. Zpracování podkladů  pro soutěž „Vesnice roku“.
 7. Vyřízení návrhu na pořízení územního plánu  (pozemky par. č. 320/1, 535/2, 538/2, k. ú. H. Soběšovice) p. Petra Vaníčka a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 8. Vyřízení návrhu na pořízení územního plánu (pozemky par. č. 318/2, k. ú. Pitrov) p. Petra Vaníčka  a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 9. Vyřízení návrhu na pořízení územního plánu (pozemky par. č. 391/8, 391/6, k. ú. Pitrov) p. Petra Vaníčka a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 10. Odpověď k žádosti  (oprava příjezdové cesty) rodiny Dýrrovy, p. Heczkové návrhem uskutečnění osobního jednání ve věci vlastnictví pozemku.
 11. Odpověď ve smyslu připomínky k oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek o zahájení projednávání návrhu zadání změn č. 3 ÚP obce Dolní Domaslavice: a) k rozsahu zástavby ve věci kapacity ČOV; b) k rozsahu zástavby ve věci kapacity plynovodu dle generelu plynofikace.
 12. Odpověď Ing. arch. Haně Liškutínové k žádosti o vyjádření: rada obce souhlasí s napojením na plynovodní řád.
 13. Prominutí 50% poplatku z nájmu sálu Na Husarůvce dle žádosti SDH Soběšovice.
 14. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Pavla Skokana, 739 51  Dobrá 716.
 15. Odpověď Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava ve smyslu vyloučení převodu pozemků k žádosti o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Horní Soběšovice).
 16. Odpověď Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava ve smyslu vyloučení převodu pozemků k žádosti o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Dolní Soběšovice).
 1. Odpověď ve smyslu petičního zákona Petičnímu výboru, p. Marcela Habrová, p. Jana Pavloková  k petici (přístupová komunikace k nově plánovaným stavbám RD).
 2. Vyřízení návrhu na pořízení územního plánu p. Kamila a Bohdana Kunčických a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 3. Pořízení vyměření pozemku a vyřízení žádosti p. Marie Lehotské o legalizaci sjezdu do garáží.
 4. Bezúplatné zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti Obecního úřadu Krásná.
 5. Zveřejnění inzerce  ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.
 6. Vyřízení návrhu na pořízení územního plánu p. Bohuslava Picha, p. Ladislava Picha a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 7. Vyřízení žádosti p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68 za podmínky doplnění dokumentace o místě umístění 2 ks unimobuněk a vyjádření Stavebního úřadu v Lučině.
 8. Vyřízení žádosti o stanovisko Ing. Davida Holého: rada obce schvaluje  napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.
 9. Vyřízení žádosti o stanovisko p. Aleše Bernatíka: rada obce schvaluje  napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.
 10. Vyřízení žádosti o stanovisko k dopravnímu řešení výstavby 10 RD Ing. arch. Hany Liškutínové: rada obce požaduje stanovisko Dopravního inspektorátu včetně vyjádření na napojení na místní komunikaci MK 7 umístěné na pozemku par. č. 331/4 v k. ú. Horní Soběšovice.

 

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Navrženou dokumentaci  pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 49, k. ú. Horní Soběšovice“ dle žádosti o vyjádření Ivo Hradila-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí.
 2. Navrženou dokumentaci  pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 62, k. ú. Horní Soběšovice“ dle žádosti o vyjádření Ivo Hradila-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí.
 3. Navrženou dokumentaci  pro ÚŘ stavby: „Kanaliz. přípojka pro chatu č.e. 65, k. ú. Horní Soběšovice“ dle žádosti o vyjádření Ivo Hradila-VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, 757 01  Valašské Meziříčí.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce