35. zasedání Rady obce Soběšovice dne 23. 4. 2008

 

I.   Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  19/1,   25/11,  31/2,    32/14,  33/5,  33/16,  33/21, 33/23, 34/1, 34/8.  
 2. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: rozhodnutí – povolení k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny do krajiny.
 3. Krajský úřad MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o zahájení řízení ve věci vydání závazného stanoviska k lesnímu hospodářskému plánu pro lesní hospodářský celek Ostrava.
 4. P. Pavel Ščerba: zrušení napojení na kabelovou televizi.
 5. Předseda komise kulturní, Ing. František Florián: žádost o příspěvek na šachový turnaj ve výši 700 Kč.
 6. Ing. Josef Majer:  žádost o řešení (1. odpady, 2. oprava komunikace).
 7. P. Eva Foukalová: žádost o povolení umístění antény.
 8. MS kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18  Ostrava: dopis ředitelky  -  síť Czech POINT.
 9. P. Miroslava Oborná: návrh na pořízení územního plánu.
 10. Místní knihovna Dobrá: roční výkaz o knihovně za r. 2007
 11. MAS Pobeskydí, Třanovice: informace strategický plán LEADER.
 12. P. Ladislav Frydrych, p. Karin Frydrychová: návrh na pořízení ÚP.
 13. Zeměměřický úřad, Praskova 11, 746 01  Opava: žádost o přezkoumání geografického názvosloví.
 14. Finanční úřad ve Frýdku-Místku: informace - stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí.
 15. P. Z. Obořilová, p. J. Potyka, p. L. Pastorková: návrh na pořízení územního plánu.
 16. Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov: sdělení o akceptaci žádosti o podporu na realizaci opatření „Odbahnění rybníka“.
 17. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ: rozhodnutí  - povolení provedení stavby vodního díla „Sanace břehu přehradní nádrže Žermanice“.
 18. P. Vrubel Dominik, Pazderna 11: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 19. Předseda komise kulturní, Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní ze dne 2008-04-21.
 20. ZŠ a MŠ Soběšovice, PO, ředitelka Mgr. L. Michálková: záznam z prověrky stavu  BOZP a PO v roce 2008.
 21. MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10  Praha 10: informace ke zveřejnění návrhu koncepce „Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“.
 22. Omnis Olomouc a.s., Kosmonautů 8, 772 11  Olomouc: žádost o povolení vývěsu cedulí – Frýdecko-Místecký veletrh.
 23. P. Kamil Šeděnka: nabídka revize PZ Soběšovice.
 24. Ing. Jana Liberdová, tajemnice KO SPOV MsK: informace k soutěži Vesnice roku.
 25. PLEX, s.r.o., Ivo Černý, Okrajová 4c, 736 01  Havířov-Podlesí: nabídka na kompletní řešení zasíťování obce Soběšovice; p. Petr Voznica: připomínky; HnojníkNet, Pavel Jochim, Hnojník 272: nabídka služeb pro OÚ a ZŠ Soběšovice.
 26. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68: doplnění žádosti – umístění Unimobuněk.
 27. Obec Soběšovice: volejbalový turnaj MR.
 28. Obec Soběšovice: záměr pronájmu pozemku par. č. 333/1 a 333/2 v k. ú. Horní Soběšovice.
 29. Obec Soběšovice: obnova obecních laviček.
 30. PF ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: nájemní smlouva  č. 97N08/55 na pronájem pozemků par. č. 511/25; 557/5; 607/3 a 607/4 k ú. Horní Soběšovice za cenu 2280 Kč/rok.

 

II. Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Připravit smlouvu  mezi Obcí Soběšovice a BMA Elektroservis s.r.o. na revizi elektrických zařízení a el. nářadí a spotřebičů ve správě obce Soběšovice.
 1. Připravit smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Rychtrem, bytem Horní Bludovice č.p. 399, PSČ 739 37 na revizi a kontroly plynového zařízení ve správě obce Soběšovice.
 1. Vyřídit smlouvu o dílo na zakázku „Územní plán Soběšovice“ mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.
 1. Vyřídit příspěvek na šachový turnaj ve výši  700 Kč dle žádosti předsedy komise kulturní Ing. Františka Floriána.
 1. Odpovědět Ing. Josefu Majerovi k žádosti o řešení (1. odpady, 2. oprava komunikace).
 1. Odpovědět ve smyslu řešení v rámci zasíťování v obci p. Evě Foukalové k žádosti o povolení umístění antény.
 1. Přihlásit  kontaktní místo sítě Czech POINT na OÚ Soběšovice.
 1. Vyřídit návrh na pořízení územního plánu obce Soběšovice p. Miroslavy Oborné  a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 1. Vyřídit  návrh na pořízení územního plánu obce Soběšovice p. Ladislava Frydrycha, p. Karin Frydrychové  a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 1. Zaslat upravené názvosloví Zeměměřickému úřadu, Praskova 11, 746 01  Opava k žádosti o přezkoumání geografického názvosloví.
 1. Připravit  OZ vyhlášku v návaznosti na zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisů, provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
 1. Vyřídit návrh na pořízení územního plánu obce Soběšovice p. Z. Obořilové, p. J. Potyky, p. L. Pastorkové a předložit výboru pro tvorbu ÚP.
 1. Vyhlásit výběrové řízení na „Odbahnění rybníka“.
 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Vrubla Dominika, Pazderna 1.
 1. Vyřídit vyvěšení reklamních cedulí „Frýdecko-Místecký veletrh“ dle žádosti Omnis Olomouc a.s., Kosmonautů 8, 772 11  Olomouc.
 1. Vyřídit žádost p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68: rada obce souhlasí s umístěním stavby na pozemku par. č. 426/1 v k. ú. H. Soběšovice po dobu trvání nájemní smlouvy.
 1. Vyřídit účast na turnaji mikroregionu ve volejbale a startovné.
 1. Zveřejnit záměr pronájmu pozemků par. č. 333/1 a 333/2.
 1. Vyřídit obnovu obecních laviček.
 1. Uzavřít nájemní smlouvu č. 97N08/55 mezi Obcí Soběšovice a PF ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2  na pronájem pozemků par. č. 511/25; 557/5; 607/3 a 607/4 k ú. Horní Soběšovice za cenu 2280 Kč/rok.

III.   Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 23. 4. 2008.
 2. Dle výběrového řízení na revizi elektrických zařízení a el. nářadí a spotřebičů ve správě obce Soběšovice firmu BMA Elektroservis s.r.o.
 3. Dle výběrového řízení na revizi a kontroly plynového zařízení ve správě obce Soběšovice p. Zdeňka Rychtra, bytem Horní Bludovice č.p. 399, PSČ 739 37.
 4. Smlouvu o dílo na zakázku „Územní plán Soběšovice“ mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.
 5. Příspěvek na šachový turnaj ve výši 700 Kč dle žádosti předsedy komise kulturní Ing. Františka Floriána.
 6. Odpověď Ing. Josefu Majerovi  k žádosti o řešení (1. odpady, 2. oprava komunikace).
 7. Odpověď ve smyslu řešení v rámci zasíťování v obci p. Evě Foukalové k žádosti o povolení umístění antény.
 8. Přihlášení  kontaktního  místa sítě  Czech POINT na OÚ Soběšovice.Vyřízení návrhu na pořízení územního plánu obce Soběšovice p. Miroslavy Oborné a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 9. Vyřízení  návrhu na pořízení územního plánu obce Soběšovice p. Ladislava Frydrycha, p. Karin Frydrychové a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 10. Zaslání upraveného názvosloví Zeměměřickému úřadu, Praskova 11, 746 01  Opava k žádosti o přezkoumání geografického názvosloví.
 11. Přípravu OZ vyhlášky v návaznosti na zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisů, provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
 12. Vyřízení  návrhu na pořízení územního plánu obce Soběšovice p. Z. Obořilové, p. J. Potyky, p. L. Pastorkové a předložení výboru pro tvorbu ÚP.
 13. Zveřejnění inzerce dle  žádosti p. Vrubla Dominika, Pazderna 1 ve zpravodaji obce za úplatu.
 14. Povolení vyvěšení reklamních cedulí „Frýdecko-Místecký veletrh“ dle žádosti Omnis Olomouc a.s., Kosmonautů 8, 772 11  Olomouc.
 15. Vyřízení žádosti p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68: rada obce souhlasí s umístěním stavby na pozemku par. č. 426/1 v k. ú. H. Soběšovice po dobu trvání nájemní smlouvy.
 16. Účast na turnaji mikroregionu ve volejbale a startovné.
 17. Záměr pronájmu pozemků par. č. 333/1 a 333/2.
 18. Obnovu obecních laviček.
 19. Nájemní smlouvu č. 97N08/55 mezi Obcí Soběšovice a PF ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2 na pronájem pozemků par. č. 511/25; 557/5; 607/3 a 607/4 k ú. Horní Soběšovice za cenu 2280 Kč/rok.

 

Zapsal:  p. Ivo Dominík

                                                                                                                    Ing. Karel Obluk

                                                                                                                    starosta obce