Usnesení

 

46. zasedání Rady obce Soběšovice dne 22. 10. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   43/2,   43/7, 44/6c,  44/9, 45/8, 45/9.
 2. Charita Český Těšín, Štefánkova 3, 737 01 Český Těšín: žádost o příspěvek na provozní náklady Charitní  ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOPS).
 3. VEKTORS TOUR s.r.o., K Ládví 47/819, 181 00  Praha 81: smlouva o rezervaci sálu.
 4. P. Jaromír Bojko: návrh na pořízení územního plánu.
 5. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: rozhodnutí o umístění stavby - oplocení na pozemku par. č. 117 v k. ú. H. Soběšovice.
 6. Krajský úřad MS kraje, odbor právní a organizační, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o zahájení správního řízení – uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Soběšovice.
 7. SŠZL Frýdek-Místek, p.o., Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek: objednávka zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 8. Bosch Car Service Křístek, Soběšovice 186: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 9. Ing. Jiřina Ferenčíková (správce konkursní podstaty úpadce, Ing. Pavel Mareček – MAPOS): žádost o zveřejnění inzerce.
 10. Pekařství Kolínek, 739 39  Lučina 111: žádost o zveřejnění inzerce.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Soběšovice a p. Danielem Římanem a p. Janou Římanovou.
 12. Komise rekreační, předseda p. Stanislav Hrabec: zápis z 2. jednání komise v roce 2008.
 13. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dílo 04/2008 – „Oprava havarijního rozvodu ZTI a TUV v DPS“ mezi obcí Soběšovice a Fa Ing. Arnošt Schoffer, Instalatérství-stavitelství, Zřídelní 262, 725 28  Ostrava-Lhotka.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předložit na ZO návrh zařadit do rozpočtu  obce na rok 2009  žádost Charity Český Těšín  o příspěvek na provozní náklady ve výši 100 tis. Kč.

Zodp.. starosta, Popovičová, předseda v. finančního

 1. Vyřídit smlouvu o rezervaci sálu mezi obcí a Fa VEKTORS TOUR s.r.o. za cenu 3 tis. Kč na den za předem sjednaných podmínek o užívání sálu.

Zodp.. starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit  a předložit návrh p. Jaromíra Bojka na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby - oplocení na pozemku par. č. 117 v k. ú. H. Soběšovice vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci SŠZL Frýdek-Místek, p.o., Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek dle objednávky.

Zodp.: starosta, předseda k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce bezúplatně inzerci dle žádosti Bosch Car Service Křístek, Soběšovice 186.

Zodp.: starosta, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti Ing. Jiřiny Ferenčíkové (správce konkursní podstaty úpadce, Ing. Pavel Mareček – MAPOS).

Zodp.: starosta, předseda k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti Pekařství Kolínek, 739 39  Lučina 111.

Zodp.: starosta, předseda k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Soběšovice a p. Danielem Římanem a p. Janou Římanovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Smlouvu  o dílo č. 4/2008 na opravu  havarijního stavu rozvodu ZTI a TUV  v DPS mezi obcí Soběšovice a Fa Ing. Arnošt Schoffer, Instalatérství-stavitelství, Zřídelní 262, 725 28  Ostrava-Lhotka.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2008-10-22.
 2. Předložení na ZO návrhu zařadit do rozpočtu  obce na rok 2009  žádost Charity Český Těšín  o příspěvek na provozní náklady ve výši 100 tis. Kč.
 3. Smlouvu o rezervaci sálu mezi obcí a Fa VEKTORS TOUR s.r.o. za cenu 3 tis. Kč na den za předem sjednaných podmínek o užívání sálu.
 4. Vyřízení a předložení návrhu p. Jaromíra Bojka na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.
 5. Vyřízení odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby - oplocení na pozemku par. č. 117 v k. ú. H. Soběšovice vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek.
 6. Zveřejnění inzerce dle objednávky SŠZL Frýdek-Místek, p.o., Na Hrázi 1449, 738 02  Frýdek-Místek  ve zpravodaji obce za úplatu.
 7. Bezúplatné zveřejnění inzerce dle žádosti Bosch Car Service Křístek, Soběšovice 186 ve zpravodaji obce.
 8. Zveřejnění inzerce dle žádosti Ing. Jiřiny Ferenčíkové (správce konkursní podstaty úpadce, Ing. Pavel Mareček – MAPOS) ve zpravodaji obce za úplatu.
 9. Zveřejnění inzerce dle žádosti Pekařství Kolínek, 739 39  Lučina 111 ve zpravodaji obce za úplatu.
 10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Soběšovice a p. Danielem Římanem a p. Janou Římanovou.
 11. Smlouvu  o dílo č. 4/2008 na opravu  havarijního stavu rozvodu ZTI a TUV  v DPS mezi obcí Soběšovice a Fa Ing. Arnošt Schoffer, Instalatérství-stavitelství, Zřídelní 262, 725 28  Ostrava-Lhotka.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce